Strategia zrównoważonego rozwoju GK PGNiG

U podstaw strategii zrównoważonego rozwoju GK PGNiG znajduje się zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju przy racjonalnym wykorzystaniu istniejących zasobów i troska o środowisko. Jako lider na rynku gazu ziemnego w Polsce Grupa PGNiG poszukuje i wdraża rozwiązania, które są zgodne ze strategią CSR i zapewniają realizację przyjętej strategii biznesowej. Poczucie odpowiedzialności względem obecnych interesariuszy oraz przyszłych pokoleń obliguje Grupę PGNiG do przemyślanych i jasnych działań, które zostały ujęte w strategii zrównoważonego rozwoju.

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 (Strategia CSR) wspiera i uzupełnia cele biznesowe zdefiniowane w Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2017-2022, uwzględniając przy tym kluczowe zagadnienia społeczne, środowiskowe, gospodarcze, a także kierunek rozwoju zarysowany w misji i wizji GK PGNiG.

Wartości wynikające z idei zrównoważonego rozwoju towarzyszą Grupie w każdym aspekcie prowadzonej działalności biznesowej. Świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne oraz oddziaływania na otoczenie jest wyznacznikiem do tworzenia synergii pomiędzy kluczowymi obszarami biznesowymi, uwzględniając przy tym oczekiwania interesariuszy. W związku z powyższym GK PGNiG zobowiązana jest do spełniania najwyższych standardów w zakresie przejrzystej kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami oraz klientami, prospołecznej postawy, a także działań na rzecz ochrony środowiska.

 

Kluczowe elementy Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022

pgnig_etyka pgnig_etyka

Strategia CSR definiuje cele strategiczne w ślad, za którymi podążają inicjatywy realizowane przez GK PGNiG. W ramach Grupy planowane są działania dla każdego z celów Strategii, których status jest monitorowany w oparciu o przyjęte wskaźniki pozwalające na ocenę poziomu ich wdrożenia.

Założenia strategii CSR oraz podejmowane działania przy jej realizacji wpisują się w globalne zobowiązania, które zostały określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Agenda zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań będących ambitnym planem działań na rzecz zrównoważonej przyszłości. GK PGNiG poprzez swoją działalność przyczynia się do realizacji dziesięciu z nich. Aktywny udział GK PGNiG w tej sferze jest wyrazem poparcia osiągania celów ekonomiczno-finansowych przy stosowaniu zrównoważonych praktyk biznesowych.

Cele Strategii zrównoważonego rozwoju GK PGNiG wraz z realizacją

Obszar Cele Najważniejsze kroki/działania realizacji celu
Rynek – bezpieczeństwo energetyczne kraju Zapewnienie klientom dostępu do gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła, w oparciu o zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw gazu ziemnego. Działania w obszarze upstream (prace poszukiwawczo-wydobywcze, rozwój w zakresie nowych metod zwiększania efektywności wydobycia złóż i wydłużania czasu eksploatacji kopalń, rozbudowa podziemnych magazynów gazu – złożowych i kawernowych).

Wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii w obszarze poszukiwań i wydobycia (w zakresie sterowania wydobyciem, automatyzacji procesów, itp.) opartych m.in. na doświadczeniach międzynarodowych.

Inwestycje produkcyjne w Norwegii ukierunkowane na zwiększenie wydobycia gazu ziemnego.

Aktywne wspieranie działań mających na celu budowę połączenia dającego Polsce bezpośredni dostęp do gazu ze złóż na Morzu Północnym. W styczniu 2018 r. została zawarta umowa na świadczenie usług przesyłu gazu w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2037 r. z operatorami systemów przesyłowych, tj. GAZ-SYSTEM oraz Energinet o łącznej wartości 8,1 mld zł. Obecnie projekt Baltic Pipe jest kończony przez powyższych operatorów.

Zwiększenie stopnia wykorzystywania mocy Terminala LNG w Świnoujściu na rzecz różnicowania kierunków dostaw LNG. Obecnie PGNiG rezerwuje 5 mld m³ mocy regazyfikacyjnych Terminala, ale zapotrzebowanie Spółki systematycznie rośnie i zgodnie z podpisanymi umowami rezerwacja mocy ma zwiększyć się wraz z rozbudową Terminala do ok. 8,3 mld m³ mocy od 2024 r.

PGNiG odbiera coraz więcej ładunków spotowych, a także zwiększa wolumen LNG w związku z podpisanymi umowami długoterminowymi na dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych.

