Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych (Scope 1)

  • 305-1
  • CCE-4/C1

Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych wyrażona w ekwiwalencie CO₂

W GK PGNiG bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych przeliczona na ekwiwalent CO generowana jest z:

  • procesów energetycznego spalania paliw (gazu ziemnego, oleju napędowego, gazu płynnego, benzyny) prowadzonych w celu pozyskania energii elektrycznej i cieplnej w kotłach, piecach gazowych, agregatach prądotwórczych, podgrzewaczach liniowych, wytwornicach pary, regeneratorach glikolu, silnikach gazowych, kompresorach gazu, pompach p.poż.,
  • procesów technologicznych takich jak spalanie gazu ziemnego (zrzutowego) na flarach, dopalanie gazów kwaśnych, magazynowanie (ropy naftowej, metanolu, LPG), przeładunek (ropy naftowej, metanolu, LPG), nieszczelności, upusty z instalacji,
  • procesów pomocniczych takich jak spawanie, malowanie, spalanie paliw w nagrzewnicach, myjkach ciśnieniowych, mobilnych maszynach roboczych oraz środkach transportu.

Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych w podziale na segmenty działalności GK PGNiG w latach 2018-2021

Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych w podziale na segmenty działalności GK PGNiG (w tys. Mg eCO₂*) 2021 2020 2019 2018
Upstream
(Poszukiwanie i Wydobycie)
710,2 744,0 689,3 701,9
Downstream
(Dystrybucja, Magazynowanie i Obrót)
109,8 102,3 107,2 101,5
Wytwarzanie 6 686,3 6 144,4 6 377,8 6 342,5
Pozostałe 4,2 2,4 2,5 3,0
Razem (GK PGNiG) 7 510,5 6 963,5 7 176,7 7 148,8
* Ekwiwalent eCO₂ liczony wg wartości GWP (Global Warming Potential Value) w 100-letnim horyzoncie czasowym (AR5) zgodne z wyt. IPCC

W perspektywie krótkoterminowej, przy stałym dynamicznym rozwoju całej GK PGNiG zauważalne jest blisko 7,9 proc. wzrost bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych. Głównie spowodowany przez zwiększenie emisji CO₂ w segmencie wytwarzania (TERMIKA). Wynikało ono ze zwiększenia zużycia węgla przy produkcji energii podczas niższych temperatur zewnętrznych w 2021 r.

W segmencie Poszukiwania i Wydobycia w 2021 r. największe emisje powodowały prace w odwiertach Gilowice 3k i Kramarzówka 2 i 3, które dobiegły końca w 2021 roku. Jednocześnie cały ten segment zmniejszył emisje GHG w stosunku do poprzedniego roku.

Bezpośrednia emisja CO₂ z instalacji GK PGNiG uczestniczących w EU ETS

Bezpośrednia emisja CO₂ z instalacji GK PGNiG uczestniczących w EU ETS w latach 2020-2021

Nazwa instalacji EU ETS Numer KPRU 2021 2020
Przydział emisji
[tys. Mg]
Emisja
[tys. Mg]
Pozostało/(Brakuje)
[tys. Mg]
Przydział emisji
[tys. Mg]
Emisja
[tys. Mg]
Pozostało/(Brakuje)
[tys. Mg]
KPMG Mogilno PL-0898-08 3,0 15,5 (12,4) 2,8 13,3 (10,5)
Odolanów PL-0950-08 7,2 21,7 (14,6) 10,0 27,8 (17,8)
KRNiGZ Lubiatów OC PL-1070-13 25,1 58,5 (33,5) 39,2 62,5 (23,2)
PMG Wierzchowice PL-1072-13 15,1 (15,1) 72,3 (72,3)
KPMG Kosakowo PL-1076-13 1,0 5,6 (4,6) 5,7 (5,7)
KRNiGZ Dębno OC PL-0563-05 17,1 33,7 (16,6) 24,3 32,7 (8,4)
EC Pruszków PL-0026-05 12,6 130,5 (117,9) 20,8 107,5 (86,7)
EC Siekierki PL-0027-05 244,3 3 101,1 (2 856,8) 600,6 2 731,3 (2 130,7)
EC Żerań PL-0028-05 196,2 2 090,5 (1 894,3) 442,4 2 096,7 (1 654,2)
EC Kawęczyn PL-0124-05 13,5 199,7 (186,2) 20,4 104,3 (83,9)
Ciepłownia Wola PL-0125-05 0,2 12,5 (12,3) 0,4 0,5 (0,1)
CM Racibórz PL-0297-05 6,3 48,3 (42,0) 8,5 42,4 (33,9)
CM Wodzisław Śląski PL-0298-05 3,9 35,5 (31,7) 5,3 31,9 (26,5)
CM Żory PL-0299-05 5,0 36,8 (31,8) 6,9 32,5 (25,7)
PTEP S.A. EC „Moszczenica” PL-0083-05 4,5 44,1 (39,6) 21,1 44,1 (22,9)
PTEP S.A. EC „Zofiówka” PL-0084-05 19,3 490,8 (471,5) 134,7 425,7 (291,1)
PTEP S.A. EC „Pniówek” PL-0085-05 9,4 78,3 (68,9) 13,9 77,6 (63,7)
PTEP S.A. EC „Suszec” PL-0086-05 3,4 24,8 (21,4) 7,1 26,6 (19,6)
PTER CC Dęblin 33,7 (33,7) 19,1 (19,1)
Razem 571,8 6 476,9 (5 905,0) 1 358,3 5 954,2 (4 595,9)

