Grupa PGNiG prowadzi działalność zgodnie z zasadami etycznymi, respektując prawa człowieka oraz przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

 • 102-16
 • 102-17
 • 103-1
 • 103-2
 • 406-1
 • GOV-3/C1A
 • GOV-3/C3
 • GOV-1/A7
 • GOV-3/C2
 • GOV-1/C4
 • SOC-1/C4
 • SOC-1/C1
 • SOC-5/A1

Nadrzędnym dokumentem regulującym omawiany obszar jest Kodeks Etyki (Kodeks standardów etycznych GK PGNiG) wdrożony w całej Grupie PGNiG. Organizacja postępuje transparentnie, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w sposób wolny od jakichkolwiek przejawów korupcji i łapownictwa. Dbając o wypracowany wizerunek oraz reputację Grupy PGNiG poprzez wewnętrzne regulacje realizuje cele związane z przedmiotowym obszarem. W organizacji przyjmuje się zasady postępowania, odnoszące się do praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją oraz przestrzeganiem przepisów prawnych, zawarte m.in. w Karcie Narodów Zjednoczonych. Zasady te cieszą się globalną akceptacją i wywodzą się z:

 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
 • Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy na temat Podstawowych Zasad i Praw Pracowniczych,
 • Deklaracji z Rio de Janeiro w Sprawie Środowiska i Rozwoju,
 • Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji.

Należy podkreślić, że zagadnienia etyczne są szeroko definiowane w Grupie PGNiG. Obszar etyki jest regulowany poprzez poniższe wiodące dokumenty:

 • System zarządzania etyką i compliance w Grupie Kapitałowej PGNiG,
 • Kodeks Etyki GK PGNiG,
 • Polityka transparentności menadżerów,
 • Procedura antymobbingowa i przeciwdziałania dyskryminacji,
 • Polityka antykorupcyjna i prezentowa GK PGNiG.

W organizacji funkcjonuje System zarządzania etyką i compliance w Grupie Kapitałowej PGNiG, który został oparty na fundamentach etyki. System w sposób jednolity określa ramy i standardy zachowań pracowników, które są akceptowalne i pożądane w całej Grupie. Priorytetem jest utrzymanie sytuacji niewystępowania przypadków łamania praw człowieka. W celu zachowania jasnych zasad postępowania został uchwalony Kodeks Etyki, który reguluje przestrzeganie zasad etycznych w codziennej pracy oraz zobowiązuje pracowników Grupy do respektowania praw człowieka. Przyjęte w nim wzorce etyczne znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach wspierających ich realizacje. Należy do nich, m.in. Polityka transparentności menadżerów, która wprowadza podwyższoną kulturę korporacyjną, zapewniając transparentność w spółkach GK PGNiG. Procedura antymobbingowa zobowiązująca pracowników do niestosowania mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy oraz wskazująca jak należy postępować w przypadku zgłoszenia naruszeń. Celem organizacji jest całkowity brak łamania praw człowieka. Za wdrażanie i monitoring kwestii przestrzegania praw człowieka odpowiedzialny jest Departament Prawny i Compliance oraz Departament Personalny w PGNiG.

GK PGNiG podejmuje wysiłki, aby budować organizację wolną od przejawów dyskryminacji i łamania praw człowieka. Dlatego też, dokłada starań, aby stwarzać możliwość swobodnego wyrażania opinii w sprawach zawodowych z poszanowaniem godności i odmienności poglądów. Jednocześnie nie dopuszcza do naruszania zasady równych szans zatrudnienia w wyniku szczególnego faworyzowania lub jakiegokolwiek nadużyć. Warto zaznaczyć, że wobec osób naruszających zasady uczciwych i uprzejmych relacji interpersonalnych przełożeni podejmują adekwatne do rodzaju nieakceptowalnych zachowań czynności dyscyplinujące.

