Podsumowanie prac związanych z badaniami, rozwojem i innowacjami

Głównym zadaniem obszaru jest dążenie do budowania sprawnego modelu organizacji i zarządzania działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną w GK PGNiG, która ma zapewniać Grupie stabilną pozycję konkurencyjna na zmieniającym się rynku. W tym celu realizowane są przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne, których celem jest długofalowa poprawa efektywności operacyjnej GK PGNiG oraz budowa wizerunku Grupy. W skład Centrum Korporacyjnego wchodzi Centrala PGNiG, składająca się z 16 Departamentów oraz 1 Biura.

W Centrali PGNiG działalność w obszarze badań i rozwoju oraz innowacji (identyfikacja rozwiązań, rozwój, wdrożenia/komercjalizacja), w tym współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi oraz kwestie praw własności intelektualnej (będących produktami działalności badawczo-rozwojowej) nadzoruje Departament Badań i Innowacji. Jednostkami merytorycznymi w tym obszarze są Departament Badań i Innowacji, Departament Rozwoju Biznesu oraz Oddziały PGNiG – m.in. Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze (CLPB).

Działalność w 2021 r.

Departament Badań i Innowacji

W 2021 r. nadzorowano przebieg 106 przedsięwzięć badawczo – rozwojowo – innowacyjnych. Na projekty badawcze, rozwojowe i innowacyjne oraz z zakresu identyfikacji i poszukiwania węglowodorów w GK PGNiG wydano na dzień 31 grudnia 2021 r. łącznie ok. 332,6 mln zł, w tym: w spółkach GK PGNiG – ok. 111,1 mln zł, w PGNiG – ok. 221,5 mln zł (w tym ok. 18,5 mln zł na projekty badawcze, rozwojowe i innowacyjne oraz ok. 203,0 mln zł w ramach Oddziału Geologii i Eksploatacji na projekty badawcze z zakresu identyfikacji i poszukiwania węglowodorów).

W 2021 r. prowadzona była bieżąca współpraca z instytucjami naukowymi i instytutami badawczymi w zakresie realizowanych i planowanych – wpisujących się w obszar zainteresowań GK PGNiG – przedsięwzięć B+R+I.

W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA (INnowacyjne GAzownictwo) zorganizowanego we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i OGP GAZ-SYSTEM S.A. w 2021 r. kontynuowano realizację 4 projektów badawczo-rozwojowych wybranych w I Konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA (WP INGA), w tym: dwa projekty z zakresu poszukiwań i wydobycia (INNKARP, SYNERGA), jeden projekt z zakresu poeksploatacyjnego pozyskiwania metanu (AMMUSCB) i jeden projekt z zakresu paliw alternatywnych (DME). Natomiast w ramach II Konkursu WP INGA wyłoniono i przyjęto do realizacji kolejne 2 projekty, jeden z obszaru „Podziemne magazynowanie węglowodorów” (KAWSOL) dot. integracji OZE z podziemnym magazynem energii w kawernach solnych i jeden z obszaru „Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych” (Miocen 3D) dot. poszukiwań niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Wszystkie projekty są realizowane przy dofinansowaniu NCBiR. Łączny budżet projektów to ok. 74,4 mln zł, w tym dofinansowanie NCBiR wynosi 36,4 mln zł. Celem Wspólnego Przedsięwzięcia INGA jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw GK PGNiG w Polsce i na rynku globalnym w długookresowej perspektywie, poprzez ukierunkowaną i nastawioną na komercjalizację realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz współpracę z jednostkami naukowymi.

W 2021 r. kontynuowano również realizację projektu MiniDrill Faza II. Celem projektu jest opracowanie technologii pozwalającej na wykonanie z istniejącego odwiertu wielu małośrednicowych, rozchodzących się w różnych kierunkach otworów bocznych, które umożliwią pozyskanie dodatkowych (w stosunku do metod obecnie używanych) ilości węglowodorów. W ten sposób technologia ma umożliwić intensyfikację istniejących odwiertów i optymalizację działalności wydobywczej.

