Planowane inwestycje w 2022

W 2022 r. GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie utrzymania zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowy sektora elektroenergetycznego.

Planowane nakłady inwestycyjne* na rzeczowe aktywa trwałe GK PGNiG w 2022 r.

2022
I Poszukiwanie i Wydobycie, w tym: 3 533
1 Polska (PGNiG) 1 208
2 Norwegia 2 120
3 Pakistan 134
4 Pozostałe 71
II Obrót i Magazynowanie** 858
III Dystrybucja 3 152
IV Wytwarzanie 2 995
V Pozostałe segmenty 279
VI Nakłady inwestycyjne łącznie (I-V) 10 817
* W tym m.in. skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego. Planowane nakłady nie uwzględniają wydatków na potencjalne akwizycje.
** Z uwzględnieniem kosztu czarter gazowców, zgodnie z MSR16

Poszukiwanie i Wydobycie

PGNiG realizując cel strategiczny, jakim jest zwiększenie łącznego poziomu wydobycia, w 2022 r. kontynuować będzie podłączanie oraz zagospodarowanie odwiertów w Polsce w Oddziałach w Zielonej Górze i Sanoku. Prognozowane wydobycie w Polsce w 2022 r. to 3,8 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, podobnie jak w 2021 r.), natomiast ropy naftowej wraz z kondensatem: 0,677 mln ton.

PGNiG UN planuje prowadzić działania zmierzające do zapewnienia stabilnych, przewidywalnych i długoterminowych dostaw gazu do Polski. Obejmują one zarówno wsparcie przy budowie infrastruktury umożliwiającej fizyczne sprowadzenie norweskiego gazu do Polski, jak i potencjalne akwizycje aktywów produkcyjnych i/lub przedprodukcyjnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka będzie kontynuować wydobycie węglowodorów jako partner ze złóż złóż Skarv, Ærfugl, Ærfugl Nord, Morvin, Vilje, Vale, Gina Krog, Skogul, Kvitebjørn, Ormen Lange, Alve, Marulk, Duva, Tambar Øst i Valemon oraz zagospodarowanie złóża Tommeliten Alpha. Trwa również faza przygotowania koncepcji zagospodarowania złóż Shrek, Alve Nord, Fogelberg i King Lear.

W Pakistanie na 2022 r. w ramach prac rozpoznawczo – eksploatacyjnych zaplanowano ukończenie wiercenia otworu Rehman-8, wykonanie odwiertu Rizq-4 i podłączenie do produkcji otworu eksploatacyjnego Rehman-8. Równolegle do prac wiertniczych, Oddział PGNiG w Pakistanie prowadzić będzie prace związane z rozbudową mocy instalacji wydobywczych. W ramach kontynuacji prac poszukiwawczych, Oddział w Pakistanie planuje wykonanie zdjęcia sejsmicznego 2D oraz rozpoczęcie wiercenia odwiertu poszukiwawczego Rayyan-1.

Dodatkowo w 2022 r. na kolejnej koncesji należącej do PGNIG jaką jest Musakhel, zaplanowane jest rozpoczęcie prac sejsmicznych, które pozwolą podjąć decyzję o wierceniu pierwszego otworu poszukiwawczego.

Oprócz zaplanowanych prac na koncesjach Kirthar i Musakhel w 2022 r., prowadzone są działania mające na celu identyfikację i ewentualną akwizycję kolejnych atrakcyjnych aktywów w Pakistanie.

Więcej informacji znajduje się tutaj

Obrót i magazynowanie

W obrocie hurtowym PGNiG posiada zabezpieczone w perspektywie długoterminowej moce regazyfikacyjne i przesyłowe pozwalające pokrycie zapotrzebowania na import ze strony polskiego rynku hurtowego. Po wygaśnięciu z końcem 2022 r. kontraktu jamalskiego import realizowany będzie w oparciu o zdywersyfikowane portfolio kontraktów zakupowych i we współpracy ze spółkami z GK PGNiG aktywnymi na europejskim rynku hurtowym i LNG oraz rozwijającymi pozycję Grupy jako producenta gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Dla osiągnięcia celów strategicznych, a także sprostania wymogom jakie niesie dynamiczna sytuacja na rynku gazu PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) realizuje szereg działań operacyjnych oraz przedsięwzięć projektowych, nakierowanych na utrzymanie i podnoszenie skuteczności oraz wydajności procesów kluczowych dla obsługi jej odbiorców.

