Działalność w 2021

PGNiG TERMIKA S.A. jest centrum kompetencyjnym GK PGNiG w dziedzinach wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz realizacji projektów z zakresu elektroenergetyki i ciepłownictwa. Podstawową działalnością PGNiG TERMIKA jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w źródłach kogeneracyjnych.

Głównymi źródłami przychodów spółki są sprzedaż ciepła, energii elektrycznej i usług systemowych. Spółka zaspokaja większość – rzędu 80% potrzeb cieplnych rynku warszawskiego i niemal całe zapotrzebowanie na ciepło przez miejską sieć ciepłowniczą. PGNiG TERMIKA jest także wytwórcą i dostawcą ciepła oraz jednocześnie właścicielem źródła i sieci cieplnej na terenie m. Pruszkowa, m. Piastowa i gm. Michałowice.

Spółka jest jednym z największych w Polsce wytwórców energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Podstawową działalnością PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. jest wytwarzanie, dystrybucja i obrót ciepłem, a także dystrybucja energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz chłodu. PGNiG TERMIKA EP jest centrum kompetencyjnym GK PGNiG TERMIKA w zakresie energetyki przemysłowej oraz eksploatacji metanu z odmetanowania kopalń węgla kamiennego. Struktura spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa obejmuje instalacje wytwórcze o łącznej mocy osiągalnej ok. 773 MWt i 185 MWe oraz ok. 318 km sieci ciepłowniczych. Spółka prowadzi działalność na terenie gmin: Jastrzębie-Zdrój, Czerwionka-Leszczyny, Knurów, Racibórz, Kuźnia Raciborska, Pawłowice, Rybnik, Wodzisław-Śląski, Żory oraz Częstochowa i sprzedaje swoje produkty głównie na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, ZGM oraz kopalń.

W 2021 r. do najważniejszych inwestycji należały: realizacja kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego oraz kotłowni szczytowej w Ec Żerań (oddane do eksploatacji w grudniu 2021 r.), program inwestycyjny dotyczący modernizacji Ec Pruszków (faza realizacji) oraz program modernizacji Ciepłowni Kawęczyn (etap rozstrzygnięć postępowań przetargowych). Kontynuowane są prace przy projekcie budowy jednostki wielopaliwowej w Ec Siekierki. W 2021 r. zrewidowano projekt pod kątem miksu paliwowego i zdecydowano o całkowitym odejściu od spalania węgla. W lutym 2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy. Wykonano i zatwierdzono dokumentację geologiczno-inżynierską oraz finalizowane są prace w zakresie projektu budowlanego. W ramach przyszłych inwestycji w Ec Siekierki w 2021 r. wykonano studium wykonalności modernizacji elektrociepłowni w zakresie: budowy bloku gazowo-parowego (BGP) o mocy elektrycznej od 300 do 550 MWe, kotłowni gazowej (KG) o mocy od 520 do 650 MWt, akumulatora ciepła o pojemności od 30 000 do 60 000 m3 oraz kotłów elektrodowych.

W 2021 r. PGNiG TERMIKA dostarczała ciepło do dwóch sieci miejskich: w Warszawie, będącej własnością Veolia Energia Warszawa S.A. oraz własnej, położonej na terenie Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Wyprodukowane w Warszawie ciepło w 2021 r. odpowiadało wymaganiom zawartym w uzgodnieniu rocznym z Veolia Energia Warszawa S.A. w ramach „Wieloletniej umowy sprzedaży ciepła z obiektów wytwórczych PGNiG TERMIKA SA” z okresem obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2028 r. Siecią Veolia Energia Warszawa S.A. dostarczano również ciepło do własnych odbiorców końcowych (przyłączonych do własnych lokalnych sieci PGNiG TERMIKA oraz przyłączonych do sieci Veolia Energia Warszawa S.A.), zasilanych w ramach zawartej z umowy przesyłowej i rozliczanych wg osobnej grupy taryfowej (OKW) PGNiG TERMIKA.