Do najważniejszych zdarzeń 2021 r. należy uruchomienie Programu Cyfryzacji „Procesor”. Łączny budżet objętych I Transzą Programu przedsięwzięć wyniósł 137 mln zł. Celem programu jest maksymalizacja korzyści osiągniętych w wyniku zastosowania innowacji cyfrowych. Głównym założeniem inicjatywy jest również identyfikacja obszarów w GK PGNiG, gdzie wdrożenie rozwiązań opartych na nowych technologiach cyfrowych pozwoli na szybkie osiągnięcie korzyści w działalności biznesowej w GK PGNiG. Program będzie realizowany w kilku transzach, pierwszą objęto realizację 11 przedsięwzięć, w tym z obszarów zaawansowanej analityki danych i modeli predykcyjnych, tworzenia bliźniaków cyfrowych, obrazowania 3D połączonego z paszportyzacją czy też przygotowania do pracy w środowisku chmury prywatnej.

Jednym z projektów objętych I Transzą Programu Cyfryzacji jest – koordynowany przez Oddział Geologii i Eksploatacji – projekt Smart Field. W efekcie realizacji projektu ma powstać elastyczne środowisko w chmurze obliczeniowej do dynamicznego modelowania złoża. Wykorzystanie możliwości obliczeniowej chmury hybrydowej zapewni skrócenie czasu przygotowania analizy dla złóż gazu/ropy oraz całkowitą automatyzację procesu. Powyższe działania mają na celu zwiększenie bazy zasobów wydobywalnych gazu ziemnego w Polsce oraz utrzymanie poziomu krajowego wydobycia na stabilnym poziomie. Wpływają również na ochronę środowiska poprzez optymalizację zużycia energii i ograniczenie śladu węglowego w całym łańcuchu wartości.

W 2021 r. obszar B+R+I realizował systemowe podejście do pozyskiwania finansowania preferencyjnego w Grupie Kapitałowej. Realizowano schematy postępowań porządkujące kwestie identyfikacji programów pomocowych, podziału odpowiedzialności przy ubieganiu się o środki preferencyjne i komunikacji zewnętrznej z resortami. Dzięki temu spółki GK PGNiG na bieżąco weryfikują źródła finansowania w bieżącej i przyszłej perspektywie finansowej UE oraz podejmują działania aplikacyjne dla najciekawszych projektów B+R oraz innowacyjnych i inwestycyjnych.

Kontynuowano również aktywności w ramach Komitetu ds. Strategicznych Projektów Obszaru Badań, Rozwoju i Innowacji GK PGNiG. Komitet stanowi ważne forum strategicznych działań w obszarze B+R+I, wymiany wiedzy i dyskusji dla osiągnięcia synergii w kluczowych obszarach działalności.

Jedną z najważniejszych inicjatyw promujących działalność innowacyjną w branży energetycznej była zorganizowana w 2021 r. Konferencja „INNOWATORZY PGNiG”. Konferencja skierowana była do pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG i odbyła się w formie on-line w dniach 16-17 czerwca 2021 r. W trakcie konferencji wskazano na rolę i znaczenie innowacyjności dla działalności całej Grupy Kapitałowej i budowania jej konkurencyjność. Przedstawiając zagadnienie innowacji na tle zjawisk i trendów o charakterze ogólnogospodarczym i zasięgu światowym, zwrócono uwagę nie tylko na potrzebę, ale wręcz konieczność poszukiwania nowości – bycia innowacyjnym w dynamicznie zmieniającym się świecie.W konferencji udział wzięło ponad 2 tys. pracowników ze wszystkich spółek Grupy.

Program Wodorowy

W 2021 r. kontynuowano prace projektowe w ramach zainicjowanego w 2020 r. Programu Wodorowego “Hydrogen – a Clean Fuel for the Future. Budowanie kompetencji wodorowych w GK PGNiG”. Program realizuje cele strategiczne firmy i Grupy. Celem Programu jest weryfikacja i rozpoczęcie implementacji (pilotaże / demonstracje) technologii wodorowych w poszczególnych obszarach działalności GK PGNiG, w tym przede wszystkim: dystrybucji, magazynowania wielkoskalowego i produkcji, na podstawie zidentyfikowanych kompetencji technologicznych oraz nowych doświadczeń, nabywanych na drodze uruchamianych sukcesywnie projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. Program ma również na celu zaangażowanie zespołu specjalistów ze wszystkich sektorów działalności GK PGNiG, w których można zidentyfikować biznesowe uzasadnienie do wdrożenia technologii wodorowych. Współpraca pomiędzy interesariuszami z różnych obszarów działań firmy, przy tworzeniu jednego, spójnego łańcucha wartości, przyczyni się do zaangażowania oraz zwiększenia odpowiedzialności za rozwój i wzrost innowacyjności GK PGNiG, obniży koszty realizacji przedsięwzięć, poprawi rentowność potencjalnych inwestycji oraz polepszy alokacje kapitałów (finansowego, rzeczowego i ludzkiego).