Ochrona środowiska
Efektywna dbałość o kwestie środowiskowe we wszystkich obszarach prowadzonej działalności

Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego jako jednego z narzędzi realizacji Polityki QHSE w całej GK PGNiG.

Stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii i technik ograniczających emisję do środowiska oraz ilości powstających odpadów i ścieków, a także umożlwiających efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych w celu sprostania nowym wyzwaniom m.in. gospodarki w obiegu zamkniętym. W ramach tego Grupa PGNiG Termika podejmuje działania w kierunku modernizacji wyeksploatowanych i nieefektywnych środowiskowo aktywów wytwórczych, aby sprostać wymaganiom regulacji środowiskowych, podwyższonym normom emisji przemysłowych oraz kryteriom BAT (najlepszej dostępnej technologii). W 2021 r. uruchomiono blok gazowo-parowy w EC Żerań, który zastąpił 5 jednostek węglowych.

W skali roku PGNiG Termika wytwarza ok. 550 tys. ton popiołów, żużli i gipsu, które są potem wykorzystywane w przemyśle budowlanym jako materiały budowlane oraz mogą mieć także zastosowanie w rekultywacji i przywracaniu wyrobisk po kopalniach odkrywkowych.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach i obiektach GK PGNiG.

Wdrożenie wymogów w zakresie utrzymywania najwyższych standardów ochrony środowiska oraz stosowania technologii i rozwiązań prośrodowiskowych przez dostawców i wykonawców GK PGNiG.

Projektowanie, prowadzenie i udział w projektach naukowo-badawczych w zakresie nowych technologii w celu poprawy efektywności środowiskowej i ekonomicznej prac prowadzonych przez GK PGNiG.

Minimalizacja wpływu działalności GK PGNiG na środowisko poprzez remediację terenów (w tym w odniesieniu do działalności przeszłej i związanymi z nią zanieczyszczeniami historycznymi).

Prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej skierowanej do klientów zmieniających system ogrzewania na gaz ziemny.

Ochrona środowiska
Poprawa efektywności energetycznej w całym łańcuchu wartości GK PGNiG.

Identyfikacja i wdrażanie rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ramach działalności biznesowej prowadzonej przez poszczególne spółki i oddziały GK (w tym wymiana mało efektywnych energetycznie technologii, redukcja strat np. poprzez zastąpienie źródeł światła oświetleniem ledowym, wdrożenie Projektu Zielone Biuro GK PGNiG).

Wdrożenie systemu zarządzania energią ISO 50001 w kolejnych oddziałach i spółkach GK.

Opracowanie i wdrożenie programu umożliwiającego współpracę z odbiorcami końcowymi GK PGNiG w zakresie realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych.

Promowanie dotychczas stosowanych rozwiązań charakteryzujących się wysoką efektywnością energetyczną jak np. źródła kogeneracyjne.

Społeczeństwo Zaangażowanie w rozwój kapitału społecznego oraz intelektualnego w Polsce poprzez otwarcie się na nowe inicjatywy oraz wspieranie projektów pro bono. Realizacja strategicznych i długofalowych programów zaangażowania społecznego przez Fundację PGNiG, zwłaszcza takich, które pełnią cele związane z prowadzeniem działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania m.in. ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, edukacji młodzieży i działalności naukowej czy kultury jako dziedzictwa narodowego.

Wsparcie sponsoringowe wydarzeń sportowych, kulturowych i naukowych z obszaru działalności Fundacji, mających na celu rozwój kapitału społecznego.

W 2021 r. nadal ważne było wsparcie walki z pandemią COVID-19, w które zaangażowały się podmioty Grupy z Fundacją PGNiG na czele oraz reagowanie na bieżącą sytuację bezpieczeństwa kraju i wspieranie służb na granicy kraju ze względu na kryzys migracyjny.

Społeczeństwo Prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną zgodnie z najlepszymi standardami wypracowanymi w GK PGNiG. Prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych w zakresie standardu GK PGNiG w prowadzeniu inwestycji, w tym m.in. informowanie o aspektach ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy czy społeczności lokalnej, dialogu, celach prowadzonych prac, a także korzyściach i ryzykach z nimi związanych.

Wsparcie inicjatyw lokalnych jako element budowy pozytywnego wizerunku GK PGNiG wśród społeczności lokalnej.

