Kontakt

Wskaźniki GRI:

  • 102-53

Cen­tra­la spół­ki PGNiG SA
ul. M. Ka­sprza­ka, 01-224 War­sza­wa, Pol­ska
Tel.: +48 22 106 45 55
In­ter­net: www.pgnig.pl

Dział Re­la­cji In­we­stor­skich
ul. M. Ka­sprza­ka, 01-224 War­sza­wa, Pol­ska
E-ma­il: ri­@p­gnig.pl
In­ter­net: pgnig.pl/re­la­cje­-in­we­stor­skie

Mar­cin Pie­cho­ta
Kie­row­nik
Tel.: +48 22 106 43 22
E-ma­il: mar­cin.pie­cho­ta­@p­gnig.pl

Alek­san­der Kut­nik
Starszy Spe­cja­li­sta
Tel.: +48 22 106 47 97
E-ma­il: alek­san­der.kut­ni­k@p­gnig.pl

An­na Ga­liń­ska
Spe­cja­li­sta
Tel.: +48 22 106 41 09
E-ma­il: an­na.ga­lin­ska­@p­gnig.pl

Dział CSR
Departament Marketingu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
E-mail: krzysztof.pecherski@pgnig.pl

Wyniki wyszukiwania