Index treści GRI

Wskaźnik  Wytyczne GRI Miejsce w raporcie (nazwa rozdziału) / Komentarz Zakres raportowania
GRI 102-1 Nazwa organizacji Model biznesowy PGNiG SA oraz GK PGNiG pełny
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i usługi Model biznesowy PGNiG SA oraz GK PGNiG pełny
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Model biznesowy PGNiG SA oraz GK PGNiG pełny
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej Model biznesowy PGNiG SA oraz GK PGNiG pełny
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Model biznesowy PGNiG SA oraz GK PGNiG pełny
GRI 102-6 Rynki obsługiwane przez organizację Struktura funkcjonowania GK PGNiG pełny
GRI 102-7 Skala działalności Struktura funkcjonowania GK PGNiG

Spółki Grupy Kapitałowej PGNiG

pełny
GRI 102-8 (SOC-5/C2) Informacje o pracownikach i współpracownikach Zatrudnienie pełny
GRI 102-9 Charakterystyka łańcucha dostaw Model biznesowy PGNiG SA oraz GK PGNiG pełny
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Podstawa prawna i zakres dokumentu pełny
GRI 102-11 (GOV-2/A1) Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem niefinansowym; pełny
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Organizacje i stowarzyszenia

Strategia zrównoważonego rozwoju GK PGNiG

pełny
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Organizacje I stowarzyszenia pełny
Strategia
GRI 102-14 List Prezesa Zarządu List Prezesa Zarządu pełny
GRI 102-15 (GOV-1/C3; (GOV-2/A2) Opis kluczowych wpływów i ryzyk Ryzyka i szanse związane z klimatem

Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem niefinansowym

pełny
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Analiza istotności;Kluczowe działania GK PGNiG w zakresie ochrony klimatu i środowiska;

Opis obszaru oraz stosowanie polityki i procedury dot. bhp

Opis zagadnień społecznych;

Opis zagadnień etycznych

pełny
GRI 103-2

(GOV-3/C1)

(GOV-3/C3)

(SOC-1/C1)

Podejście do zarządzania Misja i wizja,

Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem niefinansowym

System wspierający procesy zarządcze,

Kluczowe działania GK PGNiG w zakresie ochrony klimatu i środowiska;

Opis obszaru oraz stosowanie polityki i procedury dot. bhp

Opis zagadnień społecznych;

Opis zagadnień etycznych

pełny
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Strategia biznesowa i CSR

Kluczowe działania GK PGNiG w zakresie ochrony klimatu i środowiska;

Opis obszaru oraz stosowanie polityki i procedury dot. bhp

Opis zagadnień społecznych;

Opis zagadnień etycznych

pełny
GRI 203-2 Pośredni wpływ ekonomiczny Społeczeństwo częściowy
Etyka
GRI 102-16

(GOV-1/C2; (SOC-1/C1)

 

Wartości, zasady, kodeks etyki, standardy i normy zachowania Opis zagadnień etycznych;
Stosowane polityki i procedury należytej staranności
pełny
GRI 102-17
(GOV-1/C4)(GOV-3/C1)
Standardy i normy dotyczące etyki Opis zagadnień etycznych;
Stosowane polityki i procedury należytej staranności
pełny
GRI 205-1 Całkowita liczba i procent zakładów ocenionych pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji oraz zidentyfikowane znaczące ryzyka Narażenie na korupcję częściowy
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym Szkolenia antykorupcyjne częściowy
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Zgłoszenia korupcji pełny
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) I podjętych działań naprawczych Liczba przypadków dyskryminacji pełny
GRI 416-2 Przypadki niezgodności z regulacjami związane z wpływem produktów i usług na zdrowie I bezpieczeństwo Bezpieczeństwo i ochrona danych pełny
GRI 418-1 Naruszenia prywatności klientów Bezpieczeństwo i ochrona danych pełny
Zarządzanie
GRI 102-18 (GOV-1/C1) Struktura zarządzania Organy zarządzające i nadzorujące pełny
GRI 102-22 (GOV-1/A1) Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów Zarząd;

