Wyniki segmentu

Przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie w latach 2018-2021

Obrót i Magazynowanie dane finansowe 2021 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG 57 807 29 850 32 415 31 038
Przychody ze sprzedaży między segmentami 2 140 793 835 666
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 59 947 30 643 33 250 31 704
gaz wysokometanowy, zaazotowany, LNG, CNG, korekta na transakcjach zabezpieczających 55 126 27 135 30 008 29 220
energii elektrycznej 3 778 2 858 2 488 2 010
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) -1 702 9 580 -470 -848
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) -1 913 9 357 -684 -1 037

 

Koszty operacyjne w segmencie Obrót i Magazynowanie w latach 2018-2021

2021 2020 2019 2018
Koszty ogółem, w tym: -61 860 -21 286 -33 934 -32 741
koszt gazu -55 148 -16 717 -29 181 -28 971
zużycie surowców i materiałów -3 813 -2 782 -2 489 -1 970
świadczenia pracownicze -431 -441 -401 -384
usługi przesyłowe -185 -171 -175 -143
pozostałe usługi -805 -824 -745 -707
podatki i opłaty -39 -48 -38 -35
pozostałe przychody i koszty operacyjne -1 156 -466 -457 -365
koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 17 28 22 29
amortyzacja -211 -223 -214 -189

Zmiany EBITDA OiM pomiędzy latami 2020-2021

 • wzrost przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego łącznie w segmencie (z uwzględnieniem wpływu transakcji zabezpieczających) o 27 991 mln zł (103% r/r).
 • wzrost kosztów sprzedanego gazu w segmencie o 38 431 mln zł (230% r/r) w wyniku wzrostów cen gazu na towarowych giełdach europejskich;
 • w 2020 r. ujęcie wpływu rozliczenia wynikającego z zawarcia aneksu do kontraktu jamalskiego w kwocie 5 689 mln zł (ok. 4 915 mln zł dotyczy kosztów gazu w latach 2014-2019) oraz dodatni wynik na różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń (ok. 300 mln zł);
 • wynik na wycenie i realizacji instrumentów zabezpieczających odniesiony w wynik z działalności operacyjnej łącznie na poziomie +1 415 mln zł, w tym:
  • ujęty w przychodach ze sprzedaży w wysokości -697 mln zł (za 2020 r.: +1 062 mln zł),
  • ujętych w kosztach gazu +1 590 mln zł (w 2020 r.: -296 mln zł),
  • ujęty w pozostałych kosztach operacyjnych netto +522 mln zł (za 2020 r.: +233 mln zł);
 • wyższy wolumen importu gazu do Polski r/r z kierunku wschodniego (2021 r.: 9,9 mld m3 vs 2020 r.: 9,0 mld m3), łącznie z kierunku zachodniego i południowego (2021 r.: 2,28 mld m3 vs 2020 r.: 2,04 mld m3), a także wyższy wolumen importu LNG (2021 r.: 3,94 mld m3 vs 2020 r.: 3,76 mld m3);
 • przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w segmencie łącznie: 3 778 mln zł, wzrost o 920 mln zł r/r (32%) przy jednoczesnym wzroście kosztów energii na cele handlowe o 1 023 mln zł (37% r/r);
 • wpływ zawiązania odpisu na zapasie gazu w kwocie -89 mln zł. W 2020 r. rozwiązanie odpisu na zapasie gazu na poziomie +358 mln zł;
 • wpływ zawiązania rezerwy na opłatę zastępczą dot. świadectw efektywności energetycznej: -302 mln zł w 2021 r. wobec -233 mln zł w 2020 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na rzeczowe aktywa trwałe GK PGNiG w 2021 r. w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniosły 80 mln zł.

Więcej informacji na temat kluczowych projektów i wydatków inwestycyjnych w segmencie w rozdziale 4.2.3. w sekcji Kluczowe projekty i inwestycje.

Wyniki finansowe spółek zależnych

Wyniki finansowe PGNiG OD

PGNiG OD (mln zł) 2021 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 13 941 9 667 10 965 9 097
EBITDA -601 930 561 76
EBIT -637 897 534 67
Zysk/strata netto -530 721 425 54
Aktywa ogółem 5 898 3 107 3 445 3 183
Kapitał własny 229 1 475 1 188 809

Wyniki finansowe GK PST

GK PST (mln EUR) 2021 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 4 659 1 036 1 671 1 531
EBITDA 8 3 3 0
EBIT 8 2 2 0
Zysk/strata netto 2 0 0 (1)
Aktywa ogółem 1 614 233 350 418
Kapitał własny 8 6 6 6

Wyniki wyszukiwania