W skład Grupy PGNiG TERMIKA wchodzi spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl sp. z o.o., której podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła. Zawiązana w dniu 4 grudnia 2020 r. spółka zasila sieć ciepłowniczą należącą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu. W dniu 21 kwietnia 2021 r. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu podpisały Wieloletnią Umowę Dzierżawy Ciepłowni Zasanie w Przemyślu, na podstawie której spółka przejęła do eksploatacji ww. ciepłownię w dniu 1 września 2021 r., rozpoczynając tym samym działalność operacyjną.

Koncesje (taryfy)

PGNiG TERMIKA posiada koncesje: na wytwarzanie energii elektrycznej, na wytwarzanie ciepła, na przesył ciepła, na obrót energią elektryczną. W pierwszych 3 kwartałach 2021 r. obowiązywała taryfa dla ciepła wytworzonego w źródłach wytwórczych PGNiG TERMIKA, tj. EC Żerań, EC Siekierki, EC Pruszków, C Wola i C Kawęczyn oraz przesyłu i dystrybucji ciepła sieciami ciepłowniczymi w rejonie Pruszkowa (zasilana z własnego źródła ciepła EC Pruszków) oraz w rejonach: Annopol, Chełmżyńska, Jana Kazimierza, Marsa Park oraz Marynarska zatwierdzona decyzją Prezesa URE 13 sierpnia 2020 r.

Od 1 czerwca 2021 r. obowiązywały nowe stawki ciepła w zakresie wytwarzania – na mocy przeprowadzonej procedury korekty taryfy i uzyskania decyzji Prezesa URE w dniu 10 maja 2021 r. W dniu 10 września 2021 r. Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą taryfę dla ciepła spółki na sezon 2021/2022 w zakresie wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji. Nowe stawki wynikające z ww. decyzji wprowadzono do stosowania od dnia 1 października 2021 r.

W związku z przekazaniem do eksploatacji nowej jednostki kogeneracyjnej w EC Żerań, wystąpiono z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła, uwzględniającym blok gazowo-parowy w układzie urządzeń wytwórczych EC Żerań. Decyzja zatwierdzająca została wydana przez Prezesa URE w dniu 17 grudnia 2021 r., a skorygowane w niej stawki za ciepło wprowadzono do stosowania od 1 stycznia 2022 r. Taryfy wprowadzone i obowiązujące w 2021 r.:

 • od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r. – skutkująca wzrostem średnich cen o 3,21%;
 • od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r. – korekta taryfy skutkująca wzrostem średnich cen na wytwarzaniu o 9,03 %;
 • od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. – skutkująca wzrostem średnich cen o 0,12%;
 • od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. – korekta taryfy skutkująca wzrostem średnich cen na wytwarzaniu o 15,54%.

PGNiG TERMIKA EP posiada koncesje: na wytwarzanie energii elektrycznej, na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem, obrót energią elektryczną oraz dystrybucję energii elektrycznej.

W roku 2021, dla ciepła wytworzonego w źródłach wytwórczych PGNiG TERMIKA EP, obowiązywały następujące taryfy:

 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2021 r. – taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją prezesa URE w dniu 9 czerwca 2020 roku;
 • od 1 sierpnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. – taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją prezesa URE w dniu 14 lipca 2021 roku;
 • od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zmiana taryfy dla ciepła dla dwóch źródeł wytwórczych zatwierdzona decyzja prezesa URE w dniu 8 listopada 2021 r.

Zatwierdzony średni wskaźnik wzrostu cen ciepła ukształtował się na poziomie 8,49% (dla wytwarzania ciepła wskaźnik ten wyniósł 9,92%, natomiast dla przesyłu ciepła 5,34%).

