Perspektywy segmentu

PGNiG posiada zabezpieczone w perspektywie długoterminowej moce regazyfikacyjne i przesyłowe pozwalające na pokrycie zapotrzebowania na import ze strony polskiego rynku hurtowego. Po wygaśnięciu z końcem 2022 r. kontraktu jamalskiego import realizowany będzie w oparciu o zdywersyfikowane portfolio kontraktów zakupowych i we współpracy ze spółkami z GK PGNiG aktywnymi na europejskim rynku hurtowym i LNG oraz rozwijającymi pozycję Grupy jako producenta gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe PGNiG będzie dokonywać zakupów gazu ziemnego w ramach umów krótkoterminowych na rynkach ościennych lub na rynku LNG. Planowane na 2022 r. oddanie do użytkowania przepustowości nowych połączń transgranicznych (Baltic Pipe, Polska-Litwa, Polska-Słowacja), a w kolejnych latach również dodatkowych przepustowości terminala LNG w Świnoujściu, umożliwi dostarczenie do Polski zwiększonych ilości gazu sieciowego i LNG i bilansowanie rynku w momentach niedoboru lub nadwyżek gazu.

Perspektywy obrotu hurtowego za granicą

PST w związku z utrzymywaniem się stanu pandemicznego spodziewa się obniżonej aktywności handlowej na rynkach hurtowych. Dodatkowo w drugiej połowie 2021 r. kryzys na rynku gazu związany z historycznie bezprecedensowym wzrostem cen pociągnął za sobą wzrost ryzyka kredytowego, a następnie – ograniczenie płynności na rynku OTC. Powyższe czynniki spowodowały duże wyzwanie płynnościowe dla PST i wszystkich podmiotów na rynku energetycznym. Z uwagi na powyższe czynniki przewiduje się ograniczenie działalności PST w obszarze handlu na własny rachunek w porównaniu z okresem przed wybuchem pandemii i kryzysu cenowego na rynku gazu i energii elektrycznej.

Niezależenie od przejściowych ograniczeń związanych z pandemią i kryzysem dot. cen na rynku energetycznym, PST będzie kontynuowało rozwój działalności w kluczowych dla strategii spółki obszarach w tym w szczególności w handlu LNG, realizacji dostaw z obszaru Morza Północnego i Norweskiego oraz handlu gazem na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

PST planuje rozwój działalności LNG w zakresie dostaw FOB zarówno na rynku spot jak i na podstawie kontraktów średnioterminowych. Rozszerzenie kompetencji handlowych i logistycznych w zakresie zarządzania tonażem LNG pozwoli na dalszy rozwój handlu LNG w ramach Grupy, w celu wytworzenia możliwości optymalizacji kontraktów długoterminowych od 2022 r. W celu realizacji kontraktów długoterminowych na dostawy FOB, PST zawarło umowy na czarter pięciu gazowców, które będą mogły odbierać oraz transportować zakontraktowany wolumen LNG. Ponadto PST posiada zakontraktowane moce regazyfikacyjne terminalu LNG Montoir we Francji, które obejmują 10 ładunków w 2023 r. oraz 15 ładunków rocznie w latach 2024 – 2029.

Przygotowując się do rozpoczęcia dostaw gazu do Polski przez Baltic Pipe, spółka zwiększyła swoją aktywność na NSK i DSK. Celem działalności jest umożliwienie dostaw gazu ziemnego z NSK i DSK do Polski. Ponadto PST rozpoczęła pozyskiwanie i sprzedaż ciekłych produktów, będących pochodnymi wydobycia gazu ziemnego i powstających podczas jego przetwarzania tzw. Natural Gas Liquids (propan / butan / nafta / etan) w ramach prowadzonej działalności na NSK.

