Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem niefinansowym 

  • 102-11
  • 102-15
  • 103-2
  • GOV-2/A1
  • GOV-2/A2
  • GOV-1/C3

Zarządzanie ryzykiem w Grupie PGNiG

W celu stałego dążenia do wzrostu efektywności zarządzania ryzykiem wdrożono w PGNiG podejście zintegrowane, polegające na ciągłym i skoordynowanym zarządzaniu poszczególnymi kategoriami ryzyka, uwzględniające zależności między nimi, ochronę wszystkich zasobów Spółki oraz wpływ na realizację Strategii. Całościowe podejście do zarządzania ryzykiem jest spójne ze Strategią, stałym dążeniem do doskonałości operacyjnej oraz zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu.

System zarządzania ryzykiem wpisuje się w skoordynowaną współpracę pozostałych systemów zarządzania PGNiG, a jego funkcjonowanie zaprojektowano tak, aby wspierać realizację celów operacyjnych jednostek organizacyjnych Spółki oraz celów określonych w Strategii GK PGNiG. System obejmuje zintegrowane i dopasowane zarządzanie poszczególnymi kategoriami ryzyk w PGNiG i został zorganizowany w modelu trzech linii. Umożliwia to gromadzenie kompleksowej i ustrukturyzowanej informacji o ryzykach w organizacji, monitorowanie poziomu ekspozycji na ryzyko w aspekcie realizacji celów operacyjnych i strategicznych oraz koordynację obiegu informacji zarządczej.

Zgodnie z zaproponowanym modelem, zarządzanie ryzykiem odbywa się w poszczególnych kategoriach ryzyka, w oparciu o odrębne wewnętrzne akty normatywne. Kategorie ryzyk wyodrębniono w ramach Systemu zarządzania ryzykiem w PGNiG ze względu na obowiązujące normy lub wymagania prawne, które standaryzują lub nakazują zarządzać określonymi ryzykami w wyspecjalizowany i odrębny sposób. Wyodrębniono trzy główne kategorie: ryzyka operacyjne, finansowe i prawne.

W ramach Systemu zarządzania ryzykiem wdrożono Politykę zarządzania ryzykiem w PGNiG SA, która definiuje systemowe i zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem w Spółce i określa zasady mające doprowadzić do skutecznego minimalizowania wpływu ryzyka na realizację celów operacyjnych i strategicznych Grupy.

W ramach Systemu wdrożono również Procedurę zarządzania ryzykiem i szansą w procesach PGNiG SA. Procedura ta opisuje kolejność przebiegu poszczególnych etapów procesu, role i obowiązki uczestników oraz sposób procesu zarządzania ryzykiem i szansą w PGNiG. Odnosi się do ryzyka operacyjnego w procesach określonych w Architekturze procesów Spółki.

Jednym z rodzajów ryzyk operacyjnych jest ryzyko środowiskowe i bhp, zarządzane w ramach Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE w PGNiG, opartego na normach: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Zarządzanie ryzykiem oraz szansą jest podstawą efektywnego funkcjonowania Systemu Zarządzania QHSE. Jego celem jest zapewnienie świadomości o istniejących zagrożeniach, ryzykach i stosowania odpowiednich środków kontroli oraz o szansach, które Spółka może wykorzystać w celu podniesienia efektywności procesów.

Ponadto na potrzeby sporządzanych raportów oraz analiz i sprawozdań, ryzyka operacyjne mogą być grupowane ze względu na charakteryzujące je cechy wspólne. Mogą one wynikać z procesów, w których występują dane ryzyka lub innych kryteriów określonych na podstawie potrzeb biznesowych.

Za istotne Spółka uznaje grupę ryzyk niefinansowych ESG, występujących w zakresie zagadnień środowiskowych, klimatycznych, społecznych, pracowniczych oraz etycznych, obejmujących poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami wszystkie procesy biznesowe poddawane są analizie w wyniku, której następuje identyfikacja i ocena ryzyk mogących zakłócić osiągnięcie wyznaczonego celu procesu. Ocena ryzyka realizowana jest w oparciu o macierz zawierającą pięciostopniową skalę skutku i prawdopodobieństwa w ramach, której określa się poziom ryzyka. Następnie definiowane są działania w celu obniżenia parametrów ryzyka do poziomu akceptowalnego. Szczegółowa analiza ryzyka przeprowadzana jest minimum raz w roku i biorą w niej udział osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie danego procesu. Ryzyko jest analizowane i parametryzowane w oparciu o potencjalne przyczyny i skutki oraz prawdopodobieństwo zaistnienia. Jednocześnie uwzględniane są aktualne środki kontroli, czyli mechanizmy zabezpieczające materializację ryzyka oraz wpływające na potencjalne zmniejszenie skutków danego zdarzenia. Ponadto w ramach Systemu są gromadzone i analizowane informacje na temat materializacji ryzyka, zarówno w formie potencjalnych incydentów, jak i wskaźników ryzyka KRI.

System zarządzania ryzykiem jest doskonalony i poddawany ocenie z punktu widzenia trafności doboru działań prewencyjnych przyczyniających się do minimalizacji skutków ewentualnych ryzyk. Jednocześnie Grupa PGNiG poszerza katalog potencjalnych zdarzeń, które mogą w przyszłości przerodzić się w potencjalne ryzyka. Każdorazowo przy identyfikacji ryzyk organizacja określa działania w celu obniżenia poziomu ryzyk nieakceptowalnych lub ze względu na wyczerpane możliwości ich ograniczenia, podejmuje decyzję o akceptacji ich poziomu i przechodzi do bieżącego monitorowania, aby nie dopuścić do ich zmaterializowania.

Realizacja koncepcji gospodarki niskoemisyjnej i osiągnięcie globalnych celów w zakresie ograniczania wpływu zmian klimatycznych wymaga w podejściu do zarządzania ryzykiem uwzględnienia zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju.

W aspekcie zarządzania ryzykiem niefinansowym, Grupa PGNiG koncentruje się na ograniczeniu możliwości materializacji ryzyk niefinansowych wynikających z realizowanych działań biznesowych. Tym samym ze względu na rozbudowaną strukturę oraz mnogość realizowanych procesów Członkowie Zarządu adekwatnie do obszarów kompetencyjnych odpowiadają za zarządzanie ryzykiem w danym aspekcie. Zarządzanie ryzykiem wspierane jest przez wdrożony i certyfikowany System Zarządzania QHSE w PGNiG, który pozwala identyfikować, oceniać i monitorować czynniki ryzyka w odniesieniu do znaczących aspektów środowiskowych oraz obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.

Model zarządzania ryzykiem niefinansowym

pgnig-ryzyka niefinasowe pgnig-ryzyka niefinasowe

Wyniki wyszukiwania