Ryzyka związane z obszarem społecznym 

W obszarze pracowniczym Grupa PGNiG dostrzega ryzyka związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz rozwojem kompetencji pracowników. Uwagę zwracają również ryzyka związane z sukcesją oraz koniecznością transferu wiedzy w kluczowych obszarach w przypadku przechodzenia pracowników na emeryturę. Istotne jest również aspekt przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. PGNiG w poniższym zestawieniu prezentuje sposoby zarządzania kluczowymi ryzykami niefinansowymi w kwestiach pracowniczych.

Ryzyka aspektów pracowniczych

Aspekty pracownicze

Lp. Zidentyfikowane ryzyka niefinansowe Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka Poziom ryzyka *
1 Zagrożenie wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z COVID-19 oraz ryzyko utraty utrzymania ciągłości funkcjonowania.
 • Powołanie Sztabu Kryzysowego GK PGNiG do spraw zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, jednym z celów zespołu jest zapewnienie utrzymania ciągłości działania Spółki i Grupy w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz dbanie o sprawną komunikację i bezpieczeństwo pracowników oraz obsługę klientów w trakcie trwania pandemii.
 • Praca w systemie brygadowym. Tam, gdzie nie było to bezwzględnie konieczne ze względu na zachowanie ciągłości funkcjonowania Spółki pracownicy byli kierowani na pracę zdalną. Pracownicy, który musieli świadczyć pracę w biurze mieli zapewnione maksymalnie bezpieczne środowisko pracy, zastosowano środki bezpieczeństwa w zakresie dystansu między pracownikami, środki ochrony osobistej dostępne na terenie całej firmy, urządzenia oczyszczające powietrze w biurach.
 • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej poprzez online, zamieniono szkolenia tradycyjne na szkolenia online.
średni
2 Luki kompetencyjne w kluczowych obszarach, w tym:
 • utrata kluczowych pracowników,
 • trudności w pozyskaniu nowego pracownika z rynku,
 • ograniczona liczba kandydatów w tzw. wąskich specjalizacjach,
 • odejścia na emeryturę.
 • Stałe podnoszenie kompetencji poprzez różne formy szkolenia (głównie szkolenia online w 2021 roku).
 • Wdrożenie systemu identyfikacji kluczowych stanowisk oraz opisanie kluczowych kompetencji w PGNiG w celu ich identyfikacji oraz możliwości świadomego rozwoju.
 • Monitorowanie sytuacji kadrowej przez kierowników komórek organizacyjnych w celu zapewnienia ciągłości kompetencji i wiedzy.
 • Planowanie rekrutacji pracowników, wprowadzenie systemu zachęt do informowania z wyprzedzeniem o odejściu emerytalnym.
 • Regulacje w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy m.in. dotyczące programu odejść emerytalnych czy motywowania do przekazywanie wiedzy.
średni
3 Ograniczenia zapewnienia kapitału ludzkiego, w tym między innymi:
 • brak możliwości pozyskania pracowników o odpowiednich kompetencjach,
 • ograniczona dostępność pracowników dysponujących specjalistycznymi kompetencjami na rynku,
 • dynamiczny rozwój branży i rynku pracowników powodujący zwiększony popyt na pracowników o podobnym zakresie wiedzy.
 • Wdrażanie i realizacja atrakcyjnych pozapłacowych elementów motywacyjnych, implementacja nowoczesnych systemów wynagradzania i premiowania.
 • Budowa planów sukcesji – wyszukiwanie talentów, identyfikacja sukcesorów oraz opracowanie programów rozwojowych i utrzymaniowych dla tej grupy pracowników.
 • Stosowanie Polityki Retencyjnej wobec osób o kluczowym znaczeniu dla PGNiG SA.
 • Lista kluczowych stanowisk, przygotowywanie modelu kompetencji w celu monitorowania i rozwoju kompetencji uniwersalnych, menadżerskich, technicznych.
 • Realizowanie zastępstw dla kluczowych stanowisk.
 • Identyfikacja problemów, program pleceń.
 • Na ograniczenie ryzyka ma wpływ:
  • rozpoznawalność Spółki na lokalnym rynku,
  • szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych,
  • udział Spółki w targach pracy,
  • wdrożenie poszukiwań kandydatów w alternatywnych źródłach m.in. Biuro Karier, serwis internetowy OLX, pracuj.pl,
  • wdrożona wewnętrzna Procedura rekrutacji pracowników określająca zasady i etapy rekrutacji.
 • Monitorowanie wynagrodzeń na rynku.
 • Motywowanie pracowników, w tym do podnoszenia kwalifikacji oraz stworzenie wytycznych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
 • Regulamin aktualizacji opisów oraz wyceny stanowisk pracy.
niski
4 Ryzyko konfliktu z organizacjami związkowymi.
 • Regularne spotkania ze stroną społeczną. Przekazywanie okresowych informacji o sytuacji danej spółki oraz o jej planach.
 • Rzetelne przygotowywanie dokumentacji przekładanej do akceptacji organizacjom związkowym, w celu sprawnej analizy ich treści.
niski
5 Ryzyko pojawienia się rozbieżności w interpretacji przepisów prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych (m.in. wyroki sądów, decyzje pokontrolne, rekomendacje, opinie/ interpretacje).
 • Występowanie o wydanie opinii i interpretacji do właściwych w danej sprawie urzędów i instytucji.
 • Uzyskiwanie wewnętrznej opinii prawnej z komórki prawnej i compliance.
 • Prowadzenie cyklicznych szkoleń zaznajamiających pracowników, kadrę zarządzającą z wprowadzanymi nowymi regulacjami w zakresie prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.
 • Bieżące przekazywanie informacji o zmianach za pośrednictwem środków przekazu będących w dyspozycji Spółki (Newsletter, e-mail).
niski

