Rada Nadzorcza

Absolwent kierunku Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuły Master of Arts in Management and International Business – Bradford University oraz Master de Recherche – European University Institute. Od 2009 roku posiada stopień naukowy Doctor of Laws – European University Institute, a od 2013 roku – stopień doktora habilitowanego nadany przez Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Pan Bartłomiej Nowak specjalizuje się m.in. w prawie energetycznym, gospodarczym, prawie konkurencji oraz prawie Unii Europejskiej. W latach 2007-2009 pracował na rzecz Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii oraz jako doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2010-2014 pełnił funkcję doradcy w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. oraz Członka Rady Nadzorczej PTE WARTA S.A.

Od 2009 roku związany jest z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie na stanowiskach: Adiunkta, a później Profesora Nadzwyczajnego w Kolegium Prawa, oraz Prorektora ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Pan Bartłomiej Nowak jest członkiem Rad Naukowych Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technologii Elektronowej oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Bartłomiej Nowak oświadczył, że spełnia kryterium niezależności zarówno w zakresie wynikającym z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak i Zaleceń Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada również ukończone studia podyplomowe z zakresu Finansów i Rachunkowości z akredytacją ACCA na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Z administracją państwową związany jest od 2014 roku, zaczynając pracę w Ministerstwie Skarbu Państwa, następnie będąc zatrudnionym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych.

W swojej dotychczasowej pracy zajmował się głównie analizami ekonomiczno-finansowymi przedsiębiorstw oraz kwestiami dotyczącymi nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa akcji/udziałów ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Pan Cezary Falkiewicz posiada również doświadczenie zawodowe związane z procesami fuzji i przejęć spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także w sektorze ropy i gazu – w latach 2018-2021 zasiadał w Radzie Nadzorczej Lotos Upstream Sp. z o.o.

W ramach swoich obecnych obowiązków służbowych zajmuje się wykonywaniem uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz koordynowaniem procesu konsolidacji przedsiębiorstw z sektora paliwowo-gazowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył studia Executive MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, był również słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Od 2011 roku związany z administracją publiczną i działem energia. Pracę rozpoczął w Departamencie Ropy i Gazu, gdzie zajmował się kwestiami bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, realizacji działań w zakresie finansowania projektów gazowych ze środków europejskich (POIiŚ, CEF) oraz prowadzeniem negocjacji aktów prawnych UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do UE.

Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, gdzie obok regulacji sektora ciepłowniczego zajmuje się również kwestiami z zakresu efektywności energetycznej.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył kierunek Energetyka. Posiada stopień inżyniera o specjalności Energetyka Zawodowa i Przemysłowa. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Ukończył kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu BHP oraz prawa pracy.

W PGNiG pracuje od 1995 r. zdobywając wiedzę i doświadczenie na wielu stanowiskach. Zatrudniony w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Gazowni. Posiada stopień górniczy Inżyniera II Stopnia.  W uznaniu zasług dla Rozwoju Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  otrzymał z rąk Ministra Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Odznaczony branżowymi odznaczeniami: Zasłużony dla PGNiG SA oraz Zasłużony dla Polskiej Spółki Gazownictwa.

Od początku kariery zawodowej Pan Tomasz Gabzdyl zajmuje się działalnością społeczną i związkową. Od 2011 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego, a od 2019 r. jest Przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – największej i najstarszej centrali Związków Zawodowych w GK PGNiG. Jest współautorem wielu dokumentów branżowych oraz umów społecznych.

Wybrany do Rady Nadzorczej PGNiG SA głosami Pracowników.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektrycznego (specjalność: automatyka stosowana) oraz Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu zarządzania podmiotami Skarbu Państwa z branży energetycznej oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki w zakresie „Zarządzania finansami firmy”. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz uprawnienia budowlane rzeczoznawcy z zakresu elektroenergetyki. Jest również biegłym sądowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na stanowiskach menadżerskich w branży elektroenergetycznej, w tym w podmiotach Grupy Tauron. W latach 1993 – 1997 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej ZE Wałbrzych SA. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję prezesa zarządu ZE Wałbrzych SA, a w latach 2007 – 2008 EnergiaPro Gigawat (obecnie: Tauron Obsługa Klienta). W 2007 roku był przewodniczącym rady nadzorczej Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych (obecnie: Tauron Ekoenergia), a w latach 2016-2019 przewodniczącym rady nadzorczej Tauron Ekoserwis. W latach 2016 – 2019 pełnił funkcję prezesa zarządu Tauron Ekoenergia – obecnie jest pełnomocnikiem zarządu ds. technicznych tej spółki.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Uczestnik specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu prawa pracy. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętymi relacjami w zbiorowych stosunkach pracy, szczególnie zajmuje się rolą dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstw górniczych i energetycznych.

W Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie pracuje od 1995 r., jest zatrudniony w Spółce PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Biura Obsługi Klienta.  Posiada stopień górniczy Inżyniera III Stopnia.  W uznaniu zasług dla Rozwoju Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  otrzymał z rąk Ministra Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Odznaczony branżowymi odznaczeniami: Zasłużony dla PGNiG SA oraz Zasłużony dla PGNiG Obrót Detaliczny.

