List Prezesa Zarządu

Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Kontrahenci,

 

kiedy w kwietniu obejmowałam stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG SA, trwała już wojna w Ukrainie, a europejskie rynki energetyczne z niepokojem spoglądały na Wschód w trosce o ciągłość dostaw paliw, zwłaszcza gazu ziemnego. Polska, dzięki prowadzonej od lat przez PGNiG strategii dywersyfikacji jest bezpieczna, co nie znaczy, że możemy spocząć na laurach. Proces dywersyfikacji kierunków dostaw musi być kontynuowany, jednocześnie musimy zintensyfikować działania związane z wydobyciem, powiększyć pojemności magazynowe czy wreszcie intensywniej działać na rzecz transformacji energetycznej. To ważne, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wyzwania z jakimi GK PGNiG musiała się mierzyć w 2021 roku.

Miniony rok przyniósł jeszcze większe wyzwania dla Grupy Kapitałowej niż początek pandemii w 2020 r., ponieważ poza zmaganiami z utrudnieniami pandemicznymi i powrotem do normalnej działalności biznesowej, nastąpił bezprecedensowy wzrost cen gazu na europejskim i światowym rynku.

Przyczyny tego zjawiska były wielorakie – od ożywienia globalnej gospodarki po warunki pogodowe – jednak na pierwszy plan wysuwa się ograniczenie podaży paliwa przez dominującego dostawcę na rynek Unii Europejskiej. Spowodowany tym gwałtowny wzrost notowań gazu i związana z nim konieczność zaspokojenia szybko rosnących potrzeb płynnościowych przełożyły się na kondycję wielu firm z naszej branży.

Ta sytuacja nie pozostała bez wpływu również na Grupę Kapitałową PGNiG. Jednak dzięki zdrowym fundamentom oraz odpowiednio szybko podjętym działaniom, PGNiG zdołało zabezpieczyć odpowiednie finansowanie i pozyskać kapitał obrotowy konieczny, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie Grupy w ekstremalnych warunkach.

Mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej, pod względem wyników finansowych 2021 rok był dla PGNiG udany. Grupa wypracowała 15,6 mld zł EBITDA, co oznacza wzrost o niemal 20 proc. rok do roku. Podobnie wzrósł wynik EBIT – do 11,57 mld . Skonsolidowane przychody sięgnęły niemal 70 mld i były wyższe od uzyskanych w poprzednim roku o 78 proc. Jedynie sam wynik netto zanotował spadek o 16 proc. – do 6,2 mld złotych.

Kołem zamachowym wyników finansowych Grupy był segment Poszukiwanie i Wydobycie. Ta część naszej działalności odpowiadała za 87 proc. wyniku EBITDA. Z jednej strony był to efekt bardzo wysokich cen węglowodorów, z drugiej – wzrostu wolumenów wydobycia, który w przypadku gazu ziemnego sięgnął 5,4 mld m sześc. i był niemal o 20 proc. wyższy niż w 2020 roku. Stało się tak w wyniku zarówno akwizycji, jak i rozwoju już posiadanych aktywów, co wpisuje się w strategię dywersyfikacji źródeł i kierunków pozyskania gazu, którą Grupa konsekwentnie realizuje. Tym samym PGNiG udowodniło, że jest w stanie połączyć działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju z efektywną realizacją celów biznesowych.

Zmienność i wysoki poziom cen gazu okazały się natomiast wyzwaniem dla działalności segmentu Obrotu i Magazynowania, którego wkład w EBITDA był w ubiegłym roku ujemny. Biorąc jednak pod uwagę ekstremalne warunki, prowadzenia działalności, zwłaszcza w II połowie 2021 roku, segment Obrotu i Magazynowania wykazał dużą odporność, a jego negatywny wynik został zrekompensowany rezultatami, które Grupa osiągnęła w segmentach Dystrybucji oraz Wytwarzania. Po raz kolejny zatem mogliśmy przekonać się o korzyściach płynących z dywersyfikacji działalności PGNiG.