Przestrzeganie zasad antykorupcyjnych jest kluczowe dla utrzymania wizerunku i postrzegania Grupy PGNiG jako etycznego partnera w biznesie i pracodawcy. Tym samym przyjęte regulacje oraz normy postępowania zakazują podejmowania jakichkolwiek działań, które noszą znamiona korupcji lub łapownictwa. PGNiG nie akceptuje przyjmowania, wręczania, obiecywania lub żądania przez pracowników i współpracowników niewłaściwej korzyści majątkowej lub osobistej. Ponadto pracownicy zobligowani są unikać sytuacji mogących prowadzić do powstania konfliktu interesów z podmiotami lub partnerami biznesowymi, z którymi Spółka podejmuje współpracę. Jednocześnie w celu zachowania partnerskich relacji z interesariuszami pracownicy są zobligowani do ewidencjonowania w rejestrze korzyści wszystkich otrzymanych lub wręczonych prezentów, których wartość przekracza 50 zł. W tym obszarze dla Grupy PGNiG priorytetowe jest utrzymanie celu w postaci braku zdarzeń korupcyjnych. W organizacji za osiągnięcie wskazanego celu oraz wdrażanie przyjętej polityki odpowiada Dział Compliance w Departamencie Obsługi Korporacyjnej i Prawnej w PGNiG.

Partnerskie relacje oraz dobra współpraca z dostawcami są ważnym punktem prowadzonej działalności PGNiG. Spółka w kontaktach z partnerami stosuje się do przyjętych wartości oraz komunikuje swoje podejście poprzez udostępnianie odpowiednich dokumentów. Wszyscy partnerzy biznesowi mają możliwość zapoznania się z regułami antykorupcyjnymi obowiązującymi w PGNiG na stronie internetowej https://pgnig.pl/dzialania-spoleczne/odpowiedzialny-biznes/compliance-i-etyka-w-gk-pgnig. Ponadto Grupa PGNiG w odpowiedzialny sposób podchodzi do współpracy z podmiotami wyłanianymi w drodze przetargu. Postępowania zakupowe przygotowywane i prowadzone są z poszanowaniem zasad proporcjonalności, przejrzystości, celowości, gospodarności, rzetelności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przy zachowaniu interesu Grupy. Poza tym czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zakupowego wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Wybór wykonawców odbywa się w oparciu o wewnętrzne regulaminy i instrukcje zakupowe.

W celu podnoszenia świadomości w obszarze zagadnień antykorupcyjnych w PGNiG dla wszystkich pracowników zostało uruchomione szkolenie z tematyki compliance, obejmujące zagadnienia antykorupcyjne i etyczne. Szkolenie prowadzone jest w formie e-learningu. Wszyscy nowo przyjmowani pracownicy są zobowiązani, wykonać oraz zaliczyć test z wiedzy, który kończy szkolenie. Warto zaznaczyć, że co sześć miesięcy w Grupie PGNiG weryfikowane jest przestrzeganie zasad antykorupcyjnych w postaci składania oświadczeń przez pracowników o braku zdarzeń korupcyjnych lub ewentualnie w przypadku ich zaistnienia – opisu stwierdzonych zdarzeń. Ponadto w całej Grupie za pośrednictwem newsletterów objaśniane i przypominane są podstawowe zasady dotyczące składania okresowych oświadczeń antykorupcyjnych, a także zasady dotyczące wręczania oraz przyjmowania prezentów. Odbywa się ciągła promocja i edukacja pożądanych postaw oraz innych zapisów Kodeksu Etyki w kanałach komunikacji wewnętrznej.

Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to jeden z priorytetów PGNiG. W związku z tym w Spółce istnieją przejrzyste regulacje wewnętrzne, które stanowią wytyczne postępowania dla spółek należących do Grupy PGNiG oraz ich pracowników i współpracowników. Podstawą do realizacji wskazanych priorytetów jest działalność zgodna z wdrożonym Systemem zarządzania etyką i compliance w Grupie Kapitałowej PGNiG. System ten porządkuje i reguluje najważniejsze kwestie obszaru dotyczące w szczególności:

 • kompetencji właściwych organów odpowiedzialnych za zarządzanie etyką i compliance w GK PGNiG,
 • sposobów koordynacji i wymiany informacji w zakresie naruszenia przepisów prawa, zwyczajów przyjętych na rynku, norm branżowych, zasad dobrych praktyk rynkowych i norm etycznych w GK PGNiG,
 • obowiązków spółek z GK PGNiG w zakresie zabezpieczenia ryzyk z obszarów etyki i compliance.