W ramach Programu realizowane są następujące projekty:

Wyspowa sieć badawcza pozwalająca na dodawanie zielonego wodoru do gazu ziemnego oraz sprawdzenie wpływu wodoru na infrastrukturę gazową sieci dystrybucyjnej. W 2021 r. zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę instalacji w Odolanowie, rozstrzygnięto przetargi na dostawcę elektrolizera i wykonawcę instalacji PV i magazynu energii w technologii bateryjnej.

Budowa podziemnych magazynów wodoru z wykorzystaniem kawern solnych. W 2021 r. PGNiG złożyło wniosek przedstawionym Komisji Europejskiej do IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest – projektu będących przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania) o dofinasowane projektu budowy magazynów energii w Mogilnie i Kosakowie, oraz budowy kawerny badawczej w Mogilnie. Projekt jest realizowany przez wspólny zespół PGNiG i GSP.

Projekt został zainicjowany w 2021 r. Celem projektu jest opracowania technologii produkcji niebieskiego wodoru (w parametrach odpowiadających wymaganiom transportowym) na bazie reformingu gazu ziemnego zintegrowanego z instalacją wychwytu CO2 – dostosowywanego do parametrów produktu rynkowego oraz umożliwiającego jego magazynowanie.

W przypadku projektu „Hydra Tank. Budowa badawczej stacji tankowania wodorem”, w związku z brakiem możliwości realizacji przedsięwzięcia w terminie oraz lokalizacji ujętej w umowie, po dokonaniu dodatkowych analiz, w tym prawnych, podjęto decyzje rozwiązania umowy z wykonawcą.

Aktywność w ramach Programu dotyczy również działań pozaprojektowych. W październiku 2021 r. PGNiG przystąpiło do Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, koordynowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. PGNiG jest również aktywnym uczestnikiem Stowarzyszenia Hydrogen Europe – samoorganizacja interesariuszy rynku wodorowego), oraz Sojuszu European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A) – gremium skoordynowane z poziomu Komisji Europejskiej. Są to kluczowe platformy do szerokiej współpracy przy tworzeniu całego wodorowego łańcucha wartości, które mają umożliwić zbudowanie w ciągu trzech dekad wodorowego ekosystemu w Europie.

Departament Rozwoju Biznesu

W 2021 r. w Departamencie Rozwoju Biznesu realizowano projekty i zadania rozwojowe, skupiające się na następujących, kluczowych obszarach: Odnawialne Źródła Energii, Paliwa Alternatywne, Efektywność Energetyczna oraz Centrum Startupowe Inn-Vento.

W 2021 r. kontynuowano projekt „Fotowoltaika Biznes”, którego celem jest rozpoczęcie działalności GK PGNiG w obszarze fotowoltaiki prosumenckiej. W ramach projektu wyselekcjonowano krótką listę spółek świadczącymi takie usługi, mając na uwadze potencjalne przejęcie jednej z nich w 2022 r.

Równolegle, w ramach projektu „Fotowoltaika Instalacje” dokonano inwentaryzacji dachów i gruntów własnych, spełniających kryteria do budowy instalacji i farm fotowoltaicznych w PGNiG oraz GK PGNiG. Efektem projektu są pierwsze instalacje dachowe, a kolejne będą oddawane w kolejnych latach. Opracowano także koncepcję rozwoju projektów wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych, polegającą na warunkowym nabywaniu spółek celowych rozwijających takie projekty. W tym obszarze opracowano techniczne i komercyjne kryteria docelowych projektów i nawiązano wstępne rozmowy z deweloperami takich projektów.

W ramach projektu „WIND” na bieżąco analizowane są potencjalne akwizycje gotowych do budowy oraz operacyjnych farm wiatrowych. PGNiG w 2021 r. przystąpiła do wyselekcjonowanych procesów akwizycyjnych – zakłada się analogiczne podejście do tego obszaru w 2022 r.

