Stosowanie polityk i procedury należytej staranności

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Polityki i procedury dotyczące ogólnych aspektów pracowniczych

Dobre relacje ze współpracownikami to podstawa sprawnego funkcjonowania każdej firmy. Dlatego PGNiG oraz GK PGNiG dba o transparentne warunki pracy. Określają je zasady Kodeksu Etycznego obowiązujące w całej Grupie. Zapisane tam wartości i przyjęte normy postępowania wskazują pożądane i zakazane postawy oraz zachowania. Ponadto obszar pracowniczy regulowany jest poprzez wewnętrzne dokumenty. W PGNiG, poza wytycznymi obowiązującymi w całej GK PGNiG, wdrożone zostały dokumenty, do których należy m.in.:

 • Regulamin pracy – zasady organizacyjne pracy pracowników, prawa i obowiązki pracownicze;
 • Procedura pracy zdalnej – warunki wykonywania pracy zdalnej tj. wykonywanej poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz związane z tym prawa i obowiązki stron stosunku pracy;
 • Regulamin wynagradzania – warunki wynagradzania za pracę oraz ustalenie warunków przyznawania innych świadczeń związanych z pracą;
 • Regulamin ZFŚS – świadczenia socjalne przysługujące pracownikom, szczegółowe zasady przyznawania świadczeń;
 • Procedura procesu rekrutacji – opis postępowania w zakresie rekrutacji i zatrudnienia pracowników oraz osób, które będą świadczyły pracę na innej podstawie niż umowa o pracę;
 • Zasady zawierania w PGNIG SA umów cywilnoprawnych – ustalenie prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa i zapewniającego ochronę interesów spółki, postępowania dotyczącego zawierania umów cywilnoprawnych i świadczenia pracy (innych niż stosunek pracy);
 • Regulamin Programu Poleceń Pracowniczych – przedstawienie zasad i warunków dotyczących zatrudniania kandydatów w ramach Programu Poleceń Pracowniczych obowiązującego w spółce. Program ma za zadanie wsparcie spółki w pozyskiwaniu, zatrudnieniu i zatrzymaniu najlepszych kandydatów zainteresowanych pracą w PGNiG SA.
 • Procedura monitorowania zatrudnienia;
 • Regulamin awansowania oraz zmiana warunków zatrudnienia;
 • Zasady Funkcjonowania Systemu Oceny Pracy;
 • Zasady organizacji praktyk i staży.

Do kluczowych dokumentów obowiązujących GK PGNiG należy Polityka Grupy Kapitałowej PGNiG dotycząca pakietów stanowiskowych przyznawanych pracownikom. Regulacje opisane w Polityce:

 • Wprowadzają jednolite, w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG, zasady określania Pakietu Stanowiskowego przysługującego pracownikom spółki w zależności od zajmowanego stanowiska;
 • Racjonalizują i optymalizują kosztowo wydatki ponoszone na urządzenia i usługi niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych.

Kwestie wynagradzania pracowników są także określone w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zawartym na podstawie art. 241 Kodeksu Pracy z zakładowymi organizacjami związków zawodowych w dniu 15 lipca 2009 r. Układ określa najważniejsze zasady związane ze świadczeniem pracy zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę w tym normy i rozkład czasu pracy, wymiar urlopu, świadczenia socjalne i ochronę warunków pracy. Przyjęte regulacje zawarte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy:

 • Definiują, czym jest stosunek pracy nawiązany pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz zasady zawierania umów jak również elementy, które obowiązkowo i dodatkowo powinna regulować umowa; jednocześnie wskazują składniki będące integralną częścią umowy, takie jak arkusz kwalifikacyjny stanowiska pracy, opis pracy, zakres czynności lub instrukcję stanowiskową.
 • Określają warunki przy jakich umowa zostaje rozwiązana oraz obowiązujące okresy wypowiedzenia umowy, jak również formy rozwiązania umowy.
 • Wskazują czym jest czas pracy, jaki obejmuje zakres godzinowy oraz warunki, przy których nie można przekraczać ustalonego wymiaru czasu pracy. Jednocześnie dokument definiuje zakres stosowania systemu równoważnego czasu pracy oraz przysługujące pracownikom przerwy wliczane do czasu pracy. Ponadto Układ określa okoliczności, przy których praca może być wykonywana w godzinach nadliczbowych.
 • Porządkują warunki korzystania z urlopu oraz wskazują wymiar urlopu przysługujący pracownikom posiadającym staż krótszy oraz dłuższy niż 10 lat. Jednocześnie dokument reguluje termin, w którym urlop powinien być obowiązkowo wykorzystany. Ponadto Układ określa, na jakich warunkach pracodawca przyznaje wczasy profilaktyczno-lecznicze umożliwiające przebywanie w ośrodkach sanatoryjnych.
 • Formułują warunki wynagradzania pracowników poprzez określenie zasad kwalifikowania pracy do określonych poziomów kwalifikacyjnych.
 • Definiują warunki przyznawania świadczeń pieniężnych w postaci nagród jubileuszowych, odpraw wynikających z zakończenia stosunku pracy oraz innych nagród pieniężnych takich jak np. „nagroda barbórkowa”.
 • Porządkują zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz organizowania zbiorowego wypoczynku dla dzieci pracowników, jak również wyposażania stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejnym elementem polityki kadrowej jest pozyskiwanie nowych pracowników. Powyższy obszar jest regulowany przez Standardy procesów doboru i rekrutacji pracowników w Grupie Kapitałowej PGNiG. Celem tej procedury jest zapewnienie kadry o odpowiednich kwalifikacjach, wzmocnienie działania wewnętrznego rynku pracy oraz ugruntowanie wizerunku GK PGNiG jako odpowiedzialnego i pożądanego pracodawcy. Regulacja określa:

 • warunki uruchomienia procesu rekrutacji uwzględniające zapotrzebowania pracowników na istniejące lub nowo powstałe stanowisko pracy;
 • zasady przeprowadzania selekcji kandydatów obejmujące działania prowadzone w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne źródła pozyskania kandydatów;
 • narzędzia stosowane podczas selekcji kandydatów z zastrzeżeniem wykorzystania tych samym środków w trakcie jednego procesu rekrutacyjnego celem zachowania jednolitej weryfikacji;
 • zasady ochrony danych osobowych ich przetwarzania oraz archiwizacji.
 • 403-1
 • 403-2
 • 403-3
 • SHS-1/C2
 • SHS-3/C2

Opis obszaru oraz stosowane polityki i procedury dot. bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzanie obszarami: jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w spółkach GK PGNiG odbywa się w oparciu o Politykę QHSE (Jakości, Środowiskową, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) GK PGNiG. Polityka ta określa cele i kierunki działań spółek w powyższym zakresie i stanowi ich zobowiązanie do spełniania wymagań ciągłego doskonalenia skuteczności systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem i higieną pracy. W obszarze BHP Polityka jest również deklaracją działań proaktywnych, eliminujących bądź minimalizujących ryzyko wystąpienia urazu i choroby zawodowej pracowników. Stanowi wytyczne, które pozwalają na zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy poprzez działania, które są jej pochodną. Zobowiązanie wynikające z zapisów Polityki jest wypełniane przez spółki GK PGNiG poprzez następujące działania:

 • budowanie wspólnych relacji i prowadzenie otwartego dialogu z partnerami biznesowymi w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników, osób przebywających na terenie PGNiG i społeczności lokalnej,
 • identyfikację i przestrzeganie aktów prawnych i innych wymagań,
 • wdrażanie norm i standardów wynikających z dobrych praktyk, promowanie bezpiecznych rozwiązań,
 • monitorowanie środowiska pracy,
 • wykonywanie prac w sposób bezpieczny, zaplanowany, zorganizowany i nadzorowany,
 • identyfikowanie zagrożeń, w tym zdarzeń potencjalnie wypadkowych, w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, incydentom oraz awariom,
 • stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań w procesach technologicznych zapobiegających wypadkom, awariom i chorobom zawodowym,
 • ocenę ryzyka zawodowego i miejscowego,
 • zapewnienie środków i służb do reagowania na sytuacje awaryjne, wypadkowe oraz podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku wykrycia zagrożeń,
 • podejmowanie działań naprawczych,
 • budowanie kompetentnego, świadomego i zaangażowanego zespołu pracowniczego,
 • promowanie i wdrażanie programów poprawiających bezpieczeństwo i kształtujących świadomość bezpiecznych zachowań,
 • wyznaczanie celów doskonalących,
 • zapewnienie aktywnego współudziału pracowników lub ich przedstawicieli oraz wykorzystywanie konsultacji na wszystkich poziomach zarządzania.

Należy zaznaczyć, że GK PGNiG realizuje zadania w sposób systemowy, zgodny z najlepszymi standardami przy uwzględnieniu dobrych praktyk branżowych.

Szkolenia z zakresu BHP są obowiązkowe i podlegają im wszyscy pracownicy. Szkolenia BHP odbywają się regularnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a ich częstotliwość zależy od stanowiska i występujących na nim zagrożeń. Podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa służą także coroczne narady pracownicze. Organizowane są one dla pracowników służb BHP, ochrony środowiska, HSE. Ich celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Biorą w nich udział także przedstawiciele organów zewnętrznych np. Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto osoby zatrudnione mają dostęp do szerokiego zakresu opieki medycznej. Standardem w GK PGNiG jest również zapoznanie każdego pracownika z ryzykiem zawodowym dla jego stanowiska pracy.

PGNiG buduje wśród pracowników kulturę bezpiecznej pracy, która przekłada się na odpowiednie zachowania, postawy oraz inicjowane działania. Grupa podejmuje szereg działań ukierunkowanych na stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie zakładu, także dbając o bezpieczeństwo osób z zewnątrz. Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przechodzą szkolenie wstępne BHP, które składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Ponadto odbywają się szkolenia okresowe dla poszczególnych stanowisk. Wyznaczone czasookresy zależą od występujących zagrożeń na danym stanowisku pracy. Osobnym szkoleniom podlegają pracownicy Spółki, pracownicy Wykonawcy świadczącego pracę na rzecz PGNIG, jak też osoby przebywające na terenie wiertni. Jest ro celowy instruktaż wprowadzający QHSE, podczas którego zostają zapoznani z niezbędnymi informacjami o zagrożeniach występujących na danej lokalizacji.

Wyniki wyszukiwania