• 102-18
 • 102-22
 • GOV-1/C1
 • GOV-1/A1

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze oil&gas, energetyka oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz finansowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Od 16 lipca 2021 do 8 kwietnia 2022 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu w należącej do Grupy ORLEN spółki ENERGA S.A. Nadzorowała całą Grupę Kapitałową Energa oraz kluczowe strategiczne projekty inwestycyjne. Koordynowała wdrażanie nowej strategii Grupy Energa ze szczególnym uwzględnieniem celów transformacji energetycznej oraz procesem integracji z Grupą ORLEN. Wcześniej sprawowała funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych ENERGA S.A., zarządzając majątkiem strategicznym, kluczowymi inwestycjami strategicznymi Grupy oraz nadzorowała procesy z zakresu fuzji i przejęć. Odpowiadała także za nadzór korporacyjny i właścicielski w Grupie oraz zarządzanie ładem korporacyjnym.

Z PKN ORLEN S.A. była związana od lutego 2018 roku, najpierw jako Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii, Innowacji i Relacji inwestorskich była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej. W PKN ORLEN nadzorowała również przygotowanie i realizację inwestycji kapitałowych, a także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej oraz relacji z uczestnikami rynku kapitałowego. Pod jej nadzorem znajdował się również obszar R&D wraz ze strategią rozwoju.

W l. 2016-2017 na stanowiskach dyrektora poszczególnych departamentów w Banku Ochrony Środowiska S.A. nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej. W l. 2013-2016 jako kierownik marki w Plus Banku S.A. odpowiadała za budowę, kształtowanie i realizację strategii marketingowej oraz polityki komunikacji zewnętrznej. W l. 2002-2012 w Invest Banku S.A. zarządzała siecią sprzedaży, odpowiadała za kształtowanie oferty produktowej, budowę i realizację strategii banku. Nadzorowała realizację polityki komunikacji zewnętrznej, zarządzała relacjami z kluczowymi klientami banku, kolejno na stanowiskach kierownika ds. bankowości detalicznej, kierownika ds. marketingu i analiz, a następnie kierownika marki. W l. 2001-2002 była kierownikiem ds. kluczowych klientów w ComputerLand. W l. 1998-2001 pracowała w Banku Współpracy Europejskiej odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe „Project Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym European Financial Planning Association. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz umiejętności menedżerskich.

 1. strategii personalnych, systemów wynagradzania i czasu pracy,
 2. polityki zatrudnienia i płac,
 3. ochrony informacji niejawnych,
 4. ochrony danych osobowych,
 5. realizacji zadań obronnych oraz ochrony obiektów Spółki,
 6. zarządzania Grupą Kapitałową PGNiG, w tym sprawowania nadzoru właścicielskiego w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG,
 7. tworzenia podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG do realizacji nowych przedsięwzięć w ramach realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGNiG,
 8. kreowania optymalnego kształtu Grupy Kapitałowej PGNiG,
 9. funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego,
 10. kompleksowej obsługi prawnej zabezpieczającej prawne interesy PGNiG S.A.,
 11. wydawania zarządzeń i pism okólnych obowiązujących w Spółce,
 12. organizacyjno-technicznej obsługi władz Spółki,
 13. programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu /CSR/,
 14. kreowania i realizacji polityki sponsoringowej i wizerunku marki Spółki w Polsce i za granicą,
 15. polityki informacyjnej Spółki oraz komunikacji korporacyjnej,
 16. administrowania majątkiem Spółki z wyłączeniem majątku sieciowego, majątku górniczego i podziemnych magazynów gazu,
 17. zagospodarowania majątku nieprodukcyjnego, w tym nieruchomości Spółki,
 18. planowania i realizacji polityki handlowej Spółki, w szczególności w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym zawierania i rozliczania umów sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej,
 19. kreowania rozwoju rynku gazu ziemnego,
 20. polityki importowej gazu ziemnego, w tym w zakresie dywersyfikacji dostaw,
 21. monitorowania i analizowania rynków zagranicznych oraz nawiązywania kontaktów z firmami zagranicznymi, organizacjami międzynarodowymi oraz administracją obcych państw, w zakresie stosunków handlowych,
 22. współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie obrotu skroplonego gazu ziemnego,
 23. przygotowania okresowych bilansów paliw gazowych, zgodnych z umowami i planami sprzedaży gazu,
 24. okresowych rozliczeń realizacji dostaw paliw gazowych,
 25. służby informacyjnej, w tym przyjmowania informacji o zdarzeniach i sytuacjach kryzysowych we wszystkich obszarach działalności Spółki,
 26. działalności Oddziału Obrotu Hurtowego.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida Fredric G. Levin College of Law, Center for American Law Studies. Uczestnik studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration organizowanych przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów oraz Porto Business School.