Pan Mariusz Gierczak jest czynnie zaangażowany w sprawy społeczne i pracownicze w GK PGNiG. Od roku 2006 pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zajmuje się w szczególności zagadnieniami związanymi w równości w zatrudnieniu i przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji, szacunkiem dla Pracowników i ich spraw, aktywnie działa na rzecz godnych warunków pracy i stabilności zatrudnienia. Jest inicjatorem wielu akcji społecznych na rzecz Pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Wybrany do Rady Nadzorczej PGNiG SA głosami Pracowników.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, magister inżynier o specjalności eksploatacja otworowa. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu na kopalni ropy naftowej Wańkowa. W 1984 roku został kierownikiem nowo powstałej kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lublin. W 1986 roku przeszedł do pracy na kopalni ropy naftowej Wielopole, gdzie został kierownikiem kopalni. W latach 1991 do 2017 roku pracuje na stanowisku kierownika Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego Strachocina. Od 2017 roku pracuje na stanowisku kierownika Działu Podziemnego Magazynowania Gazu w Oddziale PGNiG w Sanoku.

W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie podziemnego magazynowania gazu, a w 2003 roku ukończył kierunek ochrony środowiska w gospodarce na AGH w Krakowie. Posiada uprawnienia kierownika ruchu zakładu górniczego oraz I stopień Dyrektora Górniczego.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego – SITPNiG Oddział w Sanoku. W latach 1990 – 1992 był członkiem Rady Pracowniczej w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu oraz delegatem na Ogólne Zebranie Delegatów PGNiG Warszawa. Od 1994 roku do momentu przekształcenia w spółkę był członkiem Rady Pracowniczej PGNiG Warszawa w VI i VII kadencji.

Do 1998 r. członek grupy konsultacyjnej przy PGNiG. W latach 2003 do 2005 Przewodniczący Związku Zawodowego „KADRA w Oddziale w Sanoku i członek Związkowej Komisji Koordynacyjnej. W latach 1999 do 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NAFTOWIEC” w Sanoku. Członek a następnie sekretarz Rady Nadzorczej PGNiG w latach 2005 do 2014.

Wybrany do Rady Nadzorczej PGNiG SA głosami Pracowników.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku obronił pracę doktorską, za którą otrzymał nagrodę Premiera Rady Ministrów w konkursie na najlepsze prace doktorskie. Po obronie doktoratu rozpoczął pracę jako adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Narodowym Banku Polskim jako doradca (od 2009 r.).

Jako ekspert zajmuje się analizą doświadczeń państw strefy euro, oceną przemian instytucjonalnych w krajach Unii Europejskiej oraz umiędzynarodowieniem i innowacyjnością przedsiębiorstw. W toku wykonywania czynności zawodowych kierował projektami analitycznymi oraz badawczymi. Jego dorobek naukowy obejmuje liczne projekty badawcze oraz publikacje w zakresie unii walutowej, innowacyjności oraz konkurencyjności.

Pan Grzegorz Tchorek ma bogate doświadczanie jako prelegent, czego potwierdzeniem są wystąpienia na konferencjach międzynarodowych oraz prowadzenie wykładów w wielu europejskich ośrodkach akademickich.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Emitentem we wszystkich dziedzinach jego działalności oraz opiniuje wszelkie sprawy przedkładane przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu (WZ). W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 • ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 • składanie WZ pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
 • ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz składanie WZ sprawozdania z wyników tych czynności;
 • wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
 • zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych;
 • zatwierdzanie Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich;
 • uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 • przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu, przygotowanego przez Zarząd Emitenta;
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 • ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, chyba że znajdujące zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowią inaczej.

Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://pgnig.pl/lad-korporacyjny/rada-nadzorcza/regulamin.

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym jeden z członków Rady Nadzorczej powinien spełniać określone w Statucie kryteria niezależności. Przez okres, w którym Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, a w Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziewięciu członków – trzech.

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w każdym przypadku, gdy wymaga tego interes Emitenta, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

Rada Nadzorcza lub jej członkowie oddelegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych mają prawo kontrolować pełny zakres działalności Emitenta, a w szczególności badać wszystkie dokumenty Emitenta, żądać od Zarządu i pracowników Emitenta sprawozdań i wyjaśnień lub dokonywać rewizji stanu majątku Emitenta.

Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub doraźne, tworzone w miarę potrzeb, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniodawcze Rady.

W 2021 r. w Spółce działały dwa komitety Rady Nadzorczej – Komitet Audytu i Komitet Strategii.