Zaangażowanie pracowników w akcje dotyczące działalności społecznej. W 2021 r. istotne było bieżące wsparcie lokalnych społeczności w zakresie wsparcia walki z pandemią COVID-19.

Klienci Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez poprawę jakości obsługi oraz inwestycje w zaawansowane, cyfrowe rozwiązania i narzędzia komunikacyjne odpowiadające na potrzeby różnych grup klientów.

Stabilny wzrost standardu obsługi klienta i utrzymanie pozytywnej oceny satysfakcji klienta.

Prowadzenie działalności biznesowej zgodnej ze standardami etycznymi i dbałością o dobro klienta (jasne i jednoznaczne zapisy w umowach).

Wdrażanie rozwiązań podwyższających standard obsługi klienta.

Rozwój elektronicznych kanałów sprzedaży i obsługi klienta (live chat, połączenia głosowe/video przez stronę www,
e-BOK) w oparciu o najlepsze standardy rynkowe. W czasie trwania pandemii COVID-19 to bardzo istotny obszar działalności, który był wsparty promocją bezpiecznych kanałów kontaktu w ramach obsługi klientów. Intensywne prace w tym zakresie szczególnie były prowadzone przez PGNiG OD i PSG.

Zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa w punktach obsługi bezpośredniej klientów w czasie trwania pandemii COVID-19 (PGNiG OD i PSG).

Prowadzenie działań zwiększających świadomość klienta na rynku energetycznym w kontekście liberalizacji rynku i uczciwej konkurencji (sprawdzanie zapisów umów przed podpisaniem – m.in. akcja „świadomy klient”).

Rozwój obsługi klientów wykluczonych za pomocą nowoczesnych rozwiązań.

Klienci – rozwój oferty Stałe zwiększenie dostępności oferty na produkty i usługi.
Rozwój usług związanych z kompleksowym zaopatrzeniem klientów w energię, usługi związane z instalacjami gazowymi, szeroko pojętą ofertą dla domu i efektywności energetycznej oraz współpraca przy tym z nowymi partnerami biznesowymi.

Rozwój usług i produktów dostępnych dla miast i ich mieszkańców, nakierowanych na zwiększenie wykorzystania ciepła sieciowego oraz gazu ziemnego (w tym CNG i LNG) w celu redukcji tzw. niskiej emisji (np. budowanie partnerstw z miastami, kogeneracja, CNG dla zrównoważonego transportu miejskiego, edukacja mieszkańców).

Rozwój zintegrowanej oferty produktowej ze szczególnym uwzględnieniem terenów notujących przekroczenie zanieczyszczeń powietrza.

Wdrożenie podejścia do wykorzystania dostępnej bazy klientów na rzecz zwiększenia efektywności oferowania produktów i usług GK PGNiG.

Prowadzenie kampanii marketingowej i wizerunkowej budującej rozpoznawalność GK PGNiG jako firmy zapewniającej szeroki wachlarz usług i bezpieczeństwo energetyczne.

Pracownicy Solidny pracodawca – promowanie i wdrażanie wysokich standardów zatrudnienia pracowników poprzez prowadzenie wzorcowej polityki personalnej oraz budowanie przyjaznego miejsca pracy.

 

W 2021 r. nadal istotną kwestią było zapewnienie bezpieczeństwa pracy i ciągłości działania zakładów pracy w dobie trwania pandemii COVID-19. Największy nacisk położono na odpowiednie środki ochrony oraz promocję odpowiednich zachowań, kontynuowano doskonalenie wdrożonego w 2020 r. trybu pracy zdalnej dla pracowników biurowych oraz odpowiednich trybów zmianowych zapewniający ciągłość pracy.

Wprowadzenie cyklicznej oceny nastrojów pracowniczych i badań satysfakcji pracowników oraz opracowanie podejścia do wdrażania rozwiązań problemów zgłaszanych przez pracowników.

Kontynuacja i ciągłe doskonalenie systemu oceny pracowniczej.

Dalsze wdrażanie programów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników.

Utrzymanie kluczowych przywilejów i benefitów dla pracowników.

Kontynuacja dialogu ze związkami zawodowymi.

Wsparcie pracowników poprzez prowadzenie polityki prorodzinnej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Wdrożenie programu komunikacji wewnętrznej skierowanej do pracowników całej GK PGNiG mającej na celu wzmacnianie tożsamości pracowników z GK PGNiG oraz budowanie świadomości w zakresie celów biznesowych firmy i roli poszczególnych pracowników w ich realizacji.

