Perspektywy segmentu

Polska

Prognozowane wydobycie w Polsce w 2022 r. to 3,7 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy), natomiast ropy naftowej wraz z kondensatem: 0,6 mln ton.

W 2022 r. na terenie działalności Oddziału w Sanoku planowane są prace związane m. in. z:

  • zagospodarowaniem i podłączeniem odwiertów: Przemyśl (226, 234) – KGZ Przemyśl Wschód, Przemyśl (299, 308) – KGZ Hurko, Rogoźnica (3,4,5) – KGZ Zalesie, odwiertu Tarnów 82K – KGZ Tarnów II;
  • zagospodarowaniem odwiertów: Korzeniówek 1- KGZ Pilzno i Jaksmanice 204 – KGZ Maćkowice;
  • podłączeniem odwiertów: Mirocin 4, 39, 50- KGZ Jodłówka;
  • zabudową sprężarki gazu na OZG Siedleczka I – KGZ Krasne;
  • przebudowa instalacji technologicznych na OZG Zalesie- KGZ Zalesie.

Natomiast w Oddziale Zielona Góra planowane są prace związane m.in. z:

  • rozbudową KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód;
  • zagospodarowaniem złoża Różańsko i budową źródła kogeneracyjnego na potrzeby KRNiGZ Dębno;
  • zagospodarowaniem złóż: Kamień Mały – KRNiGZ Zielin, Rokietnica (wraz z budową rurociągu przesyłowego gazu ziemnego relacji Grodzisk Wlkp. – Kościan) – KRNiGZ Młodawsko, Gryżyna – KRNiGZ Radoszyn, Czeszów – KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów;
  • zagospodarowaniem odwiertów: Koźminiec-1 – KGZ Radlin, Grotów (4K, 10 i 12K) – KRNiGZ Lubiatów, Chwalęcin-1K – KGZ Radlin, Borowo-5 – KGZ Kościan-Brońsko, Granówko-1 – KGZ Kościan-Brońsko, Szczepowice-1 – KGZ Kościan-Brońsko, Turkowo-2 – KGZ Wielichowo, Brońsko-30 – KGZ Kościan-Brońsko, Paproć-66H – KGZ Paproć;
  • budowa tłoczni gazu ziemnego na OC KGZ Kościan-Brońsko.

Na terenie swojej działalności Oddziały Wydobywcze PGNiG będą realizowały także inne projekty inwestycyjne mające głównie na celu utrzymanie lub zwiększenie wydobycia węglowodorów – należą do nich m.in. prace z zakresu zabudowy sprężarek gazu czy modernizacji układu rurociągów i gazociągów przesyłowych.

Norwegia

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym PGNiG UN kontynuować będzie, jako partner, wydobycie węglowodorów ze złóż Skarv, Ærfugl, Ærfugl Nord, Morvin, Vilje, Vale, Gina Krog, Skogul, Kvitebjørn, Ormen Lange, Alve, Marulk, Duva, Tambar Øst i Valemon oraz zagospodarowanie złóża Tommeliten Alpha. Trwa również faza przygotowania koncepcji zagospodarowania złóż Shrek, Alve Nord, Fogelberg i King Lear. Spółka będzie także prowadzić działania zmierzające do zapewnienia stabilnych, przewidywalnych i długoterminowych dostaw gazu do Polski. Obejmują one zarówno wsparcie przy budowie infrastruktury umożliwiającej fizyczne sprowadzenie norweskiego gazu do Polski, jak i potencjalne akwizycje aktywów produkcyjnych i przedprodukcyjnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W 2022 r. planowany jest wzrost produkcji gazu w wyniku pozyskania dodatkowych aktywów w ramach akwizycji spółki INEOS E&P Norge AS jak również zakończonych w 2021 r. procesów inwestycyjnych na złożach Ærfugl, Ærfugl Nord i Duva. W 2022 r. spodziewamy się również podjęcia szeregu decyzji inwestycyjnych (Shrek, Alve Nord, Fogelberg, King Lear oraz Cape Vulture).

