Stosowanie polityki i procedury należytej staranności

 • 102-11
 • GOV-2/A1

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju podejmowane są w oparciu o Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022, która wspiera i uzupełnia cele biznesowe zdefiniowane w Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2017-2022, uwzględniając przy tym kluczowe obszary tj. społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, a także kierunek rozwoju zarysowany w misji i wizji GK PGNiG.

Misja PGNiG wskazuje na odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz odnosi się do skupienia uwagi na kliencie i jego potrzebach, rozróżniając przy tym specyfikę klienta indywidualnego i biznesowego.

Regulacje wewnętrzne określające ramy funkcjonowania obszaru społecznego w Grupie PGNiG i w PGNiG oraz Fundacji PGNiG:

 • Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 – opisana w rozdz. 3 tego Sprawozdania, niektóre podmioty mają własne strategie, bazujące na Strategii Grupy – przykładem takiego dokumentu jest Polityka CSR na lata 2021-2022 Polskiej Spółki Gazownictwa.
 • Zasady zarządzania działaniami sponsoringowymi w Grupie Kapitałowej PGNiG – Regulamin dla spółek GK PGNiG opisujący sposób prowadzenia działań sponsoringowych (partnerskich) na transparentnych zasadach i dedykowanych przedsięwzięć, mających związek z obszarem działalności danej jednostki.
 • Zasady przyznawania darowizn przez PGNiG SA – regulują sposób i zakres przyznawania darowizn przez spółkę.
 • Regulamin darowizn Fundacji PGNiG – porządkuje zasady i sposób przyznawania środków przez Fundację.
 • Spółki mają wdrożone regulacje dot. sponsoringu i przekazywania darowizn, które wdrażają regulacje PGNiG do swoich aktów wewnętrznych – np.:
  • Regulamin dotyczący sposobu udzielania darowizn przez GSP podmiotom prowadzącym działalność, w szczególności w gminach i powiatach, na terenie których funkcjonują Podziemne Magazyny Gazu,
  • Regulamin sponsoringu Polskiej Spółki Gazownictwa czy Regulamin przyznawania darowizn w Polskiej Spółce Gazownictwa.
 • Kodeks standardów etycznych GK PGNiG, którego zasady są podstawą do wdrożenia Kodeksu Etyki danej jednostki – tak jest w przypadku Kodeksu Etyki Polskiej Spółki Gazownictwa.
 • Kodeks Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.

Liczba projektów społecznych i ich beneficjentów

Spółki GK PGNiG wraz z Fundacją PGNiG wsparły w 2021 r. blisko 500 inicjatyw i wydarzeń (z czego sam PGNiG ponad 120) w stosunku do ponad 550 projektów z 2020 r. Liczba beneficjentów działań programów społecznych Grupy PGNiG wraz z Fundacją szacowana jest w 2021 r. na ponad 11 mln osób. W 2020 r. liczba odbiorców wsparcia i projektów społecznych Grupy była szacowana na ponad 20 mln osób. Tak duża liczba beneficjentów spowodowana jest specyficznym okresem, kiedy duża część działań była poświęcona walce z pandemią COVID-19.

Wyniki wyszukiwania