Wprowadzenie

Wskaźniki GRI:

Główne wyzwania

Działalność GK PGNiG jest silnie związana z wpływającymi na nią czynnikami zewnętrznymi, które jednocześnie stanowią dla Grupy wyzwania, którymi są m.in.:

(W tym gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, wzrost cen gazu ziemnego oraz rozwój rynku LNG)

W drugiej połowie 2021 r. nastąpił bezprecedensowy wzrost cen gazu ziemnego na rynkach. Cena spot w szczycie notowań była 18,3 razy wyższa w stosunku do średniej ceny z 2020 r. i 12,6 razy wyższa od średniej z 2019 r. W dniu 21 grudnia 2021 r. cena gazu na giełdzie TTF osiągnęła rekordowy poziom 180 EUR/MWh. Innymi czynnikami mającymi wpływ na wzrost cen był spadek produkcji gazu w Europie (UK, Holandia i Norwegia) oraz wysoki popyt na LNG (zwłaszcza rynek chiński oraz brazylijski).

Średnia cena gazu w Europie w 2021 r. była wyższa o 385% w porównaniu do średniej ceny z 2020 r. (na podstawie cen odnotowanych na TTF, THE/GPL, NBP i TGE) – zmiana z poziomu 9,5 EUR/MWh w 2020 r. do 46,12 EUR/MWh. Pod koniec sezonu zimowego 2021 r. i na początku II kwartału temperatura była poniżej norm sezonowych, to z kolei wpłynęło na zwiększenie zapotrzebowania na gaz, a w efekcie zczerpanie magazynów. Jednocześnie można było zaobserwować wysoki popyt LNG na rynkach azjatyckich, a to wpłynęło na przekierowania dostaw z Europy do Azji. W II połowie 2021 r. wciąż utrzymywał się niski poziom zapasów magazynowych w Europie, dodatkowo niższa produkcja gazu (ograniczenie wydobycia ze złoża Groningen), a także niższa podaż rosyjskiego gazu do Europy spowodowały, że wzrost cen gazu nasilał się. Dramatyczny wzrost cen w Europie pod koniec roku oraz spadek zapotrzebowania na rynkach azjatyckich spowodował, że więcej ładunków LNG zaczęło docierać na rynek europejski i zaczęła odbudowywać się podaż gazu z regazyfikacji. Towarzyszyło temu jednak całkowite wstrzymanie dostaw gazu rosyjskiego do Niemiec Gazociągiem Jamalskim, jak również ograniczanie przepływów przez Ukrainę.

Światowe zużycie gazu ziemnego było większe w 2021 r. w stosunku do 2020 r., co związane było z ożywieniem gospodarczym po zastoju spowodowanym przez pandemię COVID-19 i mroźną zimę. Podaż nie nadążała za popytem, co w efekcie przełożyło się na wysokie ceny gazu ziemnego na rynkach.

Podobnie jak w poprzednim roku widoczny jest rozwój infrastruktury LNG na globalnym rynku – zarówno służącej zwiększeniu mocy eksportowych jak i importowych. W 2021 r. import LNG przez GK PGNiG wzrósł w porównaniu z 2020 r. Uczestnictwo PGNiG w globalnym rynku LNG umożliwia optymalizację długoterminowego portfela gazu, jak również pozwala na pokrycie zapotrzebowania w przypadku wystąpienia dodatkowego popytu lub ograniczenia rurociągowych dostaw gazu, co miało miejsce w 2021 r. w wyniku ograniczenia dostaw gazu przez głównego dostawcę z kierunku wschodniego – Gazprom.

W 2021 r. średnia cena spot ropy Brent wyniosła $71/bbl, natomiast w 2020 r. było to $42/bbl. Wzrosty cen wynikały przede wszystkim z odbicia gospodarczego po globalnej pandemii koronawirusa. Dzięki wprowadzeniu szczepień w wielu regionach świata zniesiono obostrzenia, a mobilność powróciła do poziomów zbliżonych do tych sprzed pandemii. Wzrost światowego popytu na ropę przewyższał krótkoterminowy wzrost wydobycia, co spowodowało spadek globalnych zasobów tego surowca. Niepewność względem dalszego rozwoju pandemii przekładała się na zmienność cenową tego surowca zwłaszcza pod koniec 2021 r.