PST zwiększa swoją aktywność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w celu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski oraz optymalizacji portfela grupy PGNiG w regionie. Szczególnie istotny dla PST jest rozwój na rynkach, które dzięki powstającej infrastrukturze gazowej nabiorą strategicznego znaczenia dla rynku polskiego w sposób bezpośredni tj. Słowacja, Ukraina i Litwa oraz pośredni jak Węgry, Łotwa i Estonia. Zbudowanie kompetencji oraz umocnienie obecności w regionie pozwoli na pozyskanie dodatkowego rynku zbytu dla gazu z kierunku północnego oraz optymalizację portfela gazowego z wykorzystaniem m.in. systemu magazynowania w Polsce, na Ukrainie i Łotwie. W 2021 r., w trakcie trwania kryzysu gazowego w Mołdawii, Spółka zrealizowała pierwsze dostawy nierosyjskiego gazu do tego kraju.

PGNiG w dniu 29 listopada 2019 r. podpisało umowę na wyłączne użytkowanie przez 5 lat nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali w  Kłajpedzie. Dla PGNiG to istotny krok w budowie kompetencji i pozycji na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej i basenie Morza Bałtyckiego. Od momentu rozpoczęcia działalności w dniu 1 kwietnia 2020 r. Spółka dostarczyła do Kłajpedy 10 ładunków drogą morską, a z terminalu wyjechało 758 autocystern z łącznym ładunkiem ponad 13,7 tys. ton LNG w większości z przeznaczeniem na rynek polski, a także rynki litewski, łotewski i estoński.

Terminal, oprócz przeładunków na autocysterny, daje również możliwość bunkrowania statków. Pozwala to budować kompetencje w tym zakresie, a w przyszłości umożliwi wykorzystać potencjał rozbudowywanego terminalu w Świnoujściu.

Perspektywy obrotu detalicznego w Polsce

Dynamika zmian cen na rynku gazu i wynikające z tego zagrożenia dla osiągania celów spółki oraz poszukiwanie skutecznych metod stabilizacji osiąganych wyników pozostają kluczowym zagadnieniem dla określania krótko- i średnioterminowych priorytetów działania.

Podstawowym produktem decydującym o wyniku spółki jest gaz ziemny sieciowy, którego rynek na przełomie lat 2021-2022 doświadcza nadzwyczajnych wzrostów cen, wynikających z szeregu czynników geopolitycznych i makroekonomicznych. Natura tych zjawisk i skala ich oddziaływania pozostają poza możliwościami samodzielnej mitygacji w ramach spółki. Zaplanowane i wdrażane działania zaradcze obejmują szereg zmian w domenie regulacyjnej (w wymiarze globalnym, krajowym i branżowym) nakładających na spółkę nowe wymagania sprawozdawczo-rozliczeniowe i operacyjne. W szczególności są i będą one skoncentrowane na zapewnieniu ochrony kluczowych grup odbiorców spółki przed negatywnymi skutkami wzrostów cen oraz ochrony antyinflacyjnej – w dłuższym horyzoncie pozwoli to na utrzymanie stabilnej bazy odbiorców i dalszego skutecznego konkurowania spółki na rynku detalicznym.

Powyższe negatywne zjawiska stanowiły dodatkowe determinanty dla działalności operacyjnej. Spółka musiała dostosowywać się do wyzwań związanych z drastycznym wzrostem cen hurtowych na rynkach podstawowych, zmianami regulacyjnymi oraz wprowadzanymi preferencjami dla technologii alternatywnych względem paliw kopalnych. Podstawowe wyzwania i ryzyka dla PGNiG OD można podsumować następująco:

 • Drastyczny wzrost/zmienność cen gazu ziemnego – zarówno w wymiarze bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe, jak również w ujęciu wolumenowym (decyzje zakupowe i inwestycyjne Klienta, na które negatywnie wpływają wzrosty cen oznaczające mniejszą konkurencyjność względem innych nośników energii) oraz w wymiarze wizerunkowym i komunikacyjnym (m.in. zagrożenie dla efektów działań promujących paliwo gazowe i skuteczności mechanizmów wsparcia dla inicjatyw poprawiających jakość powietrza).
 • Ryzyko zastępowania paliwa gazowego przez Klientów z grup taryfowych 1-4 rozwiązaniami alternatywnymi w obszarze c.o. i c.w.u.
 • Postępująca transformacja energetyczna będąca wynikiem zarówno polityki klimatycznej na poziomie Unii Europejskiej jak i oczekiwań rynku oraz wynikające z niej wyzwania konkurencyjne, technologiczne i inwestycyjne.
 • Ryzyko substytucji rozwiązań opartych o gaz ziemny, rozwiązaniami zeroemisyjnymi w sektorze przedsiębiorstw.
 • Potencjalne wejście na polski rynek gazu silnych międzynarodowych konkurentów, co może być szczególnym wyzwaniem dla spółki po uwolnieniu cen gazu dla gospodarstw domowych od roku 2024 r.