W 2021 r. realizowano projekty w obszarze paliw alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania LNG, bioLNG, CNG:

 • w ramach Programu ssLNG (ang. small scale LNG – LNG małej skali)/CNG uruchomiono projekt „ISOLA” dotyczący wypracowania optymalnego modelu biznesowego dla obszaru gazyfikacji wyspowej i bilansowania LNG, w ramach którego wykonano modele procesu gazyfikacji wyspowej oraz analizę prawno-regulacyjną;
 • realizowano II etap projektu „Magellan”, który zakładał przystąpienie do zakupu urządzenia do bunkrowania. Aktualnie projekt kontynuowany jest w ramach przedsięwzięcia o nazwie KOLUMB II w PGNiG OD;
 • kontynuowano projekt „Gepard”, który zakładał zwiększenie zasięgu oferty PGNiG w zakresie sprzedaży LNG i CNG na cele kołowego transportu ciężkiego. Aktualnie projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia związanego z rozwojem segmentu LNG i CNG bezpośrednio w spółce PGNiG OD;
 • zrealizowano II etap projektu „bioLNG TANK”, który zakładał m.in. nawiązanie kontaktów z dostawcami instalacji parametryzująco – skraplających biogaz rolniczy do postaci bioLNG, określenie warunków współpracy z partnerem projektu, tj. inwestorem w biogazownię rolniczą wraz z przygotowaniem projektów długoterminowych umów o współpracy, sprzedaży biogazu oraz dzierżawy gruntu. II etap projektu zakończył się pozyskaniem wewnętrznej decyzji inwestycyjnej na realizację budowy.

W 2021 r. na skutek realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną, Prezes URE przyznał PGNiG świadectwa efektywności energetycznej w ilości ok. 250 toe, o wartości ok. 500 tys. zł. Dzięki systematycznej poprawie efektywności energetycznej średnioroczne oszczędności w zużywanej energii wynoszą ok. 13,8 tys. toe, co stanowi 160 GWh.

Zaktualizowano do wymagań normy PN-EN ISO:50001:2018 System Zarządzania Energią, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem, wydanym przez Bureau Veritas Certification. Wdrożony system jest narzędziem, które umożliwia systemową identyfikację przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną i eliminuje konieczność wykonywania co 4 lata obowiązkowego audytu energetycznego wykonywanego przez podmioty zewnętrzne. Łącznie w Oddziałach PGNiG w Sanoku, Zielonej Górze i Odolanowie zidentyfikowano 17 nowych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

Ponadto kontynuowano program „Poprawy Efektywności Energetycznej w GK PGNiG”, który ma na celu skoordynowanie działań nakierowanych na osiągnięcie korzyści w obszarze gospodarki energetycznej. W ramach Programu uruchomiono w Spółce kolejne przedsięwzięcia, których oczekiwanym skutkiem jest poprawa wyniku energetycznego. Zakończono realizację dwóch przedsięwzięć: Projekt Dębno 4.0 – wdrożenie systemu do monitorowania i zarządzania mediami w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno oraz kolejną modernizację silnika gazowego w tłoczni gazu w Odolanowie.

W 2021 r. aktywność InnVento koncentrowała się na współpracy z akceleratorem HugeTech, operatorem programu akceleracyjnego IDEA Global, współfinansowanego ze środków publicznych (działanie 2.5 POIR – Program Inteligenty Rozwój, Programy akceleracyjne). Zawarto również analogiczną umowę o współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym (KPT), operatorem programu akceleracyjnego KPT ScaleUp. W ramach tej współpracy PGNiG może realizować projekty pilotażowe z wyłonionymi startupami w obszarach działalności, które zostały zidentyfikowane jako perspektywiczne dla wdrożenia technologii pochodzących od małych firm technologicznych. InnVento zostało ponadto partnerem akceleratora Space3ac, w ramach którego międzynarodowe zespoły startupowe, które zgłoszą się do programu Space3ac Poland Prize II, otrzymają szansę otrzymania wsparcia finansowego i realizacji projektów pilotażowych dla PGNiG.