Prawnik i menadżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku kapitałowego, spółkach publicznych oraz międzynarodowej kancelarii prawnej.

Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Prawnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 1997 roku, gdzie był zatrudniony do 2004 roku. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w okresie od roku 2000 do roku 2005. W latach 2004 – 2006 zatrudniony w SYGNITY S.A. Następnie od roku 2006 do roku 2018 współpracował z międzynarodową kancelarią prawną DENTONS Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. jako Senior Associate, a następnie Counsel. Od roku 2018 związany z PKN ORLEN S.A. gdzie wykonywał obowiązki Doradcy Zarządu oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii. W okresie od 24 sierpnia 2020 roku do 15 marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy LOTOS S.A.

 1. przygotowania i monitorowania realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG,
 2. realizacji inwestycji oraz akwizycji Grupy Kapitałowej PGNiG,
 3. kreowania polityki regulacyjnej we współpracy z organami administracji publicznej, organami UE oraz organizacjami branżowymi,
 4. współpracy z URE w zakresie uzyskiwania przez Spółkę koncesji,
 5. funkcjonowania zagranicznych przedstawicielstw Spółki,
 6. nadzoru nad projektem konsolidacji grup kapitałowych spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 7. opracowywania i rozwoju zasad zarządzania ryzykiem w Spółce,
 8. zarządzania procesami,
 9. polityki klimatycznej i polityki ESG (ang. Environmental, Social & Corporate Governance).

Menedżer, samorządowiec i doktor nauk ekonomicznych. Przewód doktorski zrealizował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Bankowości w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z Analityki Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych poruszających tematykę wirtualizacji przedsiębiorstw.

Ekonomista o wieloletnim doświadczeniu zarządczym w różnorodnych instytucjach. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Członka Zarządu w PGNiG Upstream Norway AS. W 2019 roku był Członkiem Rady Nadzorczej w INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. Z kolei w latach 2006-2018 piastował urząd Burmistrza Miasta Ząbki, a od 2017 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Związku Samorządowców Polskich. Przedtem, od 2002 roku pracował w Resorcie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za plany finansowe w zakresie płac Służby Więziennej. Świadczył także usługi szkoleniowe oraz piastował inne funkcje publiczne.

Pan Robert Perkowski pełni również następujące funkcje:

 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej w konsorcjum Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 • Członka Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ S.A.
 • Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNIG Gaz TUW
 1. strategii zakupów w ramach Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG,
 2. polityki, założeń i programów poszukiwania i wydobycia węglowodorów w kraju i poza jego granicami,
 3. prowadzenia całości spraw koncesyjnych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem, inwestycjami górniczymi oraz eksploatacją złóż węglowodorów, a także składowaniem odpadów w górotworze i bezzbiornikowym magazynowaniem substancji, stosownie do odpowiednich postanowień przepisów prawa w Polsce i regulacji prawnych w innych krajach, w których PGNiG prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą,
 4. wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze górnictwa naftowego,
 5. funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów wydobywczych,
 6. wdrażania celów strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w Spółce oraz w podmiotach z Grupy kapitałowej PGNiG w zakresie procesów akwizycyjnych upstreamu w kraju i za granicą,
 7. działalności PGNiG S.A. Oddziału Geologii i Eksploatacji, Oddziałów w Odolanowie, Sanoku, Zielonej Górze, Oddziału Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie oraz Oddziałów zagranicznych,
 8. kształtowanie relacji z operatorami systemów przesyłowego i dystrybucyjnego,
 9. kształtowania relacji z operatorami systemów magazynowania.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Był organizatorem programu studiów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, specjalność „Bezpieczeństwo energetyczne” i wykładowcą przedmiotów takich jak „Polityka energetyczna Polski”, „Polityki energetyczne państw współczesnych”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym”. Jest autorem artykułów naukowych w językach polskim i angielskim. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany na Uczelni Łazarskiego w ramach Programu MBA Energetyka.