Z punktu widzenia operacyjnego, jednym z najważniejszych wydarzeń dla GK PGNiG było nabycie aktywów INEOS EP Norge. Akwizycja zapewnia realizację z nadwyżką strategicznego celu, jakim jest uzyskanie rocznego wolumenu 2,5 mld m sześc. własnego wydobycia gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Paliwo to będzie stanowić istotną część portfela gazu, który dzięki gazociągowi Baltic Pipe trafi do Polski, tym samym przyczyniając się do dalszej dywersyfikacji źródeł pozyskania tego paliwa. Warto przy tym podkreślić bardzo korzystny wymiar finansowy transakcji zakupu INEOS EP Norge, zapewniający wyjątkowo krótki termin zwrotu inwestycji.

Jednocześnie kontynuowano dynamiczny rozwój organiczny na rynku norweskim uruchamiając wydobycie m.in. ze złoża Duva oraz kończąc zagospodarowanie złoża Ærfugl, a także podjęto działania formalne związane z przygotowaniami do rozpoczęcia eksploatacji złóż King Lear i Tommeliten Alpha.

Inne ważne akwizycje w minionym roku, to nabycie 25 proc. udziałów w bloku koncesyjnym Musakhel w Pakistanie, którego szacunkowe zasoby wynoszą ok. 16 mld m sześc. gazu, a także nabycie większościowych udziałów w spółce Karpatgazvydobuvannya. Ta druga transakcja, jak tylko pozwoli na to sytuacja geopolityczna, umożliwi korzystanie z koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów na terenie zachodniej Ukrainy, stanowiącej naturalne przedłużenie obszaru geologicznego, na którym znajduje się eksploatowane od lat złoże Przemyśl.

W Polsce, w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, Spółka realizowała założone plany, borykając się nadal ze skutkami pandemicznych ograniczeń wpływających na tempo pozyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń na prowadzenie prac. Mimo to zrealizowano prawie 20 odwiertów, a 19 otworów włączono do eksploatacji. To wszystko złożyło się na utrzymanie krajowego poziomu wydobycia na względnie stabilnym poziomie. Jednocześnie kontynuowano w upstreamie wdrażanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych opartych o sztuczną inteligencję i chmurę obliczeniową, co w najbliższej przyszłości przełoży się na zwiększenie krajowych zasobów wydobywalnych o ponad 7 mld m sześc.

W zakresie zabezpieczenia portfela importowego LNG wzrósł wolumen zakupu skroplonego gazu ziemnego w umowach z amerykańskimi spółkami należącymi do grupy Venture Global LNG. Przez 20 lat każdego roku odbierać będziemy od tego dostawcy ok. 7,4 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji. Cały nasz portfel importowy obejmuje amerykańskie i katarskie kontrakty na dostawy skroplonego gazu ziemnego o łącznym wolumenie po regazyfikacji ok. 12 mld m sześc. paliwa rocznie. Ponieważ większość ładunków będzie odbierana w formule Free on Board, GK PGNiG kontynuowała działania związane z zabezpieczeniem potrzebnych mocy transportowych. W minionym roku zostały zakontraktowane dwa kolejne gazowce, dzięki czemu już w 2024 roku, w barwach Grupy będą w użytkowaniu co najmniej cztery jednostki.

W segmencie Dystrybucji w 2021 roku Polska Spółka Gazownictwa wydała ponad 260 tys. warunków przyłączenia do sieci i zawarła umowy na realizację ok. 135 tys. przyłączy. Na terenie Polski w 2021 roku działało ponadto 80 stacji regazyfikujących LNG, wspierających gazyfikację sieciową. Nasze nakłady na gazyfikację w 2021 roku wyniosły ok. 3,45 mld zł.

Najważniejszym wydarzeniem w segmencie Wytwarzanie było oddanie do użytku bloku gazowo-parowego na Żeraniu w Warszawie. Nowa jednostka ma moc cieplną wynoszącą 326 MWt i moc elektryczną 494 MWe. Będzie produkowała 3,0 TWh energii elektrycznej oraz 1,9 TWh ciepła rocznie. Wykorzystanie paliwa gazowego przyczyni się do zasadniczej redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenia emisji CO2 na jednostkę wytworzonej energii.