Jednostka wytwórcza Ciepło [MW] Energia Elektryczna [MW] Energia Chłodnicza [MW] Zdolności wytwórcze w
sprężonym powietrzu [tys.m3/h]
PGNiG TERMIKA 5 177 1 567
EC Siekierki 2 068 650
EC Żerań* 2 131 908
EC Pruszków 164 9
C Kawęczyn 465
C Wola 349
PGNiG TERMIKA EP 773 185 17 240
Oddział Zofiówka 279 113 117
Oddział Zofiówka lokalizacja Borynia 4 2
Oddział Moszczenica 121 39
Oddział Pniówek 72 14 17 123
Oddział Suszec lokalizacja Suszec 38 11
Oddział Suszec lokalizacja Częstochowa 3 3
Oddział Wodzisław 55 2
Oddział Wodzisław lokalizacja Niewiadom 3 2
Oddział Racibórz lokalizacja Racibórz 87
Oddział Racibórz lokalizacja Kuźnia Raciborska 4
Oddział Żory 88
Oddział Żory lokalizacja Czerwionka-Leszczyny 15
Biuro Dystrybucji 4

Podsumowanie aukcji Rynku Mocy na lata 2021-2026

W 2021 r. odbyła się kolejna aukcja główna rynku mocy, która dotyczyła dostaw na 2026 r. oraz w 2021 r. aukcja dodatkowa na dostawy kwartalne 2022 r. W wyniku trzech aukcji głównych zorganizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w 2018 r., 2019 r., 2020 r. oraz aukcji dodatkowych w 2020 r. i 2021 r. PGNiG TERMIKA i PGNiG TERMIKA EP zawarły następujące umowy:

 • blok gazowo-parowy EC Żerań 2: 17-letnia umowa na dostawy w latach 2021-2037, moc netto 433,3 MW;
 • blok nr 7 oraz nr 8 EC Siekierki: roczne umowy na dostawy w latach 2021-2024, łączna moc netto 140 MW;
 • blok nr 9 oraz nr 10 EC Siekierki roczną umowę, ograniczoną z uwagi na wymogi emisyjne, na dostawę od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025, łączna moc netto 140 MW;
 • blok nr 7 oraz nr 8 EC Siekierki: umowy na dostawy w pierwszym i czwartym kwartale 2021 r. oraz 2022 r., łączna moc netto 43 MW.

Jednostki PGNiG TERMIKA przekazane do dysponowania przez PGNiG:

 • EC Żerań 1: umowy w pierwszym i czwartym kwartale 2021 r. oraz 2022 r., moc netto 140 MW;
 • blok nr 9 oraz nr 10 EC Siekierki: umowy w pierwszym kwartale 2021 r., łączna moc netto 171 MW;
 • blok nr 9 EC Siekierki: umowy w pierwszym kwartale 2022 r., łączna moc netto 86 MW.

Jednostki PGNiG TERMIKA EP:

 • blok EC Moszczenica: roczne umowy na dostawy na 2022 r., moc netto 7 MW oraz w 2023 r. 6,4 MW;
 • blok EC Wodzisław – Częstochowa roczne umowy na dostawy w latach 2022-2023, moc netto 1,2 MW;
 • blok EC Moszczenica – Wodzisław roczne umowy na dostawy w 2024 r., moc netto 8 MW oraz w latach 2025-2026, moc netto 8,2 MW
 • blok CFB (Kogeneracyjny blok fluidalny) w EC Zofiówka umowy kwartalne na 2022 r., moc netto 65 MW oraz roczna umowa na dostawy w 2024 r., moc netto 65,1 MW i półroczna umowa na dostawy w 2025 r, moc netto 65,7 MW.

Dodatkowo, w 2018 r. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. (projekt budowy bloku gazowo-parowego realizowany przez PGNiG TERMIKA oraz TAURON Polska Energia S.A.) zawarła 7 letnią umowę na dostawy w latach 2021-2027 (moc netto 386 MW).

Wyniki wyszukiwania