Był stypendystą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Uniwersytet w Bergen, Norwegia), Programu Leonardo da Vinci (Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego, Bruksela, Belgia), Programu Socrates – Erasmus (Uniwersytet Kapodystriański w Atenach, Grecja).

Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywał od 2007 r. jako konsultant w firmach doradzających podmiotom zajmujących się ciepłownictwem i elektroenergetyką, a następnie od 2011 r. jako dyrektor i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Od 2016 r. był związany z PGE Energia Odnawialna S.A., gdzie jako wiceprezes i p.o. prezesa nadzorował obszary inwestycji, innowacji, eksploatacji aktywów wytwórczych, komunikacji, zasobów ludzkich i bezpieczeństwa. Był prezesem spółek celowych odpowiedzialnych za budowę farm wiatrowych na lądzie oraz rozwój projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pełnił też funkcję Dyrektora Programu rozwoju fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej PGE.

Obecnie, oprócz pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. Rozwoju PGNIG SA, jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej PGNIG Ventures oraz Członkiem Rady Dyrektorów PGNIG Upstream Norway.

 1. przedsięwzięć badawczych, innowacyjnych i rozwojowych realizowanych z udziałem PGNiG S.A.,
 2. rozpoznawania i monitorowania możliwości pozyskania funduszy unijnych na finansowanie działalności prowadzonej przez Spółkę,
 3. działalności normalizacyjnej w Spółce,
 4. wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze gazownictwa,
 5. działalności Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze,
 6. wdrażania celów strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG w obszarze projektów badawczych, innowacyjnych i rozwojowych oraz współpracy ze start-upami.
 7. kształtowania produktów i usług dla klientów detalicznych w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG,
 8. efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia The International Executive MBA, ze specjalnością Digital Transformation na Politecnico di Milano Graduate School of Business we Włoszech.

W latach 2002-2006 pracował w Ernst & Young w obszarze m.in. audytu finansowego i due-dilligence. Od czerwca 2006 r. do września 2010 r. obejmował stanowiska Dyrektora działu Kontrolingu i Dyrektora ds. Inwestycji i Sprzedaży na Rynku Bałkańskim w Tele-Fonika Kable S.A. Od października 2010 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, a od lutego 2011 r. do maja 2013 r. – Prezesa Zarządu TF Kable Fabrika Kablova Zajecar d.o.o. w Serbii. Od lutego 2013 r. do września 2018 r. był Dyrektorem działu Kontrolingu w Tele-Fonika Kable S.A., pełniąc w tym okresie także funkcje Członka Zarządów spółek zagranicznych Grupy Tele-Fonika Kable.

W październiku 2018 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Unipetrol a.s. w Czechach, gdzie był odpowiedzialny za piony: finansów, zarządzania łańcuchem dostaw i IT, sprawując również nadzór nad pionem finansów Grupy Kapitałowej Unipetrol.

 1. realizacji celów strategicznych Spółki w aspekcie ekonomicznym i finansowym,
 2. przygotowania i realizacji Planu Działalności Gospodarczej Spółki,
 3. analiz i ocen ekonomiczno-finansowych projektów rozwojowych  i inwestycyjnych,
 4. planowania i kontroli polityki inwestycyjnej w zakresie finansowym,
 5. monitorowania wykorzystania środków finansowych kierowanych na realizację planów eksploatacyjnych, inwestycyjnych i remontowych,
 6. funkcjonowania wewnętrznych rozliczeń Spółki,
 7. operacji finansowych PGNiG S.A.,
 8. przepływów pieniężnych w Grupie Kapitałowej PGNiG,
 9. budżetowania i kontroli kosztów i przychodów Spółki,
 10. polityki kredytowej Spółki,
 11. polityki podatkowej i zobowiązań podatkowych Spółki,
 12. zarządzania ryzykiem finansowym,
 13. analizy ekonomiczno-finansowej nowych przedsięwzięć kapitałowych,
 14. funkcjonowania i rozwoju rachunkowości,
 15. ustalania zasad i nadzorowania sporządzania sprawozdań finansowych,
 16. relacji inwestorskich,
 17. planowania, rozwoju i funkcjonowania systemów informatycznych Spółki,
 18. wdrażania celów strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG w obszarze rozwoju IT,
 19. zarządzania obszarem IT.