 

* Poziom ryzyka jest to wielkość ryzyka wyrażona w postaci kombinacji jego skutków oraz jego prawdopodobieństwa wystąpienia

 

Ryzyka aspektów BHP

Aspekty BHP

Lp. Zidentyfikowane ryzyka niefinansowe Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka Poziom ryzyka *
1 Ryzyko zawodowe dla stanowisk pracy określone na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń występujących na każdym stanowisku pracy.
 • Zespół ds. oceny ryzyka zawodowego dokonuje okresowej oceny ryzyka zawodowego, metodą Risk Score (metoda ilościowa).
 • Procedura identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, której integralną częścią jest Instrukcja oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score oraz Instrukcja weryfikacji i archiwizacji kart oceny ryzyka zawodowego.
 • Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego.

 

średni
2 Wypadek przy pracy lub choroby zawodowej z powodu niewłaściwej organizacji pracy, nieprzestrzegania procedur lub stosowania niewłaściwych środków ochrony. Ryzyko czasowego zatrzymania produkcji spowodowane ciężkim lub śmiertelnym wypadkiem.
 • Funkcjonowanie Systemu Zarządzania QHSE.
 • Systematyczne szkolenia z zakresu BHP.
 • Program – Poprawa świadomości i zachowań.
 • Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 • Utrzymanie stałego nadzoru podczas realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.
 • Dobór odpowiednich środków ochrony przed zagrożeniami.
 • Prowadzenie działań aktywnych i proaktywnych na rzecz poprawy warunków pracy.

 

średni
3 Nieodpowiednie warunki pracy – niezapewnienia zasad BHP w miejscu pracy, a tym samym zwiększenie ryzyka wypadków przy pracy, co stanowi naruszenie przez pracodawcę praw pracowniczych.
 • Cykliczne i regularne szkolenia pracowników z zakresu BHP.
 • Wdrożenie i aktualizowanie procedur i regulacji gwarantujących zachowanie odpowiednich warunków pracy – wdrożenie systemu QHSE.
 • Audyty wewnętrzne (w tym krzyżowe), inspekcje i kontrole.
 • Utrzymywanie stałego nadzoru podczas realizacji prac niebezpiecznych.
 • Identyfikacja zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.
 • Budowa świadomości poprzez szkolenia, kampanie, ćwiczenia, spotkania QHSE.
 • Dialog ze stroną pracowniczą.
 • Inwestycje w ludzi i sprzęt.
 • Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Rozwój kompetencji Służby BHP – szkolenia, spotkania branżowe w tym w Grupie Kapitałowej PGNiG.
 • Działalność Komisji BHP.
 • Aktualne przeglądy i nadzory.

