Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota 2021 2020
Przychody ze sprzedaży gazu ziemnego Nota 3.1. 54 962 27 715
Przychody ze sprzedaży pozostałe Nota 3.1. 15 002 11 482
Przychody ze sprzedaży Nota 3.2. 69 964 39 197
Koszt gazu Nota 3.3. (43 758) (19 808)
Wpływ aneksu zawartego z PAO Gazprom/OOO Gazprom Export na koszty gazu w latach 2014-2019 Nota 3.3. 4 915
Zużycie innych surowców i materiałów Nota 3.3. (4 168) (3 224)
Świadczenia pracownicze Nota 3.3. (3 480) (3 381)
Usługi przesyłowe (1 159) (1 048)
Pozostałe usługi Nota 3.3. (2 112) (1 888)
Podatki i opłaty (1 226) (911)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne Nota 3.4. (423) (159)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 1 564 1 102
Odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie Nota 3.3. 391 (1 786)
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) Nota 2.2. 15 593 13 009
Amortyzacja Nota 2.2. (4 031) (3 424)
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) Nota 2.2. 11 562 9 585
Koszty finansowe netto Nota 3.5. (587) 35
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności Nota 2.4. 7 (595)
Zysk przed opodatkowaniem 10 982 9 025
Podatek dochodowy Nota 4.1. (4 968) (1 685)
Zysk netto 6 014 7 340
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 6 014 7 340
Udziałom niekontrolującym
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 778 5 778
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) Nota 3.5. 1,04 1,27

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota 2021 2020
Zysk netto 6 014 7 340
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych (30) (10)
Rachunkowość zabezpieczeń Nota 7.1.3 (3 467) (1 217)
Podatek odroczony 659 231
Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności 1 (1)
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku (2 837) (997)
Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych 66 (69)
Podatek odroczony (13) 13
Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności 10 (2)
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku 63 (58)
Pozostałe całkowite dochody netto (2 774) (1 055)
Łączne całkowite dochody 3 240 6 285
 
Łączne całkowite dochody przypadające:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 3 240 6 285
Udziałom niekontrolującym

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Nota 2021 2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej  
Zysk netto 6 014 7 340
Amortyzacja 4 031 3 424
Podatek dochodowy bieżącego okresu 4 968 1 685
Wynik z działalności inwestycyjnej (841) 1 618
Pozostałe korekty niepieniężne Nota 5.5.2. 618 782
Podatek dochodowy zapłacony Nota 4.1.1. (1 336) (1 745)
Zmiana stanu kapitału obrotowego Nota 5.5.1. (9 984) 1 014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 470 14 118
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie środków trwałych w budowie dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych Nota 2.2. (745) (952)
Wydatki na pozostałe rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne Nota 2.2. (6 290) (4 843)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych   275 26
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych (35) (2)
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych (21) (523)
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 3 134
Wydatki na nabycie INEOS E&P Norge AS (1 309)
Pozostałe pozycje netto 30 (94)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 092) (6 254)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zadłużenia Nota 5.1. 12 741 496
Wydatki z tytułu zadłużenia Nota 5.1. (2 895) (3 605)
Wypłacone dywidendy Nota 5.3. (1 213) (520)
Pozostałe pozycje netto (5) (24)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 628 (3 653)
Przepływy pieniężne netto   4 006 4 211
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 7 098 3 037
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Nota 5.5.3. 311 (148)
Odpisy aktualizujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota 5.5.3. (2) (2)
Przepływy pieniężne dotyczące transakcji cash pooling (3)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu   11 410 7 098
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania   4 300 1 208

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  Nota  2021  2020 
       
AKTYWA       
Rzeczowe aktywa trwałe  Nota 6.1.1.  50 192  42 565 
Wartości niematerialne  Nota 6.1.2.  1 826  693 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego  Nota 4.1.2.  1 494  42 
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności  Nota 2.4.  984  966 
Pochodne instrumenty finansowe  Nota 7.2.  1 396  143 
Pozostałe aktywa  Nota 8.2.  1 588  1 834 
Aktywa trwałe    57 480  46 243 
       