Równocześnie zmiany w otoczeniu spółki generują szereg szans, które spółka wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać. Należą do nich w głównej mierze:

 • Przypisanie gazowi ziemnemu roli paliwa przejściowego na najbliższe dekady w związku z założeniami i celami polityki neutralności klimatycznej do 2050 r., uwzględnienie gazu ziemnego w taksonomii UE.
 • Wykorzystanie inwestycji przemysłowych i elektroenergetycznych w Polsce do zwiększenia sprzedaży paliwa gazowego.
 • Coraz szersze wykorzystanie potencjału sprzedażowego do aktualnej bazy Klientów B2C poprzez m.in. wprowadzanie kolejnych produktów dodatkowych.
 • Digitalizacja i wykorzystanie potencjału już istniejących kanałów sprzedaży i obsługi Klienta – rozwój w kierunku wielokanałowej obsługi, bazującej na ogólnopolskiej sieci Biur Obsługi Klienta przy coraz większej roli elektronicznych kanałów obsługi Klienta, w tym aplikacji mobilnej.
 • Rosnące zapotrzebowanie Klientów B2B na rozwój zaawansowanych produktów w zakresie gazu (w tym LNG) i energii elektrycznej oraz usług i produktów około-energetycznych, w tym usług doradczych i innych rozwiązań pozwalających na optymalizacje kosztowe.
 • Rozwój oferty w obszarze rozwiązań hybrydowych, nowych modeli zaspokajania potrzeb energetycznych także w zakresie rozwiązań OZE – w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania Klientów oraz możliwości dofinansowania inwestycji.
 • Rozwój zapotrzebowania na paliwa dla niskoemisyjnego transportu lądowego i morskiego.
 • Działania samorządów mające na celu ograniczanie niskiej emisji oraz rosnąca świadomość potencjalnych Klientów w tym zakresie, przyszłe oraz już dostępne na rynku programy i mechanizmy dofinansowania walki ze smogiem.

Perspektywy rozwoju i wyzwania na przyszłość w obszarze magazynowania

Zgodnie z założonym harmonogramem dla projektu „KPMG Kosakowo Budowa 5 komór klaster B” w 2021 r. zakończono proces budowy komór K-7 i K-10 w KPMG Kosakowo w celu uzyskania kolejnych pojemności magazynowych. Po zakończeniu budowy ww. komór klastra B,  w KPMG Kosakowo jest eksploatowanych 10 komór magazynowych o pojemność czynnej 299,7 mln m3.

Ponadto GSP planuje rozszerzyć działalność w obszarze magazynowania, w szczególności energii (w postaci wodoru), wodoru, biometanu, sprężonego powietrza i paliw płynnych w celu poszerzenia swojej bazy klientów i zagwarantowania nowych źródeł przychodów. Oferowane usługi będą związane z przygotowaniem, realizacją i nadzorem inwestycji w zakresie budowy podziemnych magazynów energii i paliw płynnych, a następnie oferowania pojemności magazynowych.

Zgodnie z wstępną decyzją kierunkową PGNiG SA GSP będzie w 2022 r. kontynuowało prace przy projektach związanych z magazynowaniem wodoru, biometanu, sprężonego powietrza i LPG. Na 2022 r. zaplanowane są prace w obszarze administracyjno-prawnym i środowiskowym oraz przygotowanie do wykonania odpowiednich badań geologicznych w wybranej lokalizacji. W 2022 r. będzie kontynuowana nowa usługa w ramach działalności nieregulowanej związana z obsługą instalacji osuszania gazu w Mikanowie.

Wyniki wyszukiwania