W 2021 r. w InnVento zostały zawarte umowy na 6 pilotaży w następujących obszarach:

 • budowa prototypu aplikacji wspierającej zarządzanie podatnościami systemów informatycznych (vulnerability management) dla PGNiG – startup Proessence;
 • demonstrator (PoC) rozwiązania umożliwiającego świadczenie profesjonalnej usługi automatycznego bilansowania energii elektrycznej pochodzącej z rozproszonych instalacji wytwórczych, także poprzez umożliwienie zarządzania rozproszonymi odbiornikami energii elektrycznej dla PGNiG – startup TruBlu;
 • wykonanie modeli predykcyjnych stanów awaryjnych kotła gazowego, ich weryfikacja na podstawie danych historycznych oraz wdrożenie demonstracyjne dla PGNiG Termika – startup ReliaSol;
 • wytworzenie aplikacji o nazwie LeadGen (generator leadów – potencjalnych klientów do sprzedaży produktów i usług, zarówno gazowych, jak i pozagazowych (instalacje PV) dla PGNiG OD; zadanie w ramach programu cyfryzacji Processor – startup BitPeak;
 • wykorzystanie rdzeni kolb kukurydzy w procesie produkcji energii, ciepła oraz CO2 do zastosowań przemysłowych, jako nowego źródła odnawialnej energii dla PGNiG Termika – startup Photo Survey;
 • rozwiązanie umożliwiające automatyczną i inteligentną klasyfikację zgłoszeń (ticketów) pracowników w narzędziu Jira, co umożliwi wdrożenie automatycznego bota do rozwiązywania zapytań pracowników dla PGNiG OD – startup Alphamoon Services.

Dodatkowo, we współpracy z CLPB został zorganizowany konkurs na rozwiązanie technologiczne, w ramach którego pozyskano ofertę na opracowanie skutecznej, wysokoefektywnej ekonomicznie i technologicznie metody – w postaci urządzenia lub czujnika – pomiaru stężenia wodoru w gazie ziemnym, gwarantującej dokładność, powtarzalność wyników i stabilność przy jednoczesnej szybkiej i poprawnej detekcji.

Oddział PGNiG - Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze (CLPB)

Celem podstawowej działalności CLPB jest utrzymanie i wzrost rynkowej pozycji wiodącego, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium wzorcującego, badawczego i punktu legalizacyjnego urządzeń, systemów pomiarowych stosowanych w przemyśle gazu ziemnego oraz laboratorium kontroli jakości gazów ziemnych w zakresie wszystkich rodzajów gazów ziemnych, w tym również ich form CNG i LNG. W tym obszarze CLPB kontynuuje świadczenie usług w zakresie m.in. badania poprawności i wiarygodności pomiarów jakości i ilości gazu ziemnego, badania urządzeń i systemów pomiarowych oraz analiz, opinii, a także ekspertyz technicznych. Kluczowymi klientami Oddziału CLPB są odbiorcy wewnętrzni oraz zewnętrzni działający na terenie Polski. Do największych należą: spółki z grupy kapitałowej PGNiG (m.in. Gas Storage Poland Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., PGNiG Termika S.A., Oddział w Sanoku i Zielonej Górze), GAZ-SYSTEM S.A., EuRoPolGaz S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty.

Oddział świadczy usługi w zakresie metrologii urządzeń do pomiarów oraz oceny jakości gazu ziemnego. Ocenie poddawane są procesowe analizatory chromatograficzne służące do oceny jakości gazu ziemnego, przyrządy do pomiaru poziomu stopnia zawilgocenia paliwa gazowego oraz wyznaczania jego gęstości. W CLPB wykonywane są również analizy składu gazu ziemnego, zawartość środka nawaniającego oraz zawartość związków siarki.

Dla zwiększenia efektywności działań i możliwości podjęcia nowych wyzwań badawczo-rozwojowych w strukturze Oddziału w 2020 r. utworzono dedykowaną komórkę organizacyjną: Biuro Badań, Rozwoju i Innowacyjnych Technologii. Kluczowe inicjatywy projektowe realizowane od 2020 r. w biurze to:

 • projekt New Fuel Lab (NFL) dotyczący rozszerzenia działalności laboratoryjnej CLPB PGNiG o wykonywanie badań ilościowych i jakościowych czystości wodoru przeznaczonego do napędu pojazdów, mieszanin gazu ziemnego z wodorem oraz biometanu;
 • projekt Bio-CNG: Energetyczne Zagospodarowanie Biodegradowalnej Frakcji Odpadów Komunalnych to inicjatywa w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego dotycząca opracowania technologii w zakresie efektywnego przygotowania, przetwarzania i zagospodarowania frakcji organicznej odpadów komunalnych.