W styczniu i lutym 2022 r. doszło do stabilizacji cen gazu na poziomie poniżej 80 EUR/MWh. Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022r. spowodowała bardzo szybki wzrost cen oraz ich znaczącą zmienność. W dniu 7 marca 2022 r. ceny osiągnęły historyczny szczyt w wysokości 354 EUR/MWh.

Portfel pozyskania gazu GK PGNiG zakłada możliwość pokrycia całego zapotrzebowania na gaz w Polsce dla GK PGNiG oraz klientów Grupy i składa się w istotnej części z kontraktów importowych długoterminowych (kontrakt jamalski i katarski).

W 2021 r. kontynuowano strategię dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z importu zwiększając udział dostaw z zachodu i południa (opartych o rynkowe ceny gazu w poszczególnych hubach) oraz LNG (dostawy spot oraz kontrakty długoterminowe), kosztem zmniejszenia udziału dostaw z kierunku wschodniego – w 2021 r. import LNG stanowił ponad 25% portfela importowego, z kolei import gazu z Rosji spadł do ok. 60%.

Z uwagi na wygasający po 2022 r. kontrakt jamalski, dla GK PGNiG szczególnie istotne jest budowanie alternatywnych tras dostaw gazu ziemnego do Polski, w tym głównie z kierunku północnego za pośrednictwem planowanego gazociągu Baltic Pipe. Celem Grupy po 2022 r. jest także optymalne wykorzystanie terminala LNG w Świnoujściu, w związku z czym PGNiG powiększył swój portfel LNG o kilka umów z partnerami amerykańskimi na dostawy tego gazu do Polski.

Otoczenie regulacyjne, w którym działa Grupa PGNiG podlega cyklicznym, istotnym zmianom, w szczególności w obszarach opodatkowania wydobycia węglowodorów, realizowania obliga giełdowej sprzedaży gazu, czy redukcji emisji CO2.

Polityka klimatyczna UE oraz zobowiązania międzynarodowe do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i eliminacji paliw kopalnych z miksu energetycznego na rzecz technologii bezemisyjnych są niesprzyjające dla sektora gazu ziemnego.

Fit for 55 to pakiet zmian legislacyjnych, który Komisja Europejska ogłosiła w połowie lipca 2021 r. Mają one doprowadzić do ograniczenia emisyjności gospodarki europejskiej o co najmniej 55% do 2030 r. Implementacja pakietu w obecnym brzmieniu będzie miała szereg negatywnych konsekwencji dla GK PGNiG z powodu zwiększenia kosztów wykorzystania paliw kopalnych.

Proponowany pakiet gazowy, który ma wpłynąć na dekarbonizację sektora gazu, ma doprowadzić do zdecydowanych zmian w zakresie gazu kopalnianego, a docelowo ma zostać zastąpiony gazami odnawialnymi, w tym wodorem, biometanem, początkowo poprzez mieszanie z gazem ziemnym, a finalnie – całościowo.

W połowie grudnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet mający na celu dekarbonizację sektora gazu poprzez ułatwienie wykorzystania OZE i niskoemisyjnych gazów. Rola gazu w transformacji energetycznej zależy w dużej mierze od tego, jak sektor odpowie na nowy pakiet gazowy oraz na zmieniające się realia rynkowe.

Strategiczne zrównoważone podejście do wyzwań

Grupa PGNiG opracowała i przyjęła w 2017 r. Strategię Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. oraz uzupełniającą ją Strategię zrównoważonego rozwoju (CSR) Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022.

Priorytetem Grupy jest zrównoważony rozwój organizacji poprzez inwestowanie w obszary działalności cechujące się relatywnie wysoką stopą zwrotu w stosunku do ryzyka inwestycyjnego (np. upstream), przy jednoczesnym zaangażowaniu w obszary regulowane, cechujące się znacznym bezpieczeństwem inwestycyjnym (dystrybucja gazu oraz elektroenergetyka i ciepłownictwo).