Grupa kontynuowała również inne projekty związane z budową gospodarki niskoemisyjnej oraz z transformacją energetyczną. W kolejne fazy weszły projekty badawcze dotyczące magazynowania wodoru w kawernach solnych. Równolegle toczą się prace związane z przygotowaniem instalacji, która posłuży do badań nad możliwościami przesyłu mieszanek wodoru z gazem ziemnym poprzez sieć gazową.

W ubiegłym roku złożyliśmy również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie zamiaru koncentracji polegającej na połączeniu PGNiG i PKN ORLEN. Jesteśmy przekonani, że ta transakcja przyczyni się do zwiększenia potencjału i osiągnięcia synergii z korzyścią dla akcjonariuszy obu spółek. Do nowego koncernu multienergetycznego wnosimy nie tylko istniejące i rozwijane projekty, ale także wiedzę i kompetencje związane m.in. z wydobyciem, obrotem i dystrybucją gazu ziemnego, a także gazami zdekarbonizowanymi.

Pragnę podziękować Zarządowi PGNiG SA, Radzie Nadzorczej oraz wszystkim Pracownikom za wytężoną pracę w niespokojnym, pełnym wyzwań roku.

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Zintegrowanym Grupy Kapitałowej PGNiG za 2021 rok.

Kołem zamachowym wyników finansowych Grupy był segment Poszukiwanie i Wydobycie. Ta część naszej działalności odpowiadała za 87 proc. wyniku EBITDA. Z jednej strony był to efekt bardzo wysokich cen węglowodorów, z drugiej – wzrostu wolumenów wydobycia, który w przypadku gazu ziemnego sięgnął 5,4 mld m sześc. i był niemal o 20 proc. wyższy niż w 2020 roku. Stało się tak w wyniku zarówno akwizycji, jak i rozwoju już posiadanych aktywów, co wpisuje się w strategię dywersyfikacji źródeł i kierunków pozyskania gazu, którą Grupa konsekwentnie realizuje. Tym samym PGNiG udowodniło, że jest w stanie połączyć działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju z efektywną realizacją celów biznesowych.

Zmienność i wysoki poziom cen gazu okazały się natomiast wyzwaniem dla działalności segmentu Obrotu i Magazynowania, którego wkład w EBITDA był w ubiegłym roku ujemny. Biorąc jednak pod uwagę ekstremalne warunki, prowadzenia działalności, zwłaszcza w II połowie 2021 roku, segment Obrotu i Magazynowania wykazał dużą odporność, a jego negatywny wynik został zrekompensowany rezultatami, które Grupa osiągnęła w segmentach Dystrybucji oraz Wytwarzania. Po raz kolejny zatem mogliśmy przekonać się o korzyściach płynących z dywersyfikacji działalności PGNiG.

Z punktu widzenia operacyjnego, jednym z najważniejszych wydarzeń dla GK PGNiG było nabycie aktywów INEOS E&P Norge. Akwizycja zapewnia realizację z nadwyżką strategicznego celu, jakim jest uzyskanie rocznego wolumenu 2,5 mld m sześc. własnego wydobycia gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Paliwo to będzie stanowić istotną część portfela gazu, który dzięki gazociągowi Baltic Pipe trafi do Polski, tym samym przyczyniając się do dalszej dywersyfikacji źródeł pozyskania tego paliwa. Warto przy tym podkreślić bardzo korzystny wymiar finansowy transakcji zakupu INEOS E&P Norge, zapewniający wyjątkowo krótki termin zwrotu inwestycji.

Jednocześnie kontynuowano dynamiczny rozwój organiczny na rynku norweskim uruchamiając wydobycie m.in. ze złoża Duva oraz kończąc zagospodarowanie złoża Ærfugl, a także podjęto działania formalne związane z przygotowaniami do rozpoczęcia eksploatacji złóż King Lear i Tommeliten Alpha.

Inne ważne akwizycje w minionym roku, to nabycie 25 proc. udziałów w bloku koncesyjnym Musakhel w Pakistanie, którego szacunkowe zasoby wynoszą ok. 16 mld m sześc. gazu, a także nabycie większościowych udziałów w spółce Karpatgazvydobuvannya. Ta druga transakcja, jak tylko pozwoli na to sytuacja geopolityczna, umożliwi korzystanie z koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów na terenie zachodniej Ukrainy, stanowiącej naturalne przedłużenie obszaru geologicznego, na którym znajduje się eksploatowane od lat złoże Przemyśl.

