Działalność w 2021

PSG jako operator systemu dystrybucyjnego zobowiązana jest zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na zasadach i w zakresie określonym w ustawie Prawo energetyczne oraz obowiązującym dla PSG Programie zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego (Programie zgodności). Świadczenie przez PSG usług dystrybucji odbywa się na podstawie stosownych umów dystrybucyjnych. Na koniec 2021 r. PSG dostarczała paliwo gazowe do 7,4 mln odbiorców. W 2021 r. PSG zawarła łącznie 6 umów dystrybucyjnych oraz 2 Międzyoperatorskie Umowy Dystrybucyjne. W tym samym okresie miało miejsce ok. 19 tys. zmian sprzedawcy.

Gminy, w których PSG świadczy usługę dystrybucji paliwa gazowego

pgnig_wojewodztwa pgnig_wojewodztwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PSG.

PSG realizuje działania, które w 2021 r. zaowocowały zawarciem ponad 119,3 tys. umów przyłączeniowych, których efektem będzie budowa kolejnych 135,9 tys. przyłączy do sieci gazowej. W 2021 r. PSG planowała budowę ponad 67,9 tys. sztuk nowych przyłączy. Do końca 2021 r. wydano prawie 260,0 tys. warunków przyłączeniowych (o 17% więcej niż w roku poprzednim) i wybudowano 119,2 tys. sztuk przyłączy o łącznej długości 1 133,7 km.

W 2021 r. PSG odebrała 31 stacji regazyfikacji LNG, a dodatkowo odkupiła od PGNiG S.A. 2 stacje regazyfikacji LNG w Ełku i Olecku, które z dniem 01.12.2021 r. przeszły na własność PSG.

W 2021 r. PSG uzyskała 33 koncesje na skraplanie i regazyfikację LNG. Jednocześnie, w związku z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne z dnia 20 maja 2021 r. udostępniono 6 stacji regazyfikacji LNG o zdolności regazyfikacyjnej do 200 m3/h, które zgodnie z nowelizacją Prawa Energetycznego nie wymagają koncesji. Tym samym liczba koncesjonowanych i udostępnionych instalacji regazyfikacji LNG na koniec roku wzrosła do 91.

Wolumen dystrybucji gazu z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG (w tym stacji wspomagających system dystrybucyjny), w 2021 r. wyniósł 226,3 GWh (wzrost o około 43,5% r/r), a liczba PZD (pojedyncze zlecenie dystrybucji) na koniec grudnia 2021 r. wynosiła 22 490, co oznacza wzrost o około 3% r/r.

Stacje regazyfikacji LNG w Polsce z koncesją wydaną w 2021 r.

pgnig_lng pgnig_lng

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PSG.

* Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie umowy ze sprzedawcą.

Istotnym zdarzeniem mającym wpływ na realizację obowiązków operatorskich było zawarcie przez PSG umów kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą z urzędu oraz sprzedawcami rezerwowymi, w imieniu i na rzecz odbiorców końcowych dla 3 931 punktów wyjścia, w związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez sprzedawców paliw gazowych do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej.

Działalność PSG jest regulowana, poprzez koncesjonowanie działalności związanej z dystrybucją paliw gazowych oraz usługą regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, jak również poprzez zatwierdzanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla usług dystrybucji. W 2021 r. obowiązywały poniższe taryfy:

  • Taryfa Nr 8, w okresie od 3 kwietnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., skutkująca wzrostem średniej stawki za usługę dystrybucji o 3,5% w stosunku do wcześniej obowiązującej;
  • Taryfa Nr 9, od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r., skutkująca wzrostem średniej stawki za usługę dystrybucji o 3,6% w stosunku do wcześniej obowiązującej.

Jednym z kluczowych elementów reżimu prawno-regulacyjnego, w którym funkcjonuje OSD (Operat Systemu Dystrybucji), jest Program zgodności. Program zgodności jest dokumentem, który określa przedsięwzięcia, jakie powinien podjąć OSD, w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników i potencjalnych użytkowników systemu dystrybucyjnego. Obowiązek posiadania tego dokumentu przez OSD wynika wprost z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetycznego. Należy wskazać, że w 2021 r. miała miejsce istotna zmiana obowiązującego dla PSG Programu zgodności zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będąca efektem nowych „Wytycznych do treści Programów zgodności” opublikowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w lutym 2019 r. W efekcie przedmiotowej aktualizacji Programu zgodności zostały wzmocnione reguły unbundlingu w poszczególnych obszarach funkcjonowania PSG, m.in.: w zakresie zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną, obsługą klienta, komunikacją, sponsoringiem a także w zakresie badań i rozwoju, outsourcingiem i centralizacją usług oraz zakupów.

Wyniki wyszukiwania