Zapasy  Nota 6.2.1.  8 235  2 684 
Należności  Nota 6.2.2.  16 462  5 288 
Pochodne instrumenty finansowe  Nota 7.2.  7 572  1 310 
Pozostałe aktywa  Nota 8.2.  336  217 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  Nota 5.4.  11 410  7 098 
Aktywa przeznaczone do sprzedaży  Nota 8.1.  81  31 
Aktywa obrotowe    44 096  16 628 
AKTYWA RAZEM    101 576  62 871 
       
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY       
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  Nota 5.3.  7 518  7 518 
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń    (4 598)  (16) 
Skumulowane pozostałe całkowite dochody  Nota 5.3.  (281)  (315) 
Zyski zatrzymane  Nota 5.3.  41 740  36 939 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej    44 379  44 126 
Kapitał własny udziałowców niekontrolujących      (1) 
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM    44 379  44 125 
       
Zobowiązania z tytułu zadłużenia  Nota 5.1.  4 489  3 859 
Pochodne instrumenty finansowe  Nota 7.2.  4 867  285 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  Nota 6.3.1.  933  1 046 
Rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji oraz koszty naprawy środowiska  Nota 6.3.2.  3 161  3 241 
Pozostałe rezerwy  Nota 6.3.3.  260  135 
Dotacje  Nota 6.3.4.  695  695 
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego  Nota 4.1.2.  5 572  2 228 
Pozostałe zobowiązania  Nota 6.3.5.  130  177 
Zobowiązania długoterminowe    20 107  11 666 
       
Zobowiązania z tytułu zadłużenia  Nota 5.1.  10 148  325 
Pochodne instrumenty finansowe  Nota 7.2.  10 164  1 113 
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków *  Nota 6.2.3.  12 924  3 297 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  Nota 6.3.1.  571  468 
Rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji oraz koszty naprawy środowiska  Nota 6.3.2.  103  70 
Pozostałe rezerwy  Nota 6.3.3.  762  789 
Dotacje  Nota 6.3.4.  42  49 
Pozostałe zobowiązania  Nota 6.3.5.  2 376  969 
Zobowiązania krótkoterminowe    37 090  7 080 
ZOBOWIĄZANIA RAZEM    57 197  18 746 
       
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM    101 576  62 871 
* W tym podatek dochodowy: 4 853 mln PLN (2020: 168 mln PLN)

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

 

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 

   
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, w tym:  Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń  Skumulowane pozostałe całkowite dochody z tytułu:  Zyski zatrzymane  Ogółem  Kapitał własny udziałowców niekontrolujących  Kapitał własny razem 
kapitał akcyjny  kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych  zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych  udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności 
Stan na 1 stycznia 2020  5 778 1 740 739 (122)  (117)  (7)  30 097  38 108  (1)  38 107 
Zysk netto              7 340  7 340    7 340 
Pozostałe całkowite dochody netto      (986)  (10)  (56)  (3)    (1 055)    (1 055) 
Całkowite dochody razem      (986)  (10)  (56)  (3)  7 340  6 285    6 285 
Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy netto      231          231    231 
Dywidenda              (520)  (520)    (520) 
Zmiany w Grupie              22  22    22 
                     
Stan na 31 grudnia 2020  5 778  1 740  (16)  (132)  (173)  (10)  36 939  44 126  (1) 44 125 
Zysk netto              6 014  6 014    6 014 
Pozostałe całkowite dochody netto      (2 808)  (30)  53  11    (2 774)    (2 774) 
Całkowite dochody razem      (2 808)  (30)  53  11  6 014  3 240    3 240 
Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy netto      (1 774)          (1 774)    (1 774) 
Dywidenda              (1 213)  (1 213)    (1 213) 
                     
Stan na 31 grudnia 2021  5 778  1 740  (4 598)  (162)  (120)  1  41 740  44 379    44 379 

Wyniki wyszukiwania