Pakistan

W 2022 r., w ramach prac rozpoznawczo – eksploatacyjnych zaplanowano ukończenie wiercenia otworu Rehman-8, wykonanie odwiertu Rizq–4 i podłączenie do produkcji otworu eksploatacyjnego Rehman-8. Równolegle do prac wiertniczych, Oddział PGNiG w Pakistanie prowadzić będzie prace związane z rozbudową mocy instalacji wydobywczych. W ramach kontynuacji prac poszukiwawczych, Oddział w Pakistanie planuje wykonanie zdjęcia sejsmicznego 2D, oraz rozpoczęcie wiercenia odwiertu poszukiwawczego Rayyan-1.

W 2022 r. na koncesji Musakhel przewidziane jest rozpoczęcie prac sejsmicznych, które pozwolą podjąć decyzję o wierceniu pierwszego otworu poszukiwawczego.

Równolegle do prac na koncesjach Kirthar i Musakhel, prowadzone są działania mające na celu identyfikację i ewentualną akwizycję kolejnych atrakcyjnych aktywów w Pakistanie.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Perspektywy rozwojowe Oddział ZEA wiąże z pozyskaniem praw do operowania na innych blokach w ramach emiratu Ras Al Khaimah oraz innych emiratów, w których działalność produkcyjna jest już prowadzona (Sharjah oraz Abu Dhabi). Obecnie inicjatywy te są na etapie prowadzeni wstępnych rozmów dotyczących współpracy. Wyzwaniem będzie zakontraktowanie firm serwisowych i odwiercenie pierwszego otworu poszukiwawczego na Bloku 5 w RAK, związane z trudnymi uwarunkowaniami geologicznymi oraz mechaniką górotworu.

Ukraina

W dniu 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska dokonała inwazji militarnej na Ukrainę. Wszelkie prace zostały wstrzymane a pracownicy GK PGNiG i ich rodziny zostali ewakuowani z rejonów zagrożonych działaniami zbrojnymi. Grupa będzie dostosowywać swoje działania w reakcji na rozwój sytuacji.

Usługi geofizyczne, geotechniczne, geologiczno-wiertnicze oraz prace sejsmiczne (Geofizyka Toruń)

Geofizyka Toruń przyjęła strategię spółki na lata 2021-2025, która wpisuje się w rozwój szeroko pojętego sektora multienergetycznego i realizację celów w zakresie neutralności klimatycznej. Spółka będzie kontynuować dywersyfikację rynkową, związaną z poszukiwaniem i intensyfikacją produkcji węglowodorów na świecie oraz oferować nowe technologie i własne innowacyjne rozwiązania w obszarze podstawowej działalności spółki, jakim są usługi geofizyczne, w tym również dla dekarbonizacji sektora energetycznego oraz dla segmentu OZE, co przyczyni się do wykorzystania potencjału energii wiatrowej Morza Bałtyckiego. W oparciu o usługi geotechniczne Geofizyka Toruń planuje także realizować zadania z zakresu rozbudowy szeroko pojętej infrastruktury lądowej i morskiej, w tym portów i terminali instalacyjnych.

W ramach zielonej transformacji w Europie coraz większą rolę będą odgrywać przedsięwzięcia z zakresu energii geotermalnej oraz składowania i utylizacji materiałów niebezpiecznych, w tym CO2. Spółka, wykorzystując swe dotychczasowe doświadczenie w tych obszarach, będzie dostarczać innowacyjne rozwiązania geofizyczne dla realizacji celów neutralności klimatycznej.

Usługi geofizyczne oraz prace sejsmiczne (EXALO)

EXALO upatruje możliwości dalszego rozwoju w sferze wierceń geotermalnych oraz wierceń pod podziemne magazyny gazu. Działania spółki ukierunkowane będą na dalsze umacnianie jej pozycji na rynku geotermalnym poprzez utrwalanie rozpoznawalności marki spółki jako wykonawcy tego typu robót oraz pozyskanie poprzez zwiększenie konkurencyjności kontraktów na realizację kolejnych otworów. Ponadto, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, EXALO zaczęła przystępować do przetargów na wiercenia „pod klucz” (kompleksowe wykonanie otworu, zaczynając od przygotowania dróg dojazdowych, placu pod wiertnię, zapewnienie niezbędnych serwisów oraz uzbrojenie otworu, w dłuższej perspektywie) zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Wyniki wyszukiwania