Przestrzeganie praw człowieka w Grupie PGNiG wspierane jest poprzez wdrożony Kodeks Etyki (Kodeks standardów etycznych GK PGNiG). Kodeks powstał w celu ujednolicenia i skonsolidowania standardów etycznych obowiązujących w GK PGNiG. Wśród podstawowych wartości, które są najważniejszymi z zasad postępowania spisanymi na łamach Kodeksu wymienić należy:

 • odpowiedzialność – podstawa codziennego działania wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, a jednocześnie wyzwanie, które mobilizuje ich do dbania o wspólne dobro oraz środowisko naturalne,
 • wiarygodność – długotrwałe i konsekwentne budowanie wysokiej kultury komunikacji, opartej o zasady dialogu, stymulującej atmosferę zaufania wśród wszystkich interesariuszy Grupy,
 • partnerstwo – budowanie trwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu i obopólnie korzystnych relacji, w ramach Grupy PGNiG – z pracownikami i organizacjami związkowymi oraz na zewnątrz – z klientami, społecznościami lokalnymi i innymi uczestnikami rynku,
 • jakość – zapewnienie wysokiego poziomu dostarczanych przez Grupę produktów i świadczonych usług z uwzględnieniem zasady ciągłego doskonalenia poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, usprawnianie systemów zarządzania i kształtowanie etycznego środowiska w Grupie PGNiG, w zgodzie z aspiracjami klientów, pracowników i wszystkich partnerów.

Powyższe wartości w Grupie PGNiG są drogowskazem w podejmowanych działaniach oraz w relacjach ze społecznościami lokalnymi. Traktowane są jako nadrzędna misja realizowana na rzecz polskiego społeczeństwa. Fundamentalne zasady, takie jak: „czyń dobro, unikaj zła” oraz „traktuj innych, tak jak sam chciałbyś być traktowany” stanowią podstawę do rozwijania pozostałych istotnych norm postępowania.

Wytyczne Kodeksu Etyki wspierane są przez Politykę transparentności menadżerów, która wprowadza wyższy standard kultury organizacyjnej, w szczególności w zakresie przeciwdziałania konfliktowi interesów członków organów oraz osób z wyższej kadry kierowniczej spółek Grupy. Zapisy dokumentu:

 • definiują, czym jest konflikt interesów oraz jak przeciwdziałać sytuacjom skutkującym powstaniem potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów,
 • wskazują obowiązki informacyjne względem spółki oraz zasady postępowania wobec osób najbliższych,
 • określają sankcje za naruszenia postanowień Polityki,
 • zabezpieczają w sposób należyty interes PGNiG.

Poszanowanie różnorodności pracowników oraz respektowanie ich praw jest elementem polityki antymobbingowej oraz przeciwdziałania dyskryminacji w GK PGNIG. Grupa podejmuje działania sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami i środowiskiem pracy, dzięki czemu każda zatrudniona osoba czuje się szanowana. W związku z powyższym Grupa sprzeciwia się dyskryminacji, mobbingowi, prześladowaniu czy molestowaniu, w tym seksualnemu. Regulacje polityki zawarte są w regulaminach pracy poszczególnych jednostek oraz w Systemie zarządzania etyką i compliance w GK PGNiG. Wdrożone postanowienia polityki:

 • definiują zachowania niepożądane, które mogą mieć miejsce zarówno w miejscu wykonywania pracy, jak i w podróży służbowej, delegacji oraz wszelkich innych miejscach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych pracowników;
 • wskazują sposoby przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz molestowaniu oraz przestrzegają przed skutkami niezastosowania się do regulacji oraz stwarzania sytuacji zachęcających do ich łamania;
 • dostarczają informacji o podejmowanych działaniach, które mają na celu promowanie pożądanych postaw, upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska mobbingu, dyskryminacji, molestowania oraz monitorowanie stosowania procedur antymobbingowych w praktyce;
 • wskazują obowiązki pracowników, mających na celu przestrzeganie przyjętych zasad, unikanie stosowania zachowań niepożądanych oraz reagowanie i interweniowanie w sytuacji zaistnienia zachowań wykraczających poza normy społeczne;
 • określają sposoby zgłoszenia skargi w przypadku zaistnienia sytuacji noszącej znamiona mobbingu, dyskryminacji lub molestowania oraz zasady postępowania prowadzonego przez Komisję.