Rada nadzorcza

pełny
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Interesariusze GK PGNiG pełny
GRI 102-41 Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi Pracownicy objęci zbiorowym układem pracy pełny
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy Interesariusze GK PGNiG pełny
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Interesariusze GK PGNiG pełny
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy Interesariusze GK PGNiG pełny
Zagadnienia środowiskowe
GRI 201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych Ryzyka i szanse związane z klimatem częściowy
GRI 301-1 Wykorzystywane materiały I surowce Wykorzystywane materiały i surowce częściowy
GRI 302-1
(CCE-6/C1)
Zużycie energii w organizacji Zużycie energii w GK PGNiG częściowy
GRI 302-2
(CCE-6/C2)
Energia zakupiona z zewnątrz Zużycie energii w GK PGNiG częściowy
wsk. własny 1 Zużycie wody użycie wody w GK PGNiG pełny
GRI 304-2
(ENV-4/C1)
Wpływ na bioróżnorodność Wpływ na bioróżnorodność pełny
GRI 305-1
(CCE-4/C1)
Emisja do atmosfery (zakres 1) Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych (scope 1) pełny
GRI 305-7
(ENV-5/C1)
Emisja do atmosfery Redukcja emisji gazów cieplarnianych pełny
wskaźnik własny 2 Całkowita ilość wygenerowanych ścieków Całkowita ilość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia pełny
wskaźnik własny 3
(ENV-7/C3)
Odpady wygenerowane przez organizację i sposoby postępowania Gospodarka odpadami pełny
GRI 306-3
(ENV-6/C1)
Zdarzenia ze skutkami dla środowiska Zdarzenia środowiskowe pełny
Tematy pracownicze
GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności Polityka wynagradzania i benefity pełny
GRI 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem I higieną pracy Opis obszaru oraz stosowane polityki I procedury dot. bezpieczeństwa i higieny pracy pełny
GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków Opis obszaru oraz stosowane polityki I procedury dot. bezpieczeństwa i higieny pracy pełny
GRI 403-3 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy Opis obszaru oraz stosowane polityki I procedury dot. bezpieczeństwa i higieny pracy pełny
GRI 403-6 Promocja zdrowia Programy promocji zdrowia dla pracowników pełny
GRI 403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy Mierniki działań z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych prac częściowy
GRI 403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzaniem BHP Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwa i higieną pracy częściowy
GRI 403-9 (SHS-3/C1) Urazy związane z pracą Liczba wypadków przy pracy w GK PGNiG częściowy
GRI 404-1
(SOC-7/C2)
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników Liczba godzin szkoleniowych częściowy
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej Programy menadżerskie i zarządzanie zmianą pokoleniową częściowy
GRI 404-3
(SOC-6/C1)
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, w podziale na płeć oraz kategorię pracowników Ocena pracy częściowy
GRI 405-1 (SOC-5/C3) Różnorodność w organach zarządczych i kadrze pracowniczej Zatrudnienie częściowy
Zagadnienia społeczne
wskaźnik własny 4 Liczba beneficjentów programów społecznych Liczba projektów społecznych i ich beneficjentów pełny
wskaźnik własny 5 Liczba wspartych inicjatyw i wydarzeń Liczba projektów społecznych i ich beneficjentów pełny
Raportowanie
GRI 102-45 Podmioty ujęte w raporcie Podstawa prawna i zakres dokumentu pełny
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu Metodyka i stosowane zasady sprawozdawcze pełny
GRI 102-47 Istotne tematy zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu Istotne tematy do zaraportowania pełny
GRI 102-48 Zmiany i korekty w stosunku do poprzedniego raportu Podstawa prawna i zakres dokumentu pełny
GRI 102-49 Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu Podstawa prawna i zakres dokumentu pełny
GRI 102-50 Okres raportowania Podstawa prawna i zakres dokumentu pełny
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu Podstawa prawna i zakres dokumentu pełny
GRI 102-52 Cykl raportowania Podstawa prawna i zakres dokumentu pełny
GRI 102-53 Osoba kontaktowa Kontakt pełny
GRI 102-54 Oświadczenie o raportowaniu według GRI Metodyka i stosowane zasady sprawozdawcze pełny
GRI 102-55 Indeks treści GRI Tabela wskaźników niefinansowych pelny
GRI 102-56 Potwierdzenie wiarygodności Metodyka i stosowane zasady sprawozdawcze pełny

Wyniki wyszukiwania