W Polsce, w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, Spółka realizowała założone plany, borykając się nadal ze skutkami pandemicznych ograniczeń wpływających na tempo pozyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń na prowadzenie prac. Mimo to zrealizowano prawie 20 odwiertów, a 19 otworów włączono do eksploatacji. To wszystko złożyło się na utrzymanie krajowego poziomu wydobycia na względnie stabilnym poziomie. Jednocześnie kontynuowano w upstreamie wdrażanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych opartych o sztuczną inteligencję i chmurę obliczeniową, co w najbliższej przyszłości przełoży się na zwiększenie krajowych zasobów wydobywalnych o ponad 7 mld m sześc.

W zakresie zabezpieczenia portfela importowego LNG wzrósł wolumen zakupu skroplonego gazu ziemnego w umowach z amerykańskimi spółkami należącymi do grupy Venture Global LNG. Przez 20 lat każdego roku odbierać będziemy od tego dostawcy ok. 7,4 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji. Cały nasz portfel importowy obejmuje amerykańskie i katarskie kontrakty na dostawy skroplonego gazu ziemnego o łącznym wolumenie po regazyfikacji ok. 12 mld m sześc. paliwa rocznie. Ponieważ większość ładunków będzie odbierana w formule Free on Board, GK PGNiG kontynuowała działania związane z zabezpieczeniem potrzebnych mocy transportowych. W minionym roku zostały zakontraktowane dwa kolejne gazowce, dzięki czemu już w 2024 roku, w barwach Grupy będą w użytkowaniu co najmniej cztery jednostki.

W segmencie Dystrybucji w 2021 roku Polska Spółka Gazownictwa wydała ponad 260 tys. warunków przyłączenia do sieci i zawarła umowy na realizację ok. 135 tys. przyłączy. Na terenie Polski w 2021 roku działało ponadto 80 stacji regazyfikujących LNG, wspierających gazyfikację sieciową. Nasze nakłady na gazyfikację w 2021 roku wyniosły ok. 3,45 mld zł.

Najważniejszym wydarzeniem w segmencie Wytwarzanie było oddanie do użytku bloku gazowo-parowego na Żeraniu w Warszawie. Nowa jednostka ma moc cieplną wynoszącą 326 MWt i moc elektryczną 494 MWe. Będzie produkowała 3,0 TWh energii elektrycznej oraz 1,9 TWh ciepła rocznie. Wykorzystanie paliwa gazowego przyczyni się do zasadniczej redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenia emisji CO2 na jednostkę wytworzonej energii.

Grupa kontynuowała również inne projekty związane z budową gospodarki niskoemisyjnej oraz z transformacją energetyczną. W kolejne fazy weszły projekty badawcze dotyczące magazynowania wodoru w kawernach solnych. Równolegle toczą się prace związane z przygotowaniem instalacji, która posłuży do badań nad możliwościami przesyłu mieszanek wodoru z gazem ziemnym poprzez sieć gazową.

W ubiegłym roku złożyliśmy również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie zamiaru koncentracji polegającej na połączeniu PGNiG i PKN ORLEN. Jesteśmy przekonani, że ta transakcja przyczyni się do zwiększenia potencjału i osiągnięcia synergii z korzyścią dla akcjonariuszy obu spółek. Do nowego koncernu multienergetycznego wnosimy nie tylko istniejące i rozwijane projekty, ale także wiedzę i kompetencje związane m.in. z wydobyciem, obrotem i dystrybucją gazu ziemnego, a także gazami zdekarbonizowanymi.

Pragnę podziękować Zarządowi PGNiG SA, Radzie Nadzorczej oraz wszystkim Pracownikom za wytężoną pracę w niespokojnym, pełnym wyzwań roku.

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Zintegrowanym Grupy Kapitałowej PGNiG za 2021 rok.

Z wyrazami szacunku,
Iwona Waksmundzka-Olejniczak,
Prezes Zarządu PGNiG

Wyniki wyszukiwania