Zużycie wody w GK PGNiG

Zużycie wody w GK PGNiG w podziale na źródło pochodzenia w latach 2020-2021

Wody (mln m3) 2021 2020
GK PGNiG* PGNiG* GK PGNiG PGNiG
powierzchniowe pobierane z ujęć własnych 252,9 152,6
podziemne pobierane z ujęć własnych 0,5 0,3 0,4 0,3
gromadzone z opadów
kupowane z sieci wodociągowej, ujęć wód powierzchniowych i podziemnych 1,9 0,1 1,8 0,2

GK PGNiG stawia sobie za cel ograniczanie zużycia wód na potrzeby socjalne i technologiczne. W ramach prowadzonych prac poszukiwawczych i wydobywczych, w odniesieniu do ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, są poszukiwane źródła zaopatrzenia w wodę oraz możliwości jej gromadzenia w celu jak najbardziej efektywnego i optymalnego wykorzystania w danym regionie. Nie ogranicza się przy tym możliwości korzystania z wody innym użytkownikom. Wprowadzono zasady zarządzania gospodarowaniem wodą i ściekami, polegające na ewidencjonowaniu i opomiarowaniu ilości zakupywanej i pobieranej wody. W celu zmniejszenia zużycia wody płuczka wiertnicza jest uzdatniana i ponownie wykorzystywana. Najczęściej stosowanymi urządzeniami w systemie oczyszczania płuczki są koryta płuczkowe, sita wibracyjne, wirówki, odmulacze i piaskowniki. Wytrącone z płuczki okruchy skalne trafiają do stalowych zbiorników, skąd na bieżąco są odbierane przez uprawnione podmioty zewnętrzne i transportowane bezpośrednio na instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ogólny wzrost zużycia wody pobranej z wód powierzchniowych w 2021 r. wynikał z uruchomienia nowego bloku parowo-gazowego w EC Żerań (TERMIKA). Natomiast w PGNiG odnotowano niewielki spadek wody kupowanej z wodociągów ze względu na mniejszą obsadę pracowników na obiektach i w biurach spowodowaną obostrzeniami dot. trwającej pandemii covid-19. Dodatkowo na terenie KRNiGZ Dębno (PGNiG) woda zużywana na cele technologiczne w 2021 r. była pobierana z ujęć własnych, a nie z wodociągu, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, co zmniejszyło zakup wody z sieci wodociągowej.

Całkowita ilość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia

Ścieki 2021 2020
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG
Bytowe [tys. m3] 388,5 47,1 340,1 20,0
Komunalne [tys. m3] 56,5 46,6 88,4 78,0
Przemysłowe [tys. m3] 7 232,0 17,0 8 102,9 14,7
Inne [tys. m3] 244 976,3 23,2 146 202,1 24,2

Ścieki wytwarzane przez jednostki GK PGNiG są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, wód powierzchniowych lub do ziemi, na podstawie pozyskanych pozwoleń wodno-prawnych. Ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są do kanalizacji. Wody opadowe z terenu zakładów i dróg dojazdowych wprowadzane są do kanalizacji miejskiej, jak również do wód powierzchniowych i do ziemi.

Duży udział w ilości wytwarzanych ścieków mają spółki GK PGNiG TERMIKA, które wykorzystują wodę do celów technologiczno- chłodniczych. Ponadto polityka oszczędnego gospodarowania wodami jest realizowana podczas wierceń, a tam, gdzie to możliwe ścieki są wykorzystywane powtórnie do sporządzania płuczek.

W PGNiG Oddział Geologii i Eksploatacji uległy zwiększeniu ilości powstających ścieków przemysłowych i innych na wiertniach (dotyczy to ilości wód opadowych i roztopowych wywożonych z wiertni). Związane jest to z wierceniem głębszych otworów i dłuższym czasem funkcjonowania wiertni.

Woda poddana recyklingowi i powtórnie wykorzystana

PGNiG TERMIKA EP stosuje ponowne wykorzystanie części powstających ścieków np. ścieków z odświeżania obiegów kotłowych do obiegów o mniejszych wymaganiach jakościowych.

W ostatnich latach na terenie i w otoczeniu KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo, których operatorem jest GSP prowadzono monitoring środowiska w celu określenia ewentualnych zmian związanych ze zrzutem solanki do wód Zatoki Puckiej (solanka jest zaliczona do ścieków przemysłowych) w przypadku KPMG Kosakowo oraz eksploatacją części lądowej inwestycji w przypadku KPMG Kosakowo i KPMG Mogilno. Wyniki monitoringu środowiska wskazują, że działalność polegająca na budowie i eksploatacji podziemnych magazynów gazu nie wpływa negatywnie na poszczególne komponenty środowiska naturalnego.

Wyniki wyszukiwania