W 2021 r. zostały uruchomione kolejne inicjatywy z zakresu paliw alternatywnych, jak:

 • Projekt B+R Mikrokogeneracja H2, którego celem jest pozyskanie fachowej wiedzy technicznej i ekonomicznej procesu produkcji oraz doświadczeń eksploatacyjnych w zakresie technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) i następnie rozwój oraz wdrożenie technologii wysokosprawnych układów kogeneracyjnych małej mocy (mCHP-SOFC) opartej o stałotlenkowe ogniwa paliwowe.

Zostały przygotowane koncepcje oraz pełna dokumentacja projektowa dla przedsięwzięć:

 • projekt B+R HyCogen dotyczący opracowania innowacyjnej, efektywnej ekonomicznie, sprawnej energetycznie i unikalnej technologii silnika gazowego w zabudowie zespołu kogeneracyjnego zasilanego mieszaniną gazu ziemnego i wodoru w dowolnych proporcjach (docelowo czystym wodorem), umożliwiając dostarczenie do użytkowników końcowych energii elektrycznej i ciepła ze źródeł możliwie jak najmniej emisyjnych (docelowo zeroemisyjnych);
 • zadanie projektowe Biometanizacja dotyczące pozyskania gotowych do przejścia na poziom prac przedwdrożeniowych rezultatów w postaci know-how i praw do technologii w zakresie biometanizacji wewnątrz reaktora fermentacji metanowej;
 • zadanie projektowe ReFOOD dotyczące opracowania skutecznego rozwiązania technicznego i modelu biznesowego opierającego się o założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego i produkcję alternatywnego paliwa transportowego z przeterminowanej żywności.

Perspektywy rozwoju i wyzwania na przyszłość w obszarze badań, rozwoju i innowacji

Departament Badań i Innowacji

Działania PGNiG zakładają przede wszystkim umocnienie pozycji GK PGNiG w obszarze technologii wodorowych, dalszą digitalizację prowadzonego biznesu oraz zastosowanie nowych rozwiązań w tradycyjnej działalności – szczególnie Poszukiwania i Wydobycia oraz Magazynowania.

Priorytetem będzie prawidłowa (zgodnie z harmonogramami i w założonych budżetach) realizacja rozpoczętych projektów B+R+I i przekazanie do komercjalizacji kolejnych produktów. Równolegle stale będą analizowane nowe obszary biznesu, które mogą zwiększyć konkurencyjność spółek oraz wzmocnić ich pozycję rynkową. Działania zaplanowane zostały w dwóch horyzontach czasowych.

Horyzont krótkoterminowy (do końca 2022 r.):

 • umocnienie pozycji GK PGNiG w obszarze technologii wodorowych m.in. poprzez przygotowanie aktualizacji Programu Wodorowego uwzględniającego cele wynikające z przyjętej przez Rząd „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040”;
 • w ramach projektu InGrid Power to Gas (PtG) uruchomienie w II kwartale 2022 r. instalacji paneli fotowoltaicznych z magazynem energii w Odolanowie i IV kwartale 2022 r. – elektrolizera i wyspowej sieci badawczej wodoru w Odolanowie – co oznaczać będzie zakończenie budowy instalacji i rozpoczęcie prac badawczych;
 • w ramach projektu H2020 nastąpi w III kwartale 2022 r. uruchomienie kompletnego samochodu pomiarowego przystosowanego do badań infrastruktury magazynowania, w której znajduje się wodór i mieszaniny gaz ziemny-wodór;
 • w ramach projektu „Blue H2” m.in.: przygotowanie studium wykonalności pełnego układu reformingu gazu, wychwytu i kondycjonowania CO2 oraz zastosowania wodoru oraz podpisanie porozumień z partnerami przemysłowymi zainteresowanymi odbiorem produktów procesu (wodór i CO2).
 • zaprojektowanie i zbudowanie w Odolanowie opartego na krajowym know-how i technologii innowacyjnego turbo expandera;
 • implementacja rozwiązania dot. paszportyzacji obiektu energetycznego na obiekcie produkcyjnym z podłączeniem produkcyjnych baz danych i ich prezentacją w czasie rzeczywistym;
 • uzyskanie notyfikacji Komisji Europejskiej dla przedsięwzięcia budowy kawern solnych jako wielkoskalowych magazynów energii w wodorze.

