Wprowadzenie

W celu stałego dążenia do wzrostu efektywności zarządzania ryzykiem wdrożono w PGNiG S.A. podejście zintegrowane, polegające na ciągłym i skoordynowanym zarządzaniu poszczególnymi kategoriami ryzyka, uwzględniające zależności między nimi, ochronę wszystkich zasobów PGNiG oraz wpływ na realizację Strategii. System zarządzania ryzykiem wpisuje się w skoordynowaną współpracę pozostałych systemów zarządzania PGNiG, a jego funkcjonowanie zaprojektowano tak, aby wspierać realizację celów operacyjnych jednostek organizacyjnych PGNiG oraz celów określonych w Strategii GK PGNiG.

System obejmuje zintegrowane i skoordynowane zarządzanie poszczególnymi kategoriami ryzyk w PGNiG, zorganizowane w modelu trzech linii. Umożliwia gromadzenie kompleksowej i ustrukturyzowanej informacji o ryzykach w PGNiG, monitorowanie poziomu ekspozycji na ryzyko w aspekcie realizacji celów operacyjnych i strategicznych oraz koordynację obiegu informacji zarządczej. W ramach Systemu przyjęto do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem w PGNiG oraz Procedurę zarządzania ryzykiem i szansą w procesach PGNiG.

Zgodnie z Procedurą zarządzania ryzykiem i szansą w procesach PGNiG S.A. w 2021 r. przeprowadzono przegląd ryzyk i szans w procesach realizowanych przez jednostki organizacyjne PGNiG, określone w Architekturze procesów GK PGNiG.

Model trzech linii

Mając na uwadze profil i skalę działalności Spółki, System zarządzania ryzykiem oparto o model trzech linii.

Funkcja I linii realizowana jest przez wszystkie komórki merytoryczne PGNiG. Mechanizmy operacyjne bieżącego zarządzania ryzykiem wbudowane są w istniejące procesy biznesowe, które dostosowane są do specyfiki działalności oraz skali potencjalnych skutków ryzyka wpływających na cele oraz wyniki PGNiG. Celem działań podejmowanych w zakresie I linii jest ograniczanie ryzyk do akceptowalnego poziomu. Ograniczenie ryzyka prowadzone jest poprzez zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych, monitorowanie poziomu ryzyka oraz wdrożenie reakcji na ryzyko.

Funkcja II linii realizowana jest poprzez wyspecjalizowane komórki merytoryczne. Zapewniają one uzupełniającą wiedzę specjalistyczną, wsparcie, monitorowanie i nadzór nad kwestiami związanymi z zarządzaniem ryzykiem. Działania podejmowane w ramach II linii służą monitorowaniu i kontroli rozwiązań stosowanych w ramach I linii, a także wspieraniu kierujących pozostałymi komórkami merytorycznymi, celem zapewnienia prawidłowego zaprojektowania i efektywnego działania wdrożonych środków kontroli.

Funkcja III linii realizowana jest przez audyt wewnętrzny, który zapewnia weryfikację adekwatności i efektywności całego Systemu zarządzania ryzykiem w PGNiG S.A. Rolą III linii jest: niezależne i obiektywne sprawdzanie funkcjonowania oraz doradzanie kadrze kierowniczej w zakresie optymalnego i skutecznego zarządzania ryzykiem i bezpośrednie raportowanie do Zarządu. Funkcję Zewnętrznych podmiotów zapewniających skuteczność mogą pełnić zewnętrzni dostawcy poprzez między innymi: audyty zewnętrzne, certyfikacje, akredytacje.

Nadrzędną rolę w Modelu trzech linii pełni Zarząd, który wyznacza kierunek organizacji, określając wizję, misję oraz wartości Spółki. Przekazuje odpowiedzialność za osiągnięcie celów Spółki kadrze kierowniczej wraz z niezbędnymi zasobami. Zarząd otrzymuje raporty od kardy kierowniczej dotyczące planowanych, faktycznych i oczekiwanych wyników, a także raporty dotyczące ładu organizacyjnego i zarządzania ryzykiem.

pgnig-matryca ryzyka pgnig-matryca ryzyka

Wyniki wyszukiwania