W systemie EU ETS funkcjonuje obecnie 19 instalacji GK PGNiG. W 2021 r. wielkość emisji dwutlenku węgla wzrosła o 8,8% r/r i wyniosła 6 476 855,00 Mg. Z uwagi na tendencje do rokrocznego zmniejszania wysokości darmowych przydziałów uprawnień do emisji CO2 istnieje konieczność ich dodatkowego zakupu.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

  • 305-7
  • ENV-5/C1

GK PGNiG kładzie duży nacisk na problem redukcji emisji gazów i pyłów do atmosfery. Grupa systematycznie ogranicza ilość zanieczyszczeń, które są generowane z transportu, procesów spalania w źródłach ciepła, przeładunku paliw oraz procesów technologicznych (spalanie gazów na flarach, upusty gazu, emisje pochodzące z tłoczni i sprężarek). Metody obniżania emisji zanieczyszczeń do powietrza polegają m.in. na wykorzystaniu gazu, jako paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń, monitoringu zużycia paliw, obniżaniu energochłonności procesów technologicznych oraz modernizacji lub wymianie źródeł ciepła wykorzystywanych na własne potrzeby.

W 2021 r. odnotowano wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza w ramach całej GK PGNiG. W TERMICE zwiększenie emisji CO2 wynikało ze zwiększenia zużycia węgla spowodowanego niższymi temperaturami zewnętrznymi w 2021 r., natomiast zmniejszenie emisji SO2 wynikało głównie z dostosowania kotłów fluidalnych do wymagań Konkluzji BAT (m.in. EC Żerań). Jednocześnie emisje zanieczyszczeń z ciepłowni i elektrociepłowni TERMIKI przyczyniają się do niewielkiego wzrostu poziomu stężeń zanieczyszczeń w Warszawie i okolicach. Teoretyczne zastąpienie systemu ciepłowniczego indywidualnymi źródłami ciepła w gospodarstwach domowych spowodowałyby znaczące pogorszenie jakości powietrza w Warszawie i okolicach.

Emisje tlenków azotu, tlenków siarki, inne znaczące emisje do powietrza

Działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, dystrybucji gazu oraz prac modernizacyjno-remontowych i serwisowych GK PGNiG generuje zanieczyszczenia do powietrza takie jak gazy (SO2, NOx, CO, CO2, CH4), pyły, węglowodory aromatyczne, aldehydy, metale ciężkie, pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.

 

Substancje zanieczyszczające emitowane do powietrza przez GK PGNiG w latach 2020-2021

Emisje gazów, pyłów i substancji (Mg) 2021 2020
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG
CO2 6 769 428,1 334 320,1 6 242 405,5 408 727,7
CO2 spalanie biomasa 321 602,0 346 955,0
CH4 14 981,1 12 833,24 13 348,0 11 259,7
SO2 8 062,2 2 226,48 9 519,1 2 745,7
NOX/NO2 5 951,2 412,4 5 958,3 494,1
CO 1 990,7 297,5 2 161,4 325,3
Razem pyły 408,0 4,0 529,0 3,6
Razem węglowodory 345,7 192,7 253,4 171,7
H2S 0,5 0,5 0,4 0,3
Razem 7 122 769,5 350 286,8 6 621 124,7 423 728,0

Wyniki wyszukiwania