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG w 2021 r.:

 • od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 9 lipca 2021 r. (VIII kadencja Rady Nadzorczej):
 • Grzegorz Tchorek – Przewodniczący Komitetu Audytu;
 • Piotr Broda – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu;
 • Bartłomiej Nowak – Członek Komitetu Audytu.
 • od dnia 30 lipca 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r. (IX kadencja Rady Nadzorczej):
 • Grzegorz Tchorek – Członek Komitetu Audytu, od dnia 26 sierpnia 2021 r. Przewodniczący Komitetu Audytu;
 • Roman Gabrowski – Członek Komitetu Audytu, od 26 sierpnia 2021 r. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
 • Mariusz Gierczak – Członek Komitetu Audytu
 • Bartłomiej Nowak – Członek Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu złożyli oświadczenia o spełnianiu kryterium niezależności zarówno w zakresie wynikającym z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak i Zaleceń Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. Dwóch członków Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

Pan Grzegorz Tchorek – Przewodniczący Komitetu Audytu jest magistrem zarządzania i marketingu, w zakresie zarządzania gospodarczego, absolwentem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Pan Roman Gabrowski – Członek Komitetu Audytu, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektrycznego (specjalność: automatyka stosowana) oraz Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu zarządzania podmiotami Skarbu Państwa z branży energetycznej oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki w zakresie „Zarządzania finansami firmy”.

Pan Mariusz Gierczak – Członek Komitetu Audytu, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Uczestnik specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu prawa pracy.

Pan Bartłomiej Nowak – Członek Komitetu Audytu, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, będąc doktorem hab. nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk (Instytut Nauk Prawnych), w dyscyplinie prawo gospodarcze oraz doktorem nauk prawnych EUI FLORENCE i pełnił funkcje Doradcy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2007-2009 i pracował na rzecz Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii w latach 2007-2008.

Komitet Audytu działa w ramach Rady Nadzorczej jako stały komitet, służący pomocą Radzie Nadzorczej w zakresie jego zadań. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku i zwoływane są przez Przewodniczącego Komitetu. Co sześć miesięcy Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności, które są udostępniane akcjonariuszom Emitenta na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności zadania wymienione w art. 130 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, m.in.:

 • monitorowanie:
 • procesu sprawozdawczości finansowej,
 • skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 • wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 • kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w kontekście przestrzegania limitów na wynagrodzenie za świadczenie na rzecz badanej Spółki dozwolonych usług innych niż badanie sprawozdań finansowych;
 • informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
 • dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 • opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 • opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 • określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt e i f;
 • przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył w 2021 r. 6 posiedzeń i podjął 9 uchwał. Na 3 posiedzeniach Komitet Audytu odbył spotkanie z biegłym rewidentem.

W wyniku wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą PGNiG z dnia 23 stycznia 2020 r. podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych PGNiG oraz części spółek zależnych oraz skonsolidowanych sprawozdań GK PGNiG jest firma PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. Umowa została zawarta w dniu 20 maja 2020 r. i obejmuje lata 2021 – 2022.

W 2021 r. firma audytorska świadczyła następujące, dozwolone usługi nieaudytowe na rzecz PGNiG:

 • Przegląd kwartalnego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okresy zakończone 31 marca 2021 r. oraz 30 września 2021 r.
 • Przegląd półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2021 r.
 • Przeprowadzenie weryfikacji uzgodnionych procedur, na potrzeby banków finansujących PGNiG, dotyczących wskaźników finansowych wynikających z zawartych przez PGNiG umów kredytowych oraz umów objęcia obligacji i warunków ich emisji – za okresy dwunastomiesięczne zakończone 31 grudnia 2020 r. oraz 30 czerwca 2021.
 • Ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

Skład Komitetu Komitet Strategii Rady Nadzorczej PGNiG w 2021:

 • od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 9 lipca 2021 r. (VIII kadencja Rady Nadzorczej):
 • Piotr Sprzączak – Przewodniczący Komitetu Strategii;
 • Sławomir Borowiec – Członek Komitetu Strategii;
 • Roman Gabrowski – Członek Komitetu Strategii;
 • Mieczysław Kawecki – Członek Komitetu Strategii;
 • Stanisław Sieradzki – Członek Komitetu Strategii;
 • Grzegorz Tchorek – Członek Komitetu Strategii.
 • od dnia od dnia 30 lipca 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r. (IX kadencja Rady Nadzorczej):
 • Piotr Sprzączak – Przewodniczący Komitetu Strategii,
 • Cezary Falkiewicz – Członek Komitetu Strategii
 • Roman Gabrowski – Członek Komitetu Strategii
 • Tomasz Gabzdyl – Członek Komitetu Strategii
 • Mieczysław Kawecki – Członek Komitetu Strategii

W skład Komitetu Strategii wchodzi co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Komitetu Strategii oraz pozostałych jego członków powołuje Rada Nadzorcza spośród jej członków przy zachowaniu zasady rotacji.

Komitet Strategii jest organem pomocniczym przy wykonywaniu przez Radę Nadzorczą jej zadań. Posiedzenia Komitetu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. Komitet Strategii składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Do zadań Komitetu Strategii należy:

 • opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej dotyczących wniosków lub informacji o charakterze strategicznym kierowanych do Rady Nadzorczej i wymagających jej akceptacji lub opinii, w szczególności dotyczących:
 • Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich;
 • celów zarządczych (MBO) dla członków Zarządu Spółki;
 • planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych;
 • planowanych i podejmowanych inwestycji i dezinwestycji;
 • innych kwestii strategicznych;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.

W 2021 r. Komitet Strategii Rady Nadzorczej odbył 5 posiedzeń.

Wyniki wyszukiwania