Grupa PGNiG przestrzega w prowadzonej działalności przepisów antykorupcyjnych. W tym zakresie organizacja kieruje się również regulacjami ponadnarodowymi takimi jak: Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, która została przyjęta przez OECD w 1999 roku oraz Amerykańska Ustawa o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (FCPA).

Każdy z pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, ma obowiązek poszanowania przepisów prawa lokalnego, krajowego oraz międzynarodowego, uwzględniając przy tym regulacje antykorupcyjne, które zostały ujęte w ramach Polityki antykorupcyjnej i prezentowej GK PGNiG oraz obowiązującego w Grupie Kodeksu Etyki.

Regulacje zawarte w Polityce antykorupcyjnej i prezentowej GK PGNiG:

 • określają obowiązki PGNiG oraz pozostałych spółek należących do Grupy, a także ich pracowników i współpracowników w zakresie przestrzegania zasad zapobiegania zjawiskom korupcyjnym oraz przedstawiają informacje i wytyczne dla pracowników i współpracowników w zakresie identyfikacji przejawów korupcji oraz postępowania w takich wypadkach;
 • dostarczają wytycznych w zakresie przyjmowania i wręczania upominków, prezentów czy zaproszeń na imprezy rozrywkowe, uzupełniając tym samym postanowienia Kodeksu Etyki, Polityka wskazuje szczególne wytyczne dotyczące udziału w imprezach reprezentacyjnych oraz oferowania i przyjmowania prezentów w czasie postępowania zakupowego;
 • definiują, jakie czyny mogą być uznane za korupcję i wskazują działania zakazane, których podejmowanie jest zagrożone odpowiedzialnością karną; ponadto, w oparciu o kodeks karny, Polityka wskazuje minimalny i maksymalny wymiar kary grożący pracownikom w przypadku przyjęcia, żądania lub udzielenia korzyści majątkowych, osobistych lub ich obietnicy;
 • wskazują zasady postępowań zakupowych, w ramach których powinno być możliwe ustalenie źródeł pozyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, identyfikacji osób przygotowujących warunki udziału w postępowaniu, w tym kryteria oceny oraz wzór umowy, jak również określenie zadań członków komisji przetargowej oraz indywidualnej odpowiedzialności; Polityka wskazuje zalecenia w zakresie sposobu prowadzenia komunikacji z oferentami, kierując się zasadą równego dostępu do informacji;
 • dostarczają szereg zaleceń w zakresie kontrolowania realizacji zapisów Polityki oraz podejmowania działań prewencyjnych, mających na celu minimalizację ryzyka wystąpienia zdarzenia korupcyjnego lub konfliktu interesów.

Jedną z nadrzędnych zasad całej Grupy PGNiG jest działanie w sposób uczciwy i etyczny. PGNiG i podmioty z GK PGNiG mają reputację podmiotów uczciwych zarówno w zakresie swoich praktyk zarządczych, jak i w stosunkach z kontrahentami i klientami, dlatego tak istotne jest, aby tę reputację utrzymać. W związku z powyższym, kluczowym jest, aby Grupa PGNiG jako całość tworzyła etyczne środowisko działania. Aby zarówno każda z zatrudnionych w niej osób, jak i każdy ze współpracujących z nią podmiotów podejmowali działania zapobiegające i walczyli z wszelkimi przejawami zachowań korupcyjnych.

Kodeks Etyki GK PGNiG nawiązuje do Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji jako jednej z podstaw działania rozpoznawanych przez Grupę. Polityka GK PGNiG przewiduje bezwzględny obowiązek przestrzegania w prowadzonej działalności obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, z uwzględnieniem wskazanych regulacji międzynarodowych oraz regulacji antykorupcyjnych wprowadzonych w innych krajach, w których GK PGNiG prowadzi działalność.