Pani Magdalena Zegarska jest absolwentką Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Ponadto ukończyła studia Master of Business Administration dla firm sektora naftowego i gazowniczego oraz posiada absolutorium uzyskane w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie o kierunku zarządzanie dużym przedsiębiorstwem. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z psychologii zarządzania zespołami pracowniczymi, kurs na członków Rad Nadzorczych i zdała egzamin państwowy przed Komisją Skarbu Państwa. W latach 2011-2014 pełniła funkcję Sekretarza Rady Pracowników II kadencji oraz w latach 2010-2014 Sekretarza Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w PGNiG SA. W latach 2014-2017 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu.

Pracę w PGNiG rozpoczęła w 1998 roku w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa, następnie pracowała w Mazowieckim Oddziale Handlowym. Od 2013 roku zajmowała różne stanowiska w Centrali Spółki w Departamencie Handlu Detalicznego, Departamencie Infrastruktury, a następnie w Departamencie Majątku i Administracji gdzie pełniła obowiązki zastępcy Dyrektora Departamentu Majątku i Administracji. Od stycznia 2016 roku pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu PGNiG ds. Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy, Ochroną Zdrowia i Środowiska. W okresie od kwietnia 2016 do marca 2017 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. QHSE z powierzonymi zadaniami kierowania pracami Departamentu.

Otrzymała odznaczenia honorowe: zasłużona dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Mazowieckiego Oddziału Handlowego. Posiada tytuł Dyrektora Górniczego III stopnia.

 1. zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 2. współpracy ze związkami zawodowymi, Radą Pracowników i innymi organizacjami pracowniczymi w zakresie dotyczącym Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG,
 3. przeprowadzenia procesu wydania akcji uprawnionym pracownikom Spółki,
 4. ochrony środowiska,
 5. kształtowania polityki socjalnej.

Zmiany w składzie Zarządu w 2021 r.

Skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2021 r:

 • Paweł Majewski – Prezes Zarządu,
 • Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
 • Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 • Przemysław Wacławski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu,
 • Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 17 lutego 2021 r. Jarosław Wróbel złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu, z końcem dnia 1 marca 2021 r. W dniu 2 marca 2021 r. Rada Nadzorcza PGNiG S.A. podjęła decyzję o powołaniu, z dniem 16 marca 2021 r., Artura Cieślika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Regulacji na okres trwania VI kadencji Zarządu Spółki kończącej się 10 stycznia 2023 r.

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2021 r.:

 • Paweł Majewski – Prezes Zarządu,
 • Artur Cieślik – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji,
 • Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
 • Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju,
 • Przemysław Wacławski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
 • Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu.

Zgodnie ze Statutem, członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wg uregulowań zawartych w Statucie oraz w oparciu o wymogi dla kandydatów określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym . Powyższy tryb wyboru nie dotyczy członka Zarządu wybieranego przez pracowników.

Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Emitenta, a Emitent zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników, na okres kadencji Zarządu. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów, a wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników Emitenta.

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Emitentowi, reprezentowanemu przez innego członka Zarządu lub prokurenta, oraz przekazać do wiadomości Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Emitenta.

W przypadku członka Zarządu wybranego przez pracowników, jego odwołanie może nastąpić także na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Emitenta. Głosowanie zarządza Rada Nadzorcza, a jego wynik jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu brało udział co najmniej 50% wszystkich pracowników Emitenta i uzyskano większość niezbędną dla wyboru członka Zarządu.

Zgodnie ze Statutem decyzję o emisji akcji lub skupie akcji (nabyciu akcji własnych) podejmuje Walne Zgromadzenie Emitenta.

Zarząd prowadzi sprawy Emitenta i reprezentuje go we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Emitenta niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd obowiązany jest w szczególności do opracowywania planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich i przedkładania ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

Tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin Zarządu jest dostępny na stronie internetowej Emitenta pod TYM adresem.

 

W 2021 r. Zarząd Spółki odbył 47 posiedzeń Zarządu i podjął 636 uchwał.

Wyniki wyszukiwania