PGNiG OD będzie kontynuowało projekty wpływające na podniesienie efektywności procesów sprzedaży i obsługi klientów – rozwój CRM i Contact Center, rozwój narzędzi zdalnej obsługi klienta, rozwój oferowanych produktów, np.: sprzedaż ratalna produktów commodity, kontynuacja projektu Stop Smog, którego zakres w 2022 r. będzie obejmował poszerzenie współpracy z NFOŚiGW w zakresie wsparcia odbiorców przełączających ogrzewanie domów na systemy oparte o gaz ziemny (równocześnie Spółka planuje uruchomić pilotażową ofertę urządzeń grzewczych (kotły gazowe, pompy ciepła) w modelach sprzedaży własnej oraz sprzedaży partnerskie), rozbudowa infrastruktury CNG i LNG (stacje CNG, usługi bunkrowania LNG, cysterny kriogeniczne) oraz rozwój nowej linii biznesowej w obszarze fotowoltaiki.

Dodatkowo w 2022 r. PGNiG OD będzie zaangażowana w wszelkie działania związane z tarczą antyinflacyjną oraz dedykowanymi rozwiązaniami służącymi ochronie odbiorców paliw gazowych. To będzie determinowało spółkę do określenia priorytetów dla wielu innych zadań projektowych i operacyjnych czy też weryfikacji już prowadzonych projektów np. dotyczących rozwoju istotnych systemów teleinformatycznych.

Niezależenie od przejściowych ograniczeń związanych z pandemią i kryzysem dot. cen na rynku energetycznym, PST będzie kontynuowało rozwój działalności w szczególności w handlu LNG, realizacji dostaw z obszaru Morza Północnego i Norweskiego oraz handlu gazem na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

W obszarze magazynowania po oddaniu do eksploatacji 5 komór zgrupowanych w klastrze B w pod koniec 2021 r., w KPMG Kosakowo jest  aktywnych 10 komór magazynowych o pojemności czynnej 299,7 mln m3GSP planuje rozszerzyć działalność w obszarze magazynowania, w szczególności energii (w postaci wodoru), wodoru, biometanu, sprężonego powietrza i paliw płynnych w celu poszerzenia swojej bazy klientów i zagwarantowania nowych źródeł przychodów. Oferowane usługi będą związane z przygotowaniem, realizacją i nadzorem inwestycji w zakresie budowy podziemnych magazynów energii i paliw płynnych, a następnie oferowania pojemności magazynowych. W 2022 r. GSP będzie kontynuowało prace przy projektach związanych z magazynowaniem wodoru, biometanu, sprężonego powietrza i LPG. Ponadto w 2022 r. będzie kontynuowana nowa usługa w ramach działalności nieregulowanej związana z obsługą instalacji osuszania gazu w Mikanowie.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Dystrybucja

W perspektywie krótkoterminowej PSG podejmuje działania, które poprzez budowę sieci gazowej i przyłączanie odbiorców końcowych (przede wszystkim w ramach „zagęszczania sieci”, czyli przyłączenia do istniejącej sieci gazowej) wpisuje się w działania „walki ze smogiem”. Równolegle PSG bierze udział w kampanii pt. „Przyłącz się, bo liczy się każdy oddech”.

W ujęciu średnioterminowym PSG podejmuje działania związane z przebudową, modernizacją i budową nowej sieci gazowej celem zachowania bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego oraz długoterminowej przepustowości dla możliwości przyłączeń nowych odbiorców przemysłowych, w tym w szczególności ciepłownictwa zawodowego poniżej 50 MW.