Uruchomienie narzędzi umożliwiających wzmocnienie komunikacji wewnętrznej zarówno pionowej jak i poziomej w całej GK PGNiG.

Pracownicy Rozwój pracowników – zapewnienie rozwoju mentoringu oraz prowadzenie proaktywnych działań w kierunku zapewnienia dostępności wykwalifikowanej kadry.

Rozwój polityki rekrutacyjnej w PGNiG SA i opracowanie podobnych regulaminów w spółkach z GK PGNiG ze szczególnym uwzględnieniem awansów wewnętrznych.

Realizacja programu Systemu Identyfikacji Talentów w spółkach GK PGNiG.

Realizacja programu mentorskiego dla przedstawicieli kadry rezerwowej.

Obejmowanie mentorską opieką nowo przyjętych pracowników ukierunkowaną na zachowanie ciągłości wiedzy specjalistycznej.

Realizacja programu praktyk i staży dla GK PGNiG.

W 2021 r. nadal większość procesów szkoleniowych i programów rozwojowych, ze względu na rozwój pandemii COVID-19, była realizowana w trybie zdalnym – online.

Pracownicy Bezpieczeństwo i higiena pracy – wdrożenie jednolitych standardów zarządzania w obszarze BHP w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników, osób przebywających na terenie PGNiG i społeczności lokalnej.

W 2021 r. najważniejszą kwestią było zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ciągłości działania zakładów pracy w dobie trwania pandemii COVID-19. Największy nacisk położono na odpowiednie środki ochrony oraz promocję odpowiednich zachowań. Kluczową rolę w Grupie w tym zakresie odgrywał Sztab Kryzysowy, który koordynował właściwe funkcjonowanie wszystkich jednostek Grupy i odpowiednio reagował na zmieniającą się sytuację, będąc organem doradczym dla Zarządu PGNiG w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19.

Wdrażanie norm i standardów wynikających z dobrych praktyk, promowanie bezpiecznych rozwiązań w celu minimalizacji wypadków przy pracy.

Realizacja, analiza i ocena „Programu poprawy świadomości i zachowań”.

Prowadzenie komunikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stałe podnoszenie kwalifikacji i budowanie świadomości pracowników, z uwzględnieniem ich roli i zaangażowania na rzecz realizowanych zadań, w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ciągłe budowanie kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników poprzez wymianę wiedzy i umiejętności między pracownikami oraz przedstawicielami całej GK PGNiG (konkursy, konferencje, współpraca ze służbami ratowniczymi).

Innowacje dla rozwoju Aktywne wspieranie rozwoju współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz start-upami czy MŚP w celu stałej poprawy efektywności funkcjonowania firmy.

Stale rosnąca liczba projektów i inicjatyw związanych z innowacjami, które zostały wdrożone (rok do roku).

Wspieranie powiązania nauki z biznesem przez realizację wspólnych projektów.

Realizacja projektów nakierowanych na innowacje w obszarze: efektywności energetycznej, rozwoju usług i produktów dla klientów GK PGNiG, rozwoju nowych kierunków biznesowych oraz redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko i klimat.

Prowadzenie pilotażowych wdrożeń wypracowanych rozwiązań innowacyjnych.

Wdrożenie programu stymulującego rozwój innowacyjnych rozwiązań wewnątrz GK PGNiG.

Prowadzenie systematycznej komunikacji wewnętrznej w zakresie pobudzania postaw innowacyjnych wśród pracowników GK PGNiG.

Prowadzenie strategicznej kampanii wizerunkowej w zakresie promocji GK PGNiG jako podmiotu innowacyjnego otwartego na współpracę z kreatywnymi osobami i firmami.

Etyka – system wartości Pogłębienie wiedzy pracowników w zakresie wartości i zasad etycznych w środowisku pracy.

Odpowiedzialne zarządzanie całym łańcuchem wartości w oparciu o transparentne zasady współpracy uwzględniające kryteria społeczne, środowiskowe i bezpieczeństwa oraz prawa człowieka.

Wdrożenie programu szkoleń pracowników w zakresie etyki.

Zdefiniowanie pożądanych postaw etycznych dla wybranych ról i zakresu pracy wybranych grup pracowników (np. obsługa klienta, relacje z samorządami, itp.).

Proaktywne informowanie o zasadach i oczekiwaniach GK PGNiG względem dostawców w tym zakresie.

Wyniki wyszukiwania