Wartości wynikające z idei zrównoważonego rozwoju towarzyszą Grupie w każdym aspekcie prowadzonej działalności biznesowej. Świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne oraz oddziaływania na otoczenie jest wyznacznikiem do tworzenia synergii pomiędzy kluczowymi obszarami biznesowymi, uwzględniając przy tym oczekiwania interesariuszy. W związku z powyższym Grupa PGNiG zobowiązana jest do spełniania najwyższych standardów etycznych w zakresie przejrzystej kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami oraz klientami, prospołecznej postawy, a także działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Grupa opiera swoje działania na wartościach, które zostały zdefiniowane w Kodeksie etyki. Odpowiedzialność, wiarygodność, partnerstwo, jakość to cztery kluczowe wartości dla Grupy, z których wynikają wszystkie inne, w tym transparentność. PGNiG to firma, której etos budowali pracownicy przez dziesiątki lat, co już samo w sobie stanowi ogromną wartość, kształtującą jej kulturę organizacyjną. Etyka zawodowa górników i gazowników to właśnie wspólne wartości, które nie tylko wyróżniają branżę, ale też pozwalają lepiej i skuteczniej realizować wspólne cele.

GK PGNiG realizuje ambitny program inwestycyjny, który kładzie fundamenty pod długoterminowy i stabilny wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Działania Grupy przez rozwój swojej działalności i wzrost wartości przyczyniają się do realizacji założeń krajowych i unijnych. Rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej i dywersyfikacja kierunków źródeł dostaw gazu ziemnego wpływają m.in. na zwiększenie dostępności gazu oraz eliminację „wykluczenia gazowego”. Tworzy to podstawy do tego, aby Polska sprostała najaktualniejszym wyzwaniom klimatycznym, wspierając rozwój OZE stabilnym, niskoemisyjnym źródłem energii – gazem ziemnym. Jednocześnie Grupa PGNiG przez rozwój innowacji przyczynia się także bezpośrednio i pośrednio do rozwoju nowych, czystych rozwiązań energetycznych np. biometanu czy wodoru. Powyższe działania strategiczne Grupy w wielu aspektach nawiązują i praktycznie realizują cele Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W 2021 r. została wypracowana Polityka ESG Grupy Kapitałowej PGNiG w ramach całej Grupy i przyjęta uchwałą przez Zarząd PGNiG pod koniec roku. Polityka ESG jest odpowiedzią na globalne wyzwania, jakimi są potrzeby zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz idąca za nimi konieczność świadomego gospodarowania zasobami i działanie z szacunkiem dla środowiska. Zachodzące zmiany klimatyczne stworzyły nowy paradygmat, istotnie wpływając na funkcjonowanie branży paliwowej i energetycznej.

Misja i wizja

  • 103-1
  • 103-2

Misja Zaufany: nasi klienci polegają na wysokiej jakości i wiarygodności świadczonych usług

Dostawca energii: kompleksowo zaspokajamy potrzeby energetyczne klientów (gaz + prąd + ciepło + inne/usługi)

Dom i biznes: dbamy i cenimy wszystkich naszych klientów – gospodarstwa domowe, firmy i instytucje

Jesteśmy zaufanym dostawcą energii dla domu i biznesu
Wizja Odpowiedzialnie: działamy przejrzyście w oparciu o zasady odpowiedzialności społecznej

Efektywnie: jesteśmy zoptymalizowani procesowo i kosztowo

Innowacyjne rozwiązania: jesteśmy liderem innowacyjności w branży energetycznej

Odpowiedzialnie i efektywnie dostarczamy innowacyjne rozwiązania energetyczne
Cel nadrzędny Wzrost wartości: naszą nadrzędną aspiracją jest kreowanie wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy i klientów

Stabilność finansowa: dążymy do zapewnienia długoterminowej stabilności finansowej i wiarygodności kredytowej

Misja PGNiG wskazuje na odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz odnosi się do skupienia uwagi na kliencie i jego potrzebach, rozróżniając przy tym specyfikę klienta indywidualnego i biznesowego.

Świadomość oddziaływania na otoczenie oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne są fundamentami działań Grupy. Uwzględniając kwestie bezpieczeństwa energetycznego i innowacje, firmy z rodziny PGNiG wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich interesariuszy, zobowiązują się do spełniania najwyższych standardów w zakresie kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami i klientami, prospołecznej postawy, a także działań uwzględniających potrzebę ochrony środowiska.

W realizacji misji, wizji i celu nadrzędnego w praktyce pomagają kluczowe wartości Grupy PGNiG. Odpowiedzialność, wiarygodność, partnerstwo i jakość zostały zapisane w Deklaracji wartości w Kodeksie etycznym Grupy PGNiG. Stanowią one etyczny drogowskaz dla strategicznych działań Grupy.

Wyniki wyszukiwania