Gospodarka odpadami

Wskaźniki GRI:

  • ENV-7/C3

W działalności związanej z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego wytwarzane są odpady niebezpieczne, inne niż niebezpieczne oraz odpady wydobywcze. W 2021 r. wszystkie spółki GK PGNiG optymalizowały ilości wytwarzanych odpadów, głównie dzięki wprowadzeniu nowych technologii, a także stosowaniu ekologicznych materiałów i wyrobów. Wdrożone zostały programy podnoszące świadomość w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, a tam, gdzie to możliwe odpady były przekazywane do recyklingu wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.

Sposób zagospodarowania odpadów w GK PGNiG w latach 2020-2021

Odpady pozostałe z wyłączeniem odpadów komunalnych Poddane odzyskowi Unieszkodliwiane [Mg] Składowane [Mg]
Recykling [Mg] Inne procesy odzysku [Mg]
2021
odpady niebezpieczne GK PGNiG 592,5 204,1 1 139,6
PGNiG 448,0 20,1 56,8
inne niż niebezpieczne GK PGNiG 2 992,5 563 217,3 1 339,4 185,0
PGNiG 122,3 431,7 1 141,2 50,0
2020
odpady niebezpieczne GK PGNiG 157,7 230,3 1 134,8
PGNiG 35,3 85,4 318,1
inne niż niebezpieczne GK PGNiG 1 986,6 548 399,7 1 722,5 1 279,7
PGNiG 99,7 961,0 1 463,5 179,7
Odpady wydobywcze Składowane w obiektach unieszkodliwiania [Mg] Odzyskiwane [Mg] Unieszkodliwiane [Mg] Wykorzystywane powtórnie [Mg] Magazynowane [Mg] Składowane w górotworze [Mg]
2021
odpady niebezpieczne GK PGNiG 138,9 1183,6
PGNiG 138,9 413,6
inne niż niebezpieczne GK PGNiG 47 440,7 11 237,2 222,5 5 407,8
PGNiG 32 107,4 11 199,2 222,5 5 407,8
2020 
odpady niebezpieczne GK PGNiG 828,5 931,3
PGNiG 828,5 931,3
inne niż niebezpieczne GK PGNiG 58 334,8 18 696,2 80,3 3 202,9
PGNiG 55 325,7 18 696,2 80,3 3 202,9

Wyniki wyszukiwania