Grupa PGNiG jako odpowiedzialny partner biznesowy dokonała oceny wszystkich swoich jednostek organizacyjnych pod względem możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze korupcyjnym. Powyższe ryzyko zidentyfikowane zostało na bardzo niskim poziomie ze względu na fakt, że w ostatnich 5 latach nie odnotowano żadnego zdarzenia korupcji. Ponadto na ocenę wpłynęły również wdrożone wewnętrzne regulacje, które w jasny sposób definiują zasady postępowania w kontaktach biznesowych, pozwalające na uniknięcie sytuacji korupcyjnej oraz prowadzone szkolenia, aktualizujące i nowelizujące wiedzę pracowników z omawianego obszaru. Przeprowadzona ocena wykazała, że wszystkie jednostki organizacyjne są narażone na korupcję w takim samym stopniu, w związku z tym GK stosuje w każdej z nich działania prewencyjne w równym zakresie.

Ocena jednostek pod względem ryzyka wystąpienia korupcji

Jednostka organizacyjna Procent jednostek organizacyjnych ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji stan na:
2021 r. 2020 r.
 PGNiG 95% 95%
 GK PGNiG 91% 91%
 • 205-2

Szkolenia antykorupcyjne

Obszar szkoleniowy jest istotnym elementem pozwalającym na przeciwdziałanie korupcji w GK PGNiG. W minionym okresie sprawozdawczym w Grupie PGNiG zostały przeprowadzone szkolenia mające na celu upowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie budowania kultury organizacyjnej wolnej od przejawów korupcji. W 2021 roku realizowano działania pozwalające na poinformowanie wszystkich pracowników o polityce i procedurach antykorupcyjnych. Ponadto dla części pracowników zorganizowano szkolenia omawiające w szerszym stopniu przedmiotowe zagadnienie.

Procent członków organów zarządzających, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji oraz przeszkolonych w tym zakresie w 2021 r. w GK PGNiG

Jednostka organizacyjna Procent członków organów zarządzających, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji: Procent organów zarządzających, którzy przeszli szkolenie w zakresie przeciwdziałania korupcji i łapownictwu
PGNiG 100% 100%
GK PGNiG 100% 70%

Procent pracowników, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji w 2021 r. w GK PGNiG oraz przeszkolonych w tym zakresie, z podziałem na kategorie pracowników:

Jednostka organizacyjna Procent pracowników, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji: Procent pracowników, którzy przeszli szkolenie w zakresie przeciwdziałania korupcji i łapownictwu w 2021 r.
PGNiG
wyższa kadra zarządzająca 100% 20%
średnia kadra zarządzająca 100% 8%
pozostali pracownicy 100% 30%
GK PGNiG
wyższa kadra zarządzająca 100% 63%
średnia kadra zarządzająca 100% 32%
pozostali pracownicy 100% 27%

W GK PGNiG w 2021 roku kontynuowano cykl obowiązkowych szkoleń e-learningowych w obszarze etyki oraz przeciwdziałania korupcji. W ramach szkoleń zostały zrealizowane istotne tematy związane z mobbingiem i postępowaniem wobec sygnalistów. Grupa będzie realizowała również odrębny plan szkoleń z powyższego zakresu dla kadry menadżerskiej

Spółki GK PGNiG informują swoich partnerów biznesowych o zasadach obowiązujących w GK PGNiG. Polityka antykorupcyjna jest dostępna na stronach korporacyjnych Grupy pod adresem: https://pgnig.pl/documents/10184/46753/popr+POLITYKA+ANTYKORUPCYJNA++I+PREZENTOWA+GK+PGNiG+19.07.2017.pdf/33392f29-f568-4057-8e89-2e008566ab06 .

 • 205-3

Zgłoszenia korupcji

Grupa PGNiG potępia w swojej działalności stosowanie korupcji w jakiejkolwiek formie. Celem wszystkich spółek z GK PGNiG jest całkowita eliminacja wszelkich zdarzeń korupcyjnych mogących mieć miejsce w GK PGNiG.

Liczba potwierdzonych zdarzeń korupcyjnych w 2021 r.

Jednostka organizacyjna Liczba potwierdzonych zdarzeń korupcyjnych
PGNiG 0
GK PGNiG 0
 • 406-1

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji

Jednostka organizacyjna Liczba potwierdzonych zdarzeń dyskryminacji w 2021 r.
PGNiG 0
GK PGNiG 0

W PGNiG i całej GK PGNiG nie stwierdzono żadnych potwierdzonych przypadków dyskryminacji.

Wyniki wyszukiwania