Horyzont średnioterminowy (w latach 2022-2024) gdzie planowane i podejmowane będą następujące działania:

 • rozwój i ekspansja na rynku technologii wodorowych, w tym m.in.: magazynowanie energii PtG, magazynowanie wodoru;
 • realizacja Programu Cyfryzacji obejmującego projekty innowacji cyfrowych – m.in. analityki dużych ilości danych (big data) czy też algorytmów wspierających decyzje (sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe) oraz automatyzujące procesy – opracowywanych, testowanych i wdrażanych we wszystkich obszarach łańcucha wartości GK PGNiG;
 • komercjalizacja / wdrożenie do działalności GK PGNiG rezultatów projektów B+R w tym produktów i technologii wytworzonych na bazie projektów INGA – na bieżąco weryfikowanych, w trakcie realizacji pod kątem zasadności komercjalizacji;

Departament Rozwoju Biznesu

W 2022 r. podejmowane będą działania związane przede wszystkim ze sprawnym wdrożeniem nowych produktów biznesowych w GK PGNiG oraz identyfikowane i rozwijane będą nowe przedsięwzięcia.

W obszarze OZE w 2022 r. planowane jest wejście GK PGNiG w obszar prosumenckiego rynku fotowoltaiki poprzez potencjalne nabycie dedykowanej spółki świadczącej takie usługi. Kolejnym elementem rozwoju w obszarze OZE w 2022 r. są dalsze działania zmierzające do zbudowania i eksploatacji portfela odnawialnych źródeł energii elektrycznej, w tym w segmencie fotowoltaiki: rozwój instalacji fotowoltaicznych na terenach i obiektach własnych, akwizycje farm fotowoltaicznych oraz rozwój projektów wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych zgodnie z opracowaną koncepcją biznesową; natomiast w segmencie farm wiatrowych: potencjalne akwizycje projektów farm wiatrowych gotowych do wybudowania oraz operacyjnych farm wiatrowych.

W 2022 r. zaplanowane są dalsze prace w ramach projektu bioLNG TANK. Nastąpi uruchomienie postępowania zakupowego dotyczącego „Budowy pod klucz instalacji do produkcji bioLNG”, podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania zakupowego, podpisanie umowy z biogazownią rolniczą oraz pozyskanie zgód administracyjnych związanych z realizacją procesu budowlanego: decyzji środowiskowej, warunków zabudowy, technicznych warunków przyłączenia, pozwolenia na budowę. Nastąpi dalsza identyfikacja i analiza nowych projektów w zakresie skroplonego biometanu oraz odbędą się dalsze poszukiwania nowych lokalizacji pod inwestycję.

W ramach projektu „ISOLA” wypracowany zostanie optymalny model biznesowy gazyfikacji wyspowej wraz z zapisami dotyczącymi zoptymalizowanych procesów, zostaną oszacowane korzyści materialne wynikające z optymalizacji obszaru gazyfikacji wyspowej oraz zostanie wypracowany dokument regulujący obszar gazyfikacji wyspowej.

Zostaną prowadzone prace nad „wodorem z odpadów”, a także nastąpi zebranie informacji na temat potencjału produkcji innych paliw alternatywnych z odpadów: amoniak, metanol, etanol oraz ich możliwego wykorzystania, badanie rynku pod kątem zbytu na inne rodzaje paliw alternatywnych oraz poszukiwanie innych rozwiązań technologicznych dotyczących produkcji wodoru.

W obszarze Efektywności Energetycznej, w 2022 r.:

 • sukcesywnie będą wdrażane w GK PGNiG, wypracowane w projekcie ESCO, produkty rynku usług okołoenergetycznych przez spółki GK PGNiG, w tym kontynuacja projektu Stop SMOG;
 • sukcesywnie będzie realizowany Program Poprawy Efektywności Energetycznej, wstępnie oszacowana średnioroczna oszczędność energii dzięki realizacji 17 zidentyfikowanych przedsięwzięć wyniesie ok. 44 GWh;
 • planowane jest utrzymanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą PN-EN ISO 50001:2018.