 

niski
4 Działania pracowników i podwykonawców prowadzące do naruszenia prawa w zakresie BHP. Weryfikowanie i opiniowanie umów z podwykonawcami pod kątem posiadanych certyfikatów bezpieczeństwa i klauzul bezpieczeństwa. niski
5 Nieumiejętność postępowania pracowników w przypadku sytuacji awaryjnej.
 • Opracowanie systemu zgłaszania zagrożeń BHP z uwzględnieniem zakresów odpowiedzialności, nadzór nad procesem identyfikowania zagrożeń, podczas oceny ryzyka zawodowego.
 • Ćwiczenia alarmu przeciwpożarowego w praktyce.
 • Dodatkowe szkolenia dla pracowników dot. ratownictwa.
niski

 

* Poziom ryzyka jest to wielkość ryzyka wyrażona w postaci kombinacji jego skutków oraz jego prawdopodobieństwa wystąpienia

 

Grupa zidentyfikowała także istotne ryzyka oraz prezentuje sposób ich mitygacji, w obszarze pozostałych zagadnień społecznych.

Ryzyka społeczne i sposób zarządzania nimi

Aspekty społeczne

Lp. Zidentyfikowane ryzyka niefinansowe Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka Poziom ryzyka *
1 Ryzyko wizerunkowe – negatywny odbiór działań PGNiG i całej Grupy zarówno przez interesariuszy biznesowych, jak też komunikacyjnych i marketingowych, w tym społeczności lokalne – negatywne publikacje w mediach tradycyjnych i społecznościowych.
 • Zasady wewnętrzne regulujące kontakty z mediami i korzystanie przez pracowników z mediów społecznościowych.
 • Budowanie stałych relacji z mediami.
 • Bieżący monitoring i stały kontakt z kluczowymi dziennikarzami.
 • Szybka analiza sytuacji i reakcja oraz odpowiedź na nieprzychylne artykuły.
 • Bieżący monitoring mediów społecznościowych.
 • Regulacje wewnętrzne dot. komunikacji kryzysowej.
 • Dobre praktyki przy działalności biznesowej w terenie, w tym dialog z interesariuszami przy nowych inwestycjach.
średni
2 Ryzyko utrudnień dla lokalnych społeczności związanych z wykonywaniem prac badawczych.
 • Stosowanie nowych rozwiązań technologicznych. Realizacja inwestycji prorozwojowych.
 • Rzetelna analiza lokalizacji planowanych prac, współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za projektowanie prac poszukiwawczych (geodeci, geolodzy, wiertnicy) i identyfikację wpływu prac na środowisko (służby ochrony środowiska), współpraca z samorządem lokalnym.
 • Akcje edukacyjno-informacyjne, mające na celu przekazywanie bieżących informacji o realizowanych projektach.

 

średni
3 Ryzyko konfliktu ze społecznością lokalną skutkującego utrudnieniami w prowadzeniu działalności górniczej.
 • Tworzenie klimatu współpracy poprzez realizację planu działalności w zakresie sponsoringu, eventów wizerunkowych oraz projektów CSR.
 • Współpraca z władzami samorządowymi.
 •  Akcje edukacyjno-informacyjne, mające na celu przekazywanie bieżących informacji o realizowanych projektach.
 • Rozmowy z lokalną społecznością, spotkania otwarte/indywidualne, negocjacje i mediacje.
średni
4 Negatywny odbiór działań prospołecznych spółki przez otoczenie zewnętrzne GK PGNiG – zła ocena działań podejmowanych przez PGNiG (niewystarczające spełnienie oczekiwań, brak odpowiedzi na potrzeby). Powoduje to utrudnione prowadzenie działań w terenie, większe koszty komunikacji z lokalną społecznością i interesariuszami.
 • Działalność komisji sponsoringowej.„
 • Koordynacja działań z Fundacją.
 • Kanały w mediach społecznościowych umożliwiające szybką i ciekawą komunikację.
niski

 

* Poziom ryzyka jest to wielkość ryzyka wyrażona w postaci kombinacji jego skutków oraz jego prawdopodobieństwa wystąpienia

Wyniki wyszukiwania