Obrót i magazynowanie

Segment emituje śladowe ilości CO₂. Problemem w tym przypadku jest niekontrolowana emisja metanu podczas magazynowania. PGNiG jest nastawione na podjęcie działań podobnych do tych, które zostały szczegółowo opisane w części poświęconej segmentowi Poszukiwanie i Wydobycie – po dokładnym zmierzeniu poziomu emisji podjęte zostaną kroki w celu osiągnięcia jak największej redukcji emisji.

Jednak najważniejsze działania, które PGNiG zamierza podjąć w tym segmencie, a które przyczyniłyby się do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, mają na celu wzbogacenie oferty produktowej o produkty i usługi zeroemisyjne, co przyczyni się do ograniczenia emisji CO₂. W tym celu PGNiG będzie stopniowo wzbogacać swoją ofertę o gazy zeroemisyjne (wodór, biometan) oraz dostosowywać infrastrukturę magazynową do przechowywania tych gazów.

PGNiG prowadzi obecnie projekty B+R+I umożliwiające magazynowanie wodoru w kawernach solnych. Wyniki tych projektów mogą zostać zoperacjonalizowane i skomercjalizowane do 2030 i 2050 roku. Wodór i biometan będą produkowane przez nową linię biznesową OZE. Na razie produkcja wodoru i biometanu jest w fazie badań i rozwoju.

Wyniki wyszukiwania