Spółka dostrzegana potencjał biznesowy związany z rozwojem rynku nowych produktów gazowych ze źródeł odnawialnych i docelową wielkością transportowanych wolumenów tych gazów, które mogą kompensować (w stopniu zależnym od czynników ekonomicznych i regulacyjnych), zmniejszające się znaczenie energetyczne gazu ziemnego w gospodarce „Zielonego Ładu”. Dlatego PSG prowadzi w formule projektowej wieloaspektowe analizy w zakresie przygotowania infrastruktury gazowej do dystrybucji gazów odnawialnych.

Dodatkowo PSG angażuje się we współpracę z innymi podmiotami, celem wypracowania modelu biznesowego, który z uwzględnieniem warunków rynkowych i polityki państwa, pozwoli na rozwój infrastruktury paliw alternatywnych i stworzy warunki dające możliwość zaoferowania użytkownikom pojazdów odpowiedniej oferty tankowania sprężonym gazem CNG.

Spółka będzie finalizowała wszystkie zadania inwestycyjne związane ze stacjami tankowania CNG (przewidziane zadania, tj. 23 stacje tankowania CNG, w tym 2 stacje LCNG).

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Wytwarzanie

PGNiG TERMIKA SA będzie kontynuowała realizację projektów strategicznych oraz będzie aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa. Spółka zamierza istotne zwiększyć wolumen sprzedaży energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji ukierunkowanych na budowę nowych, efektywnych kosztowo mocy wytwórczych oraz modernizację istniejących źródeł przy zastosowaniu niskoemisyjnych technologii.

W 2022 r. Spółka będzie kontynuowała prace związane z realizacją inwestycji, m.in.: budowy kotłowni szczytowej etap II w EC Żerań, przygotowaniem budowy jednostki wielopaliwowej o mocy 75 MWe w EC Siekierki oraz przygotowaniem budowy bloku gazowo-parowego w EC Siekierki.

Natomiast planowane nakłady inwestycyjne w obszarze nakładów środowiskowych obejmą w 2022 r. m.in: dostosowanie C Kawęczyn do konkluzji BAT, modernizację EC Pruszków, modernizację absorbera 1 i 2 w EC Siekierki oraz program wyciszenia zakładów i modernizację instalacji kanalizacji sanitarnej.

PGNiG TERMIKA SA będzie realizowała program inwestycyjny, w tym modernizację istniejących aktywów wytwórczych, ukierunkowany na budowę nowych, wysokosprawnych i efektywnych kosztowo mocy wytwórczych przy zastosowaniu nisko i zero emisyjnych technologii dostosowanych do zaostrzających się wymagań środowiskowych. Będą prowadzone działania rozszerzające obszar działalności spółki oraz projekty B+R+I, dotyczące wykorzystania wodoru w energetyce, budowę akumulatorów ciepła i energii elektrycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w jednostkach wytwórczych oraz zastosowania technologii Power-to-Heat.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Inne projekty rozwojowe

W 2022 r. podejmowane będą działania związane z rozwojem GK PGNiG w zakresie technologii wodorowych, a także kontynuacja prac w zakresie digitalizacji biznesu oraz zastosowanie nowych rozwiązań w działalności podstawowej PGNiG zwłaszcza w obszarze Poszukiwania i Wydobycia oraz Magazynowania. Priorytetem będzie realizacja rozpoczętych projektów B+R+I i przekazanie do komercjalizacji kolejnych produktów. Równolegle stale będą analizowane nowe obszary biznesu, które mogą zwiększyć konkurencyjność spółek oraz wzmocnić ich pozycję rynkową. Sukcesywnie będą także identyfikowane i rozwijane nowe przedsięwzięcia w kluczowych obszarach rozwoju: Odnawialnych Źródeł Energii (m.in. rozwój oferty fotowoltaicznej i budowa własnego portfela OZE), paliw alternatywnych, efektywności energetycznej.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

Wyniki wyszukiwania