W 2022 r. planowane jest zwiększenie skali projektów testowych ze startupami w GK PGNiG, w oparciu o współpracę z zewnętrznymi partnerami (akceleratorami). W tym celu będą uruchamiane działania związane z pogłębioną identyfikacją i weryfikacją potrzeb technologicznych i biznesowych PGNiG oraz kluczowych spółkach z Grupy, jak również działania wspomagające efektywne zarządzanie tego typu projektami w GK PGNIG. Będzie również zrealizowany kolejny konkurs na rozwiązanie technologiczne.

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze

W 2022 r. planowany jest wzrost aktywności w zakresie pomiarowo-badawczym poprzez pozyskanie nowych klientów, rozszerzenie usług, zwiększenie wykorzystania potencjału merytorycznego i posiadanej infrastruktury oraz intensywne działania marketingowe, w tym m.in.: przeprowadzanie akcji ofertowej do wszystkich podmiotów, dysponujących infrastrukturą wymagającą certyfikacji oraz rozwojowe związane z rozszerzeniem kompetencji i rozbudową infrastruktury CLPB do prowadzenia usług badań jakościowo-ilościowych dla paliw alternatywnych.

W swoich najbliższych planach oferowanych usług CLPB zamierza rozszerzyć kompetencje o zakres dot. analiz jakości wodoru, jako niskoemisyjnego paliwa do pojazdów. Aktualnie brak jest tego typu laboratorium w Polsce, a perspektywa jego organizacji staje się bardzo istotnym elementem rozwoju CLPB w kontekście powstającego rynku paliwa wodorowego, jak również wykonywanie badań ilościowych i jakościowych mieszanin gazu ziemnego z wodorem oraz biometanu.

Ponadto zaplanowana jest modernizacja wzorcowego stanowiska pomiarowego NSG-T01, które umożliwia, jako jedyne w Polsce (poza Głównym Urzędem Miar) komercyjne wzorcowanie w zakresie pomiarowym (0,16 ÷ 6500 m3/h) różnego typu gazomierzy np. turbinowych, ultradźwiękowych, wirowych. Wymiana istniejącego systemu sterowania oraz aparatury kontrolno-pomiarowej umożliwi rozszerzenie możliwości pomiarowych w dziedzinie przepływu o przepływomierze turbinowe, ultradźwiękowe, termiczno-masowe.

W obszarze projektowym w 2022 r. planowane jest uruchomienie w ramach Programu Wodorowego projektów innowacyjnych z obszaru technologii wodorowych, mających na celu rozwój technologii silnika gazowego do bezpiecznego i niskoemisyjnego spalania mieszanin gazu ziemnego z wodorem. Trwają prace koncepcyjne nad uruchomieniem projektu związanego z produkcją zielonego wodoru.

W 2022 r. przewidywane jest zaangażowanie CLPB w następujących pracach w ramach budowy i wykorzystania infrastruktury badawczej w Odolanowie m.in.:

 • weryfikacja wybranych w wyniku konkursu Zmierz H2 dla PGNiG selektywnych czujników do pomiaru stężenia wodoru w gazie ziemnym, jako alternatywy dla rozbudowy analizatorów chromatograficznych a przede wszystkim, jako czujnika w instalacjach mieszania w celu obniżenia kosztów modernizacji sieci;
 • współudział przy projektowaniu i budowie oraz badania laboratoryjne i terenowe systemów dozowania wodoru;
 • badanie poprawności wskazań dotychczas stosowanych analizatorów chromatograficznych (PGC) przy obecności wodoru;
 • badania laboratoryjne wpływu wodoru na czujniki ciśnienia w przelicznikach i przetwornikach ciśnienia;
 • pomoc przy rozruchu technologicznym instalacji badawczej gazomierzy średniego ciśnienia w tym wykonanie testów szczelności przy udziale wodoru i sprawdzenie możliwości uzyskania zadanych wartości strumienia gazu.

W 2022 r. planowane jest uruchomienie programu „Gospodarka Obiegu Zamkniętego w GK PGNiG”, którego głównym celem będzie stopniowe wdrożenie modelu biznesowego typu CBM (ang. Circular economy business model) w GK PGNiG opartego o gospodarkę z obiegiem zamkniętym w celu wykreowania możliwości długotrwałego wzrostu przychodów GK PGNiG oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych surowców, produktów i generowanych odpadów.

Wyniki wyszukiwania