Wyniki segmentu

Przychody ze sprzedaży w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie w latach 2018-2021

Poszukiwanie i Wydobycie dane finansowe 2021 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG 4 354 2 754 3 351 3 795
Przychody ze sprzedaży między segmentami 11 536 1 858 2 471 3 876
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 15 890 4 612 5 822 7 671
gaz wysokometanowy, zaazotowany i LNG 12 455 2 512 3 117 4 574
ropa naftowa, kondensat i NGL 2 683 1 491 2 112 2 554
usługi geofizyczne, geologiczne, wiertnicze, serwisowe 302 227 277 275
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 13 530 927 3 360 5 019
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 12 078 -321 2 304 3 956

Koszty operacyjne w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie w latach 2018-2021

2021 2020 2019 2018
Koszty ogółem, w tym: -3 812 -4 933 -3 518 -3 715
zużycie surowców i materiałów -455 -313 -357 -380
świadczenia pracownicze -928 -910 -890 -867
usługi przesyłowe -290 -210 -223 -262
pozostałe usługi -852 -618 -590 -667
podatki i opłaty -606 -389 -297 -270
pozostałe przychody i koszty operacyjne -32 -55 19 -227
koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 378 493 489 505
koszt odwiertów negatywnych -607 -185 -252 -687
koszt spisanych aktywów dot. poszukiwania i oceny zasobów mineralnych – sejsmika -18 -13 -6 0
odpis aktualizujący wartość składników majątku trwałego 1 050 -1 485 -355 203
amortyzacja -1 452 -1 248 -1 056 -1 063
  • wzrost przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego łącznie w segmencie o 9 943 mln zł (396% r/r) przy wyższej cenie gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o 343% r/r i wyższej cenie TTF o 391%;
  • wolumeny wydobycia gazu w Polsce niższe o 3% r/r, w Norwegii i Pakistanie wyższe odpowiednio o 197% r/r i 10% r/r;
  • wzrost przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu (76% r/r, o 1 074 mln zł) przy spadku wolumenu sprzedaży w Polsce o 10% r/r, wzroście w Norwegii o 13% r/r oraz wyższej średniej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl o 66% r/r wyrażonej w USD;
  • wolumeny wydobycia ropy naftowej i NGL w Norwegii wyższe o 19% r/r na poziomie 732 tys. ton, w Polsce niższe o 9% r/r na poziomie 643 tys. ton;
  • spisane koszty odwiertów negatywnych i sejsmiki: -625 mln zł w 2021 r. wobec -198 mln zł w 2020 r.;
  • rozwiązanie odpisów na majątek trwały: +1 025 mln zł w 2021 r. wobec zawiązania odpisu na poziomie -1 485 mln zł w 2020 r.;
  • pozycja overlift / underlift w Norwegii w 2021 r. – wpływ wyceny na wynik w 2021 r. na poziomie +73 mln zł. W 2020 r. odnotowano wpływ wyceny pozycji overlift / underlift na wynik w wysokości +16 mln zł.
PGNiG UN (mln NOK) 2021 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 13 315 2 180 2 358 3 569
EBITDA 11 840 436 1 515 2 247
EBIT 10 174 (945) 721 1 343
Zysk/strata netto 1 938 (183) 143 157
Aktywa ogółem 33 590 15 219 13 244 10 145
Kapitał własny 4 150 1 711 1